Hopp over båndkommandoer
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på
+ for å forstørre,
- for å forminske
eller 0 for å gå tilbake til standard tekststørrelse.
For mobilbrukere: bruk telefonens innebygde zoome-funksjonalitet.
Skip Navigation LinksHovedside > Presserom > Pressemeldinger > Salget av Lista flystasjon - Dokument nr. 3:7 (2004-2005)

Salget av Lista flystasjon - Dokument nr. 3:7 (2004-2005)

Riksrevisjonens undersøkelse av salget av Lista flystasjon viser at Forsvarsbygg ikke kan legge fram sikre holdepunkter for at eiendommen  ble solgt til markedspris, slik fullmakten fra Stortinget forutsetter. Salget av flystasjonen i september 2002 gav et netto utlegg for staten på 10,9 millioner kroner.
Publisert 18.04.2005 13:00

Dokument nr. 3:7 (2004–2005) Riksrevisjonens undersøkelse av salget av Lista flystasjon ble overlevert Stortinget 18. april 2005. Formålet med undersøkelsen har vært å vurdere om avhendingen av Lista flystasjon er gjennomført i samsvar med Stortingets vedtak og forutsetninger. Dette omfatter både forretnings-messige forhold, forholdet til Farsund kommune, tilrettelegging for næringsutvikling og økonomiske forutsetninger.

Forretningsmessige forhold

Forsvaret solgte i september 2002 Lista flystasjon for 3,5 millioner kroner til Lista Flypark AS. Til fradrag i salgssummen ble det gitt kompensasjon for tilrettelegging til næringsutvikling med til sammen 14,4 millioner kroner. Dette ga et netto utlegg for staten på 10,9 millioner kroner.

Undersøkelsen viser at det ikke ble foretatt takst og offentlig utlysning av hele eiendommen før forhandlingene med Lista Flypark AS startet i mars 2002. Markedet var heller ikke kjent med at det i juni 2002 ble tatt ny takst som ble satt til 11 millioner kroner, og med kompensasjonsbeløpet på 14,4 millioner kroner.

Det er ikke dokumentert at verditaksten på 11 millioner kroner ble lagt til grunn ved beregning av salgssummen. Riksrevisjonen mener at det ikke er dokumentert at den endelige salgssummen på –10,9 millioner kroner reflekterer markedspris, og stiller spørsmål ved om salget er gjennomført i samsvar med Stortingets fullmakt.

Forholdet til Farsund kommune

Overdragelse til kommuner er det eneste unntaket som Stortinget har gitt fra forutsetningen om salg til markedspris. I forhandlinger med Farsund kommune om overdragelse av Lista Flystasjon i 1999, la Forsvarets bygningstjeneste (nå Forsvarsbygg) til grunn en takst på 200,7 mill. kroner. Lista Lufthavn AS hadde på det tidspunktet en forkjøpsrett til hele eiendommen for 25 mill. kroner. Undersøkelsen viser også at kommunen i 2002 ikke fikk anledning til å vurdere sin interesse for flystasjonen ut fra de nye forutsetningene som medførte et netto utlegg for staten på 10,9 mill. kroner. Riksrevisjonen stiller på dette grunnlag spørsmål ved om samarbeidet med Farsund kommune er ivaretatt slik Stortinget har forutsatt.

Tilrettelegging for næringsutvikling

Riksrevisjonen viser til at Stortingets intensjon med ”utviklingsalternativet” var å legge til rette for næringsutvikling innenfor en omstillingsperiode på ti år. Verken kjøpsavtalen med Lista Flypark AS fra 2002 eller avtalen om utleie av store deler av området til Lista Lufthavn AS fra 1996, synes å ha medvirket til investeringer til næringsutvikling i den definerte omstillingsperioden. På denne bakgrunn mener Riksrevisjonen at det i liten grad er lagt til rette for næringsutvikling fra Forsvarets side, i samsvar med forutsetningene for ”utviklingsalternativet”.

Økonomiske forutsetninger

Av St.prp. nr. 50 (1994–95) framgår det at kostnadene forbundet med å avvikle Lista flystasjon var beregnet til ca. 50 millioner kroner. Dette inkluderer kostnader på 18 millioner kroner til oppgradering av dreneringsanlegg på området. Regnskapet viser at det totalt er medgått 35,8 millioner kroner. Av dette er 0,4 millioner kroner brukt til oppgradering av dreneringsanleggene. Riksrevisjonen forutsetter at de arbeidene som er gjennomført, ivaretar nødvendige utbedringer slik det er forutsatt i St.prp. nr. 50 (1994–1995 ).

Forsvarsdepartementets svar

Forsvarsdepartementet skriver i sitt svar til Riksrevisjonen at det er uheldig at avhendingsinstruksens krav til utlysing ikke er fulgt, og departementet er ikke tilfreds med at Forsvarsbygg i forhandlinger med èn kjøper, på egenhånd har fraveket den salgssummen som ble fastsatt av takstmannen, uten tilstrekkelig dokumentasjon for dette. Videre ser Forsvarsdepartementet alvorlig på at Forsvarsbygg ikke kan dokumentere de forhandlingene som har funnet sted, ei heller formelt kan dokumentere at grunnlaget for den prisfastsettelsen partene har kommet frem til, er riktig markedspris. Departementet viser til at Forsvarsbygg har initiert et program på 18 punkter for framtidig kvalitetsikring av prosedyrene for salg av eiendommer. Forsvarsdepartementet vil følge opp programmet i styringsdialogen med Forsvarsbygg.

Lenke til dokumentet ligger i høyre kolonne. Dokumentet kan også bestilles fra Akademika bokhandel, tlf. 22 11 67 70.

Utsatt offentlighet for dokumenter som er utarbeidet av eller til Riksrevisjonen i tilknytning til Dok. nr. 3:7 (2004-2005) oppheves, jf. riksrevisjonslovens § 18 annet ledd.

Riksrevisjonen, Storgata 16, Postboks 6835 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norway

Telefon: +47 22 24 10 00

Org.nr: 974 760 843