Hopp over båndkommandoer
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på
+ for å forstørre,
- for å forminske
eller 0 for å gå tilbake til standard tekststørrelse.
For mobilbrukere: bruk telefonens innebygde zoome-funksjonalitet.
Skip Navigation LinksHovedside > Presserom > Pressemeldinger > Riksrevisjonens undersøkelse av kostnadsoverskridelsene i feltutbyggingene Åsgard, Visund og Jotun

Riksrevisjonens undersøkelse av kostnadsoverskridelsene i feltutbyggingene Åsgard, Visund og Jotun

Stortinget har i dag fått overlevert Dokument nr. 3:8 (2000-2001) Riksrevisjonens undersøkelse av kostnadsoverskridelsene i feltutbyggingene Åsgard, Visund og Jotun.
Publisert 06.04.2001 13:00

Undersøkelsen har avdekket svakheter i planene og underlagsdokumentasjonen for prosjektene Åsgard, Visund og Jotun. Riksrevisjonen mener at myndighetene har reelle muligheter til å påvirke utbyggingsprosjektene særlig ved behandling av planene. Etter Riksrevisjonens oppfatning har departementet et ansvar for å påse at alle vesentlige forhold rundt utbyggingsprosjektene er fullstendig utredet, og at sentrale premisser for kostnadsberegningene er rimelige og realistiske.

I 30 av de i alt 32 feltutbyggingsprosjektene som ble gjennomført på 1990-tallet var det kostnadsoverskridelser. Riksrevisjonen har undersøkt de betydelige overskridelsene som har funnet sted i Åsgard-prosjektet, som er den største feltutbyggingen som har vært gjennomført på norsk sokkel. Undersøkelsen omfatter også Visund og Jotun.

Undersøkelsen viser at myndighetenes reelle mulighet for å påvirke utbyggingsprosjektene først og fremst ligger i planleggingsfasen til prosjektene og ved godkjenningen av plan for utbygging og drift (PUD). Det er derfor rimelig at myndighetenes fokus rettes mot innholdet i planene for å sikre innflytelse i prosjektene. Etter Riksrevisjonens oppfatning har myndighetene et ansvar for å påse at alle vesentlige forhold rundt utbyggingsprosjektene er fullstendig utredet, og at sentrale premisser for kostnadsberegningene er rimelige og realistiske.

I planene gis det ikke en helhetlig framstilling av hvordan rettighetshaverne har kommet fram til kostnadsanslagene. Det presenteres samlede kostnadsanslag, og det oppgis enhetsrater for noen elementer, men dette er ikke tilstrekkelig for å kunne etterprøve anslagene på et overordnet nivå. Riksrevisjonen mener at de framlagte planene bør inneholde kostnadsanslag som lar seg etterprøve.

Olje- og energidepartementet påpeker at myndighetene og utbyggerne har ulike roller. Det påpekes at kompetansen til å vurdere kostnadene må ligge hos oljeselskapene og ingeniørselskapene. Det synes uklart for Riksrevisjonen hvilket ansvar myndighetene faktisk tar ved behandlingen av kostnadsestimatene i forbindelse med planprosessen og ved godkjenningen av plan for utbygging og drift.

Olje- og energidepartementet er for øvrig enig i at det har vært svakheter knyttet til følsomhetsanalysene. Departementet vil framover ha en større oppmerksomhet rettet mot de forhold knyttet til saksbehandlingen som Riksrevisjonen har tatt opp.

Lenke til dokumentet ligger i høyre kolonne. Dokumentet kan også bestilles fra Akademika bokhandel, tlf. 22 11 67 70.

Riksrevisjonen, Storgata 16, Postboks 6835 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norway

Telefon: +47 22 24 10 00

Org.nr: 974 760 843