Hopp over båndkommandoer
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på
+ for å forstørre,
- for å forminske
eller 0 for å gå tilbake til standard tekststørrelse.
For mobilbrukere: bruk telefonens innebygde zoome-funksjonalitet.
Skip Navigation LinksHovedside > Presserom > Pressemeldinger > Manglende oppfølging for langtidsledige - Dokument nr. 3:5 (2006-2007)

Manglende oppfølging for langtidsledige - Dokument nr. 3:5 (2006-2007)

Arbeids- og velferdsetaten har ikke gitt regelmessig oppfølging til flere tusen langtidsledige og personer som har avsluttet attføringsprogram med sikte på overgang til jobb. Det er store fylkesvise variasjoner, særlig når det gjelder å få innvandrere og personer som har avsluttet attføringsprogram over i jobb, og lokale arbeidskontor har ikke oversikt over om arbeidsmarkedstiltak fungerer etter hensikten.
Publisert 20.03.2007 11:50

Dette er noen av hovedkonklusjonene i Riksrevisjonens undersøkelse av styring og resultatoppnåelse i Arbeids- og velferdsetaten sett i forhold til prioriterte arbeidssøkergrupper, Dokument 3:5 (2006-2007), som ble overlevert Stortinget 20. mars.

Formålet med undersøkelsen har vært å vurdere i hvilken grad langtidsledige, innvandrere, ungdom og yrkeshemmede gis tilstrekkelig bistand og kommer over i arbeid. Dessuten har det vært et mål å undersøke om Arbeids- og inkluderingsdepartementet og Arbeids- og velferdsetaten (tidligere Aetat) har etablert hensiktsmessige og pålitelige styringssystemer for å oppnå resultater overfor prioriterte arbeidssøkergrupper.

De fylkesvise variasjonene i andelen innvandrere og personer som har avsluttet attføringsprogram som kommer over i arbeid, kan ikke bare forklares med lokale variasjoner på arbeidsmarkedet. Enkelte fylker har hatt svake resultater over år uten at det er gjort noe spesielt for å bedre situasjonen. Tilbudet av arbeidsmarkedstiltak for innvandrere med svake norskferdigheter og som ikke er omfattet av introduksjonsordningen, har ikke vært godt nok.

I andre halvår 2005 hadde mer enn 8000 langtidsledige og en stor andel personer som har avsluttet attføringsprogram ikke regelmessig oppfølging fra Aetat. Mangelfull oppfølging av personer som i utgangspunktet står svakt på arbeidsmarkedet vil kunne føre til mindre mulighet til å få jobb, med økte trygdeytelser som konsekvens.

Arbeids- og velferdsetaten har utviklet et bredt spekter av indikatorer for å måle kvantiteten i tjenestene til arbeidssøkerne, men det er i liten grad etablert systemer for å sikre kvaliteten i saksbehandlingen og tiltaksbruken. Det betyr at ledelsen i etaten ikke har forsikret seg om at arbeidssøkere får god nok veiledning og tiltak som virker.

Arbeids- og inkluderingsdepartementet uttrykker at det er iverksatt eller skal iverksettes tiltak som skal bedre oppfølgingsinnsatsen mot de prioriterte gruppene. Departementet hevder også at kvaliteten i saksbehandlingen overfor arbeidssøkere skal sikres i større grad enn tidligere. Bruken av tiltak skal etterprøves mer aktivt lokalt, det skal satses betydelige ressurser på kompetanseutvikling og det skal være kvalitetskontroller i Arbeids- og velferdsetaten.


Lenke til dokumentet ligger i høyre kolonne. Dokumentet kan også bestilles fra Akademika bokhandel, tlf. 22 18 81 23.

Utsatt offentlighet for offentlige dokumenter knyttet til statens regnskaper for 2004 er fra 22.11 2005 opphevet.

Riksrevisjonen, Storgata 16, Postboks 6835 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norway

Telefon: +47 22 24 10 00

Org.nr: 974 760 843