Hopp over båndkommandoer
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på
+ for å forstørre,
- for å forminske
eller 0 for å gå tilbake til standard tekststørrelse.
For mobilbrukere: bruk telefonens innebygde zoome-funksjonalitet.
Skip Navigation LinksHovedside > Presserom > Pressemeldinger > Rapport fra Riksrevisjonen viser svakheter i inntektssystemet for kommunene - Dokument nr. 3:8 (2002-2003)

Rapport fra Riksrevisjonen viser svakheter i inntektssystemet for kommunene - Dokument nr. 3:8 (2002-2003)

Omleggingen av inntektssystemet i perioden fra 1997 til 2001 har ikke ført til at forskjellene i kommunenes inntekter er blitt vesentlig mindre.  En viktig årsak til dette er at kommunene som ellers ville ha tapt på omleg­gingen, fikk kompensasjon for sitt tap, blant annet ut fra distriktspolitiske hensyn. Målet med omleggingen av inntektssystemet var bl.a. å kunne gi landets kommuner mulighet til å tilby et mest mulig likeverdig tjenestetilbud.
Publisert 19.05.2003 13:00

Dette går fram av Dokument nr. 3:8 (2002-2003) Riksrevisjonens undersøkelse av inntektssystemet for kommunene som Stortinget fikk overlevert 19. mai 2003. De statlige overføringene gjennom inntektssystemet er en viktig inntektskilde for kommunene og utgjør om lag 39 milliarder kroner i 2003.

Undersøkelsen viser at inntektssystemet ikke på en god nok måte vektlegger sosialhjelpsutgiftene til kommunene. Det er spesielt sosialhjelps­utgiftene til arbeidsledige og innvandrere som ikke fanges godt nok opp. Dette kan ha betydning for kommunenes muligheter til å håndtere sosiale problemer.

Gjennom inntektssystemet fikk kommunene to milliarder kroner i ordinært skjønnstilskudd i 2002. Undersøkelsen viser at det er store fylkesvise forskjeller i hvor mye kommunene får i skjønnstilskudd. Riksrevisjonen mener at Kommunal- og regionaldepartementet nøye bør vurdere hvorvidt dagens fylkesvise fordeling av skjønnsmidlene på en god måte fanger opp forhold som inntektssystemet ellers ikke tar hensyn til.

Undersøkelsen viser i tillegg at det er vesentlige svakheter i kommunenes innrapportering av psykisk utviklingshemmede. Dette gjelder særlig fagdeparte­mentets krav til dokumentasjon og saksbehandlingspraksis for disse personene. Dette kan ha ført til at noen kommuner har fått mer og noen kommuner mindre i tilskudd gjennom inntektssystemet enn de egentlig skulle hatt.

Kommunal- og regionaldepartementet er enig med Riksrevisjonen i at en ved endringer i inntektssystemet nøye bør vurdere lengden av overgangsordningen opp mot hensynet til en mer rettferdig inntektsfordeling. Departementet peker også på at det kontinuerlig foregår utredningsarbeid knyttet til inntektssystemet. Departementet vil for øvrig arbeide videre sammen med Sosialdepartementet for på sikt å finne fram til et bedre kriterieopplegg for psykisk utviklingshemmede.


Lenke til dokumentet ligger i høyre kolonne. Dokumentet kan også bestilles fra Akademika bokhandel, tlf. 22 11 67 70.

Riksrevisjonen, Storgata 16, Postboks 6835 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norway

Telefon: +47 22 24 10 00

Org.nr: 974 760 843