Hopp over båndkommandoer
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på
+ for å forstørre,
- for å forminske
eller 0 for å gå tilbake til standard tekststørrelse.
For mobilbrukere: bruk telefonens innebygde zoome-funksjonalitet.
Skip Navigation LinksHovedside > Presserom > Pressemeldinger > Høye kostnader ved utvikling av IT-baserte forvaltningssystemer i Forsvaret - Dokument nr. 3:7 (2002-2003)

Høye kostnader ved utvikling av IT-baserte forvaltningssystemer i Forsvaret - Dokument nr. 3:7 (2002-2003)

Forsvaret har siden 1996 etablert flere prosjekter med formål å innføre nye felles IT-baserte forvaltningssystemer. Prosjektenes måloppnåelse har vært mangelfull, og systemene er ikke satt i drift som forutsatt. Dette har blant annet resultert i unødvendige kostnader.
Publisert 11.04.2003 13:00

Riksrevisjonens undersøkelse om effektivitet i planlegging og styring av felles forvaltningssystemer i Forsvaret (Dokument nr. 3:7 (2002-2003)) som ble over­levert Stortinget 11. april, omfatter Program Golf og forløperne til programmet.

Undersøkelsen viser at prosjekter er avsluttet og videreført i nye prosjekter, og omfanget av prosjektene er revurdert og endret underveis. Strategiendringene har medført forsinkelser, unødvendige kostnader og manglende måloppnåelse. Ved utgangen av første halvår 2002 var det brukt 268 millioner kroner i prosjektkostnader før nye systemer er ferdig utviklet og satt i drift. Forgjengerne til Program Golf synes å ha vært mislykket og kostnadene har ikke stått i forhold til utbytte av prosjektene.

På grunn av forsinkelsene har ikke Forsvaret overholdt den utvidede fristen for å innfri økonomiregelverkets krav innen utgangen av 2002. En full innfrielse vil tidligst kunne skje tre til fire år etter denne fristen. Dette innebærer at Forsvaret gjennom flere år vil mangle sentrale virkemidler for å nå målene om en mer effektiv styring og en bedre mål- og resultatoppnåelse. Riksrevisjonen mener det er uheldig at mangelfulle løsninger benyttes i en tid hvor Forsvaret er i omstilling og skal foreta store innsparinger.

Flere prosjekter er avsluttet uten å ha nådd sine mål fordi innføring av fellesløsninger har vært omstridt og den overordnede styringen av prosjektene har vært svak. Ifølge Forsvarsdepartementet er Program Golf nå sterkt forankret i ledelsen, både i departementet og i Forsvaret.

Forsvarsdepartementet tar flere forbehold når det gjelder videre framdrift og ferdigstilling av Golf, og understreker at det hittil kun er det første leveranseprosjektet som er iverksatt. Dette innebærer at det er usikkert om programmet kan ferdigstilles innen utgangen av 2005. Også anslagene som er foretatt over kostnader og nytte er svært usikre. En videreføring av Program Golf er en forutsetning for at Forsvaret fullt ut skal innfri kravene i økonomiregelverket. Riksrevisjonen understreker betydningen av at det utarbeides en helhetlig plan over kostnader og framdrift knyttet til målsettingen om å innfri disse kravene.


Lenke til dokumentet ligger i høyre kolonne. Dokumentet kan også bestilles fra Akademika bokhandel, tlf. 22 11 67 70.

Riksrevisjonen, Storgata 16, Postboks 6835 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norway

Telefon: +47 22 24 10 00

Org.nr: 974 760 843