Hopp over båndkommandoer
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på
+ for å forstørre,
- for å forminske
eller 0 for å gå tilbake til standard tekststørrelse.
For mobilbrukere: bruk telefonens innebygde zoome-funksjonalitet.
Skip Navigation LinksHovedside > Presserom > Pressemeldinger > Usikkerhet rundt miljø-opprydding - Dokument nr. 3:6 (2002-2003)

Usikkerhet rundt miljø-opprydding - Dokument nr. 3:6 (2002-2003)

Det blir en stor utfordring å nå målet om å rydde opp på de mest forurensede stedene innen 2005. Miljøvernmyndig­hetene har så langt vært tilbakeholdne med å benytte seg av forurensningslovens tvangsvirkemidler når pålegg ikke etterkommes, men vil nå vurdere å bruke slike virkemidler.
Publisert 10.01.2003 12:00

Dette framgår av Dokument nr. 3:6 (2002-2003) Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes arbeid med forurenset grunn og forurenset sjøbunn forårsaket av tidligere tiders virksomhet, som ble overlevert til Stortinget 10. januar.

Det er til sammen registrert 3 390 steder med forurensning fra tidligere tiders virksomhet, bl.a. gjelder dette avfallsfyllinger og industrigrunn. I perioden 1991–2000 er det bevilget 289 millioner kroner til kartlegging, overvåking og opprydding av forurensning. 281 millioner kroner er benyttet så langt. Riksrevisjonen har gjennomgått de 151 sakene som myndighetene har gitt høyest prioritet og som representerer de alvorligste forurensningskildene. Flere av sakene er blitt avsluttet uten at tilstrekkelige miljøtiltak er iverksatt. Det gjenstår fortsatt forurensede områder som ikke er kartlagt, særlig gjelder dette forurenset sjøbunn.

Det kreves en betydelig innsats for at alle de alvorligste sakene som vedrører landbasert forurensning vil kunne avsluttes innen 2005, slik målsettingen er. Blant annet viser undersøkelsen at det fortsatt finnes deponier som er i aktiv bruk og deponier som vil bli overvåket i lang tid. Undersøkelsen viser også at 24 lokaliteter har vært til undersøkelse siden 1992. Dette kan tyde på at det er vanskelig å finne ut hvem som har ansvaret eller hva som må gjøres.

Kan benytte tvangsvirkemidler

Miljøvernmyndighetene anser at det viktigste virkemidlet i arbeidet med opprydding av forurenset grunn og forurenset sjøbunn er å gi pålegg etter forurensningsloven. Imidlertid blir ikke alltid påleggene fulgt opp, eller det tar lang tid før de blir fulgt. Riksrevisjonen har med tilfredshet merket seg at departementet ser at det kan bli behov for i større grad å anvende tvangsvirkemidler for å sikre tilstrekkelig framdrift i oppryddingsarbeidet.

Miljøvernministeren understreker i sitt svar til Riksrevisjonen at arbeidet med å rydde opp i forurenset grunn og forurensede sedimenter er høyt prioritert og mener at det fortsatt er en realistisk forventning at miljøproblemene på de 100 høyest priorterte stedene skal være løst innen 2005.


Lenke til dokumentet ligger i høyre kolonne. Dokumentet kan også bestilles fra Akademika bokhandel, tlf. 22 11 67 70.

Riksrevisjonen, Storgata 16, Postboks 6835 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norway

Telefon: +47 22 24 10 00

Org.nr: 974 760 843