Hopp over båndkommandoer
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på
+ for å forstørre,
- for å forminske
eller 0 for å gå tilbake til standard tekststørrelse.
For mobilbrukere: bruk telefonens innebygde zoome-funksjonalitet.
Skip Navigation LinksHovedside > Presserom > Pressemeldinger > Lite effektive bistandstiltak i Mosambik - Dokument nr. 3:6 (2003-2004)

Lite effektive bistandstiltak i Mosambik - Dokument nr. 3:6 (2003-2004)

Riksrevisjonens undersøkelse viser svakheter og mangler ved måloppnåelse, fattigdomsorientering og vurdering av risiko i norsk-støttede bistandstiltak i Mosambik.
Publisert 16.01.2004 16:00

Dokument nr. 3:6 (2003-2004) Riksrevisjonens undersøkelse av effektiviteten av norsk bistand til Mosambik ble overlevert Stortinget 19. januar. Formålet med undersøkelsen har vært å vurdere måloppnåelsen i norsk-støttede bistands­tiltak i Mosambik, tiltakenes fattigdomsorientering og NORADs vurderinger av risiko knyttet til tiltakene.

Undersøkelsen omfatter en gjennomgang av dokumentasjonen for 31 bistandstiltak som til sammen utgjorde 75 - 80 prosent av norsk bilateral bistand til Mosambik i årene 2000 og 2001. Seks av tiltakene innen prioriterte områder som energi, helse og fiskeri, og NORADs vurdering av risiko knyttet til finansiell støtte til Mosambiks statsbudsjett, er undersøkt grundigere.

Undersøkelsen viser at dokumen­tasjons­­grunnlaget for å vurdere måloppnåelsen i norsk-støttede bistandstiltak i Mosambik er mangelfullt, og at NORAD i liten grad følger sine egne normer for rapportering. Gjennomgangen av de seks enkelt­prosjektene viser en gjennom­gående lav måloppnåelse i forhold til de opprinnelige målene for tiltakene, og at det er betydelig avstand mellom planlagte og oppnådde resultater.

Hovedmålsettingen om å redusere fattigdommen og bidra til en økonomisk vekst som spesielt tilgodeser den fattige delen av befolk­ningen, er i liten grad operasjonalisert i plan- og beslutningsdokumentene for tiltakene. Funnene fra studien av de seks enkeltprosjektene viser også at tiltakene gjennom­gående har svak fattigdomsorientering. De er verken direkte eller indirekte rettet mot å skape en vekst som spesielt tilgodeser den fattige delen av befolkningen.

Gjennomgangen av dokumentasjonen for de 31 utvalgte bistandstiltakene viser at NORADs egne rutiner for å vurdere risiko knyttet til tiltakene bare i begrenset grad er fulgt opp i praksis. Undersøkelsen viser videre at det i perioden 1996 – 2002 har vært mangler og svakheter i NORADs vurdering av risiko ved å gi støtte til Mosambiks statsbudsjett. Budsjettstøtten ble utbetalt i seks år før det i 2002 var mulig å dokumentere at midlene faktisk ble ført som inntekt. Riksrevisjonen stiller spørsmål ved om NORAD og Utenriks­departe­mentet har grunnlag for å kontrollere om midlene til budsjettstøtte faktisk har gått til økt satsing på sosial sektor og finansiering av fattigdoms­reduserende tiltak.

Utenriksdepartementet ser meget alvorlig på de svakhetene som Riksrevisjonen påpeker og vil iverksette tiltak for å bedre kvaliteten på utviklings­samarbeidet generelt og tiltak rettet mot bistanden til Mosambik spesielt.


Lenke til dokumentet ligger i høyre kolonne. Dokumentet kan også bestilles fra Akademika bokhandel, tlf. 22 11 67 70.

Riksrevisjonen, Storgata 16, Postboks 6835 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norway

Telefon: +47 22 24 10 00

Org.nr: 974 760 843