Hopp over båndkommandoer
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på
+ for å forstørre,
- for å forminske
eller 0 for å gå tilbake til standard tekststørrelse.
For mobilbrukere: bruk telefonens innebygde zoome-funksjonalitet.
Skip Navigation LinksHovedside > Presserom > Pressemeldinger > Lang saksbehandlingstid i UDI - Dokument nr. 3:8 (2001-2002)

Lang saksbehandlingstid i UDI - Dokument nr. 3:8 (2001-2002)

Utlendingsdirektoratet (UDI) har over lengre tid hatt svært lang saksbehandlingstid i både asylsaker og andre saker som kommer inn under utlendingsloven og statsborgerloven. Flere organisasjonsendringer og andre tiltak har ikke ført til vesentlige forbedringer. Det er også påvist svake resultater i forhold til sentrale mål for integreringstilskuddet, som i 2002 utgjør 2,8 milliarder kroner.
Publisert 28.06.2002 13:00

Riksrevisjonens undersøkelse av UDIs saksbehandling i utlendingssaker, statlige asylmottak og måloppnåelse for integreringstilskuddet (Dokument nr. 3:8 (2001–2002)), ble overlevert Stortinget 28. juni.

Undersøkelsen viser at det har vært vesentlige svakheter i Kommunal- og regionaldepartementets (KRD) etatsstyring av UDI og i UDIs styring internt. Det er over lang tid stilt både urealistiske og lite hensiktsmessige resultatkrav til etaten, og det er avdekket mangler ved styringssystemene i UDI både når det gjelder planlegging og rapportering. Riksrevisjonen ser det som viktig at man nå får på plass et etatsstyringssystem med rapportering av oppnådde resultater i forhold til de målene som er fastlagt.

Fra vedtak om oppholdstillatelse blir gitt, er målsettingen at voksne flyktninger skal få en plass å bo innen 6 måneder. Undersøkelsen viser at dette målet ble nådd for under en tredel av flyktningene 1. halvår 2001.

Riksrevisjonen konstaterer at det er en stor utfordring å få kommunene til å bosette et tilstrekkelig antall flyktninger. Flyktninger blir mer økonomisk selvhjulpne for hvert år de bor i Norge, men prosessen går langsomt, for noen grupper meget langsomt. Riksrevisjonen stiller spørsmål ved om departementet har vært aktiv nok med å vurdere nye tiltak overfor grupper med spesielt store problemer på arbeidsmarkedet.

Når det gjelder mottakene, gir undersøkelsen grunn til å anta at disse er drevet i samsvar med de kravene som er satt for mottaksdriften. Selv om materialet viser at det er visse svakheter ved driften i alle mottakene, ble det ikke funnet eksempler på mottak med omfattende mangler. Undersøkelsen gir likevel grunn til å etterlyse en bedre oppfølging av mottakene fra UDIs side.

KRD peker i sitt svar på at det har iverksatt flere tiltak for å få ned saksbehandlingstiden. Det er også satt søkelys på UDIs oppfølging av asylmottakene og tiltak som kan øke bosettingstakten.


Lenke til dokumentet ligger i høyre kolonne. Dokumentet kan også bestilles fra Akademika bokhandel, tlf. 22 11 67 70.


Riksrevisjonen, Storgata 16, Postboks 6835 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norway

Telefon: +47 22 24 10 00

Org.nr: 974 760 843