Hopp over båndkommandoer
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på
+ for å forstørre,
- for å forminske
eller 0 for å gå tilbake til standard tekststørrelse.
For mobilbrukere: bruk telefonens innebygde zoome-funksjonalitet.
Skip Navigation LinksHovedside > Presserom > Pressemeldinger > Forsvarets operative evne er redusert - Dokument nr. 3:6 (2008-2009)

Forsvarets operative evne er redusert - Dokument nr. 3:6 (2008-2009)

Forsvarets operative evne er samlet sett blitt redusert i perioden 2005–2008. Forsvarssektoren har ikke etablert vedtatt struktur i perioden på grunn av vesentlige mangler knyttet til materiell, personell og øving. Kapasiteten til Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) er for lav til å understøtte forsvarsgrenenes behov for forsyninger og vedlikehold. – Redusert operativ evne innebærer at Forsvaret får svekket mulighetene til å utføre sine oppgaver, sier riksrevisor Jørgen Kosmo.
Publisert 20.01.2009 13:30

Dette er hovedkonklusjonene i Riksrevisjonens undersøkelse av omstillingen i forsvarssektoren. Dokument nr. 3:6 (2008–2009) ble overlevert Stortinget
20. januar 2009.

Forsvaret har ikke nådd hovedmålet for omstillingen i forsvarssektoren i perioden 2005–2008 om å forbedre den operative evnen. Arbeidet med omstillingen ble innledet i 2002 og har vært en av de mest omfattende omstillinger i statlig sektor i Norge.

Riksrevisjonen konstaterer at vedtatt struktur for perioden 2005–2008 ikke er etablert som forutsatt. Det er betydelige mangler knyttet til innfasing og vedlikehold av materiell. Øvingsaktivitet er redusert eller kansellert, og Forsvaret mangler vesentlig kompetanse. Både for 2007 og 2008 rapporterte forsvarssjefen om for lav treningsaktivitet i Hæren, Sjøforsvaret, Luftforsvaret og Heimevernet. Spesielt for Sjøforsvaret er det påvist store forsinkelser knyttet til nytt materiell, for eksempel helikopter og sjømålsmissil som skal brukes av Sjøforsvarets fartøyer.

FLOs leveranser til forsvarsgrenene er en helt nødvendig forutsetning for at forsvarsgrenene skal kunne gjennomføre sine oppgaver. Undersøkelsen viser at FLO har for lav kapasitet innen blant annet vedlikehold og forsyninger. FLO har derfor ikke klart å bidra til utvikling og understøttelse av forsvarsgrenene i tilstrekkelig grad.

For perioden 2005–2008 var det et mål å redusere utgiftene til drift og å øke materiellinvesteringene. Undersøkelsen viser imidlertid at driftsnivået er høyere og materiellinvesteringsnivået lavere enn forutsatt ved utgangen av 2008.

Forsvarssektoren har i årene 2005–2007 ikke investert i materiell i henhold til det Stortinget har bevilget. Dette har fått konsekvenser for tilgjengeligheten på materiell i Forsvaret.

– Jeg vil understreke betydningen av en forbedret langtidsplanlegging ved omfattende investeringsprosjekter slik at materiellinvesteringene kan gjennomføres som forutsatt av Stortinget. Forsvarssektoren har heller ikke fått bevilget det som lå til grunn i planforutsetningene for begge omstillingsperiodene. Dette har også fått konsekvenser for omstillingen av forsvarssektoren, sier riksrevisor Jørgen Kosmo.

Forsvarsdepartementet er enig i at vedtatt struktur ikke er etablert som forutsatt og at det er utfordringer knyttet til FLOs leveranser, men uttaler at operativ evne på flere områder er på det nivået som Stortinget har forutsatt. Departementet erkjenner at driftsutgiftene har vært høyere og materiellinvesteringene lavere enn forutsatt i perioden 2005–2008.

Lenke til dokumentet ligger i høyre kolonne. Dokumentet kan også bestilles fra Akademika bokhandel, tlf. 800 80 960 / 22 18 81 00.

Utsatt offentlighet for dokumenter som er utarbeidet av eller til Riksrevisjonen i tilknytning til Dokument nr. 3:6 (2008–2009), jf. riksrevisjonslovens § 18 annet ledd, oppheves.


Andre dokumenter om Forsvaret:

Dokument nr. 3:3 (2007-2008)

Dokument nr. 3:9 (2006-2007)

Riksrevisjonen, Storgata 16, Postboks 6835 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norway

Telefon: +47 22 24 10 00

Org.nr: 974 760 843