Hopp over båndkommandoer
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på
+ for å forstørre,
- for å forminske
eller 0 for å gå tilbake til standard tekststørrelse.
For mobilbrukere: bruk telefonens innebygde zoome-funksjonalitet.
Skip Navigation LinksHovedside > Presserom > Pressemeldinger > Krevende omstilling innen det statlige barnevernet - Dokument nr. 3:6 (2007-2008)

Krevende omstilling innen det statlige barnevernet - Dokument nr. 3:6 (2007-2008)

Etter opprettelsen av Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat) har det vært en positiv utvikling i det statlige barnevernet. Undersøkelsen viser imidlertid at Bufetat ikke har gjort gode nok analyser av behovet for ulike tiltak. – Da kan vi heller ikke si noe om alle barn som trenger det, får et godt nok tilbud, sier riksrevisor Jørgen Kosmo. Undersøkelsen viser også at den statlige overtakelsen av barnevernet og familievernet ikke var godt nok forberedt, og at virksomheten har vært underbudsjettert i flere år.
Publisert 06.03.2008 09:58

Dokument nr. 3:6 (2007–2008) Riksrevisjonens virksomhetsanalyse av Bufetat, ble overlevert Stortinget 6. mars 2008. Analysen er gjennomført på bakgrunn av at det er avdekket mange svakheter under den årlige revisjonen av Bufetat.

Etter opprettelsen av Bufetat har det vært en positiv utvikling i det statlige barnevernet. I tråd med målsettingen har det blitt flere barn i fosterhjem og hjemmebaserte tiltak, mens institusjonsbruken er redusert. Undersøkelsen viser imidlertid at Bufetat ikke har gjort gode nok analyser av behovet for ulike tiltak. Det er derfor vanskelig å vurdere om resultatoppnåelsen er god nok, og om alle barn som trenger det får et godt nok tilbud.

Undersøkelsen viser at Barne- og likestillingsdepartementet (BLD) ikke har sikret en realistisk budsjettering av Bufetat, og det har vært behov for tilleggs-bevilgninger alle årene etter oppstarten i 2004. Departementet forventet effektiviseringsgevinster allerede første driftsår, men omstillingen har tatt lengre tid enn det departementet la til grunn. – Dette tyder på at den statlige overtakelsen av barnvernet ikke var godt nok forberedt, sier Kosmo.

Bufetat kan samtidig drives mer kostnadseffektivt, viser undersøkelsen. Kapasitetsutnyttelsen i de statlige barnevernsinstitusjonene kan økes, og det er store variasjoner i utgifter mellom disse institusjonene. Videre er det utfordringer knyttet til å sikre god kvalitet til en best mulig pris ved kjøp av private institusjonsplasser.

Undersøkelsen viser at Bufetats styring på sentrale områder kan forbedres. Etableringen av styringssystemer har i stor grad skjedd i den enkelte region, og det er ikke lagt godt nok til rette for samarbeid og erfaringsoverføring mellom de fem regionene.

Barne- og likestillingsdepartementet er enig med Riksrevisjonen i at Bufetat har vært underbudsjettert, men departementet mener at budsjettrammene for 2008 er tilstrekkelige for å løse de oppgavene etaten står overfor. Det framheves videre at analysen som Riksrevisjonen har gitt, er verdifull for departementets videre arbeid.


Dokumentet kan lastes ned fra dette nettstedet, følg lenken til høyre, eller bestilles fra Akademika bokhandel, tlf. 800 80 960 / 22 18 81 00.

Utsatt offentlighet for dokumenter som er utarbeidet av eller til Riksrevisjonen i tilknytning til Dok. nr. 3:6 (2007–2008), jf. riksrevisjonsloven § 18 annet ledd, oppheves.

Riksrevisjonen, Storgata 16, Postboks 6835 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norway

Telefon: +47 22 24 10 00

Org.nr: 974 760 843