Hopp over båndkommandoer
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på
+ for å forstørre,
- for å forminske
eller 0 for å gå tilbake til standard tekststørrelse.
For mobilbrukere: bruk telefonens innebygde zoome-funksjonalitet.
Skip Navigation LinksHovedside > Presserom > Pressemeldinger > Forskjellsbehandling ved tildeling av bilstønad - Dokument nr. 3:6 (2006-2007)

Forskjellsbehandling ved tildeling av bilstønad - Dokument nr. 3:6 (2006-2007)

Bosted har betydning for tildeling av stønad til bil for funksjonshemmede. I utgangspunktet like saker behandles ofte ulikt og kan enkelte steder innvilges, andre steder avslås.  Det er videre store svakheter i styringen og oppfølgingen av bilstønadsområdet fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet og Arbeids- og velferdsdirektoratet.
Publisert 20.03.2007 11:55

Dette viser Riksrevisjonens undersøkelse av Arbeids- og velferdsetatens forvaltning av bilstønadsordningen, Dokument 3:6 (2006-2007), som ble overlevert Stortinget 20. mars 2007.

Målet med undersøkelsen har vært å belyse om arbeids- og velferdsetaten forvalter bilstønadsordningen effektivt, målrettet og med god kvalitet, og påvise forhold som kan forklare en evt. manglende effektivitet og kvalitet. Totalt utgjorde bilstønaden i 2006 708 millioner kroner.

Undersøkelsen viser at det er betydelige variasjoner i søknadens utfall, avhengig av hvor i landet søkeren bor. Dette gjelder både om søker får stønad til bil, og hvor stor en eventuell stønad skal være. Ulikhetene får store konsekvenser for brukerne. I tillegg er det lang ventetid på bil for brukerne med størst funksjonshemning. Stønad til bil er en viktig ordning for at funksjonshemmede skal kunne delta i samfunnslivet, og uriktige vedtak fører til store økonomiske og sosiale konsekvenser for den enkelte.

Undersøkelsen viser videre at området preges av svak styring og oppfølging fra både departement og direktorat. Det stilles få konkrete krav til resultater, og det finnes ingen dokumentert oversikt over antall saker eller innvilgelses- og avslagsprosent. Verken departementet eller direktoratet ser ut til å ha tilstrekkelig oversikt over området, og det må settes i verk tiltak slik at dette kommer på plass.

Arbeids- og inkluderingsdepartementet uttrykker at undersøkelsen gir en grundig vurdering av direktoratets forvaltning av bilstønadsordningen, og at det pekes på viktige forbedringspunkter. Videre uttrykker departementet at det skal utarbeides en handlingsplan med bakgrunn i Riksrevisjonens rapport.
Handlingsplanen skal inneholde nødvendige tiltak for å rette opp forholdene som Riksrevisjonen peker på.

Lenke til dokumentet ligger i høyre kolonne. Det kan også bestilles fra Akademika bokhandel, tlf. 22 18 81 23.

Utsatt offentlighet for dokumenter som er utarbeidet av eller til Riksrevisjonen i tiknytning til Dok.. nr. 3:6 (2006-2007), jf. riksrevisjonslovens § 18 annet ledd, oppheves.

Riksrevisjonen, Storgata 16, Postboks 6835 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norway

Telefon: +47 22 24 10 00

Org.nr: 974 760 843