Hopp over båndkommandoer
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på
+ for å forstørre,
- for å forminske
eller 0 for å gå tilbake til standard tekststørrelse.
For mobilbrukere: bruk telefonens innebygde zoome-funksjonalitet.
Skip Navigation LinksHovedside > Presserom > Pressemeldinger > Innsatsstyrt finansiering i somatiske sykehus - Dokument nr. 3:6 (2001-2002)

Innsatsstyrt finansiering i somatiske sykehus - Dokument nr. 3:6 (2001-2002)

En undersøkelse fra Riksrevisjonen viser at svært mange sykehus mangler informasjon som er helt nødvendig for at ordningen med innsatsstyrt finansiering skal fungere som forutsatt. Blant annet gjelder dette opplysninger om ressursutnyttelse og ventelistepasienter. Etter Riksrevisjonens vurdering har dette redusert muligheten for fullt ut å få utnyttet potensialet i finansierings­ordningen for å få behandlet flere pasienter. 
Publisert 14.02.2002 12:00

Stortinget fikk overlevert Dok. nr. 3:6 (2001-2002) – Riksrevisjonens undersøkelse av innsatsstyrt finansiering i somatiske sykehus 14. februar. Innsatsstyrt finansiering (ISF) ble innført i 1997 og innebærer at sykehusene får betalt for hver behandlet pasient.

Riksrevisjonen understreker betydningen av at Helsedepartementet så snart som mulig sørger for at det blir utviklet bedre styrings- og rapporteringssystemer i driften av sykehus. Svært mange sykehus mangler informasjon om blant annet ventelistepasienter, ressursutnyttelse og behandlingskvalitet i ledelses­rapportene. Etter Riksrevisjonens vurdering er tilgang til slik informasjon helt nødvendig for at sykehusene skal kunne drives tilstrekkelig effektivt.

Tilgjengelighet til helsetjenester henger nøye sammen med ventetiden for den enkelte pasient. Til tross for dette mangler halvparten av sykehusene informasjon om ventelistepasientene i ledelsesrapportene. Det kan stilles spørsmål ved om manglende oppmerksomhet på ventelistepasientene i ledelsesrapportene har ført til unødig lang ventetid for mange pasienter.

Den medisinske registreringen av pasientoppholdene har betydning for refusjonen sykehusene mottar og kan på en utilsiktet måte påvirke i hvilket omfang ulike pasientgrupper behandles. Riksrevisjonens undersøkelse viser at kvaliteten på de medisinske registreringene i sykehusene ikke er tilfredsstillende. Hvert tredje av de undersøkte pasientoppholdene er registrert med feil hoveddiagnose.

Helsedepartementet understreker i sitt svar at det nå skjer en vesentlig endring av organisering og styring av spesialisthelsetjenesten. Departementet vil i det videre arbeidet ta med seg de synspunkter og vurderinger som Riksrevisjonen trekker fram. Dette gjelder også i forhold til det videre utviklingsarbeid av finansieringsordninger som nå vil skje.


Lenke til dokumentet ligger i høyre kolonne. Dokumentet kan også bestilles fra Akademika bokhandel, tlf. 22 11 67 70.

Riksrevisjonen, Storgata 16, Postboks 6835 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norway

Telefon: +47 22 24 10 00

Org.nr: 974 760 843