Hopp over båndkommandoer
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på
+ for å forstørre,
- for å forminske
eller 0 for å gå tilbake til standard tekststørrelse.
For mobilbrukere: bruk telefonens innebygde zoome-funksjonalitet.
Skip Navigation LinksHovedside > Presserom > Pressemeldinger > Riksrevisjonens gjennomgang av Forsvarsdepartementets regnskap for 2004 - Dokument nr. 3:8 (2004-2005)

Riksrevisjonens gjennomgang av Forsvarsdepartementets regnskap for 2004 - Dokument nr. 3:8 (2004-2005)

Riksrevisjonen har ingen vesentlige merknader til regnskapene for Forsvarsbygg, Forsvarets forskningsinstitutt og Nasjonal sikkerhets­myndighet for 2004. For Forsvarsbygg er det registrert en positiv utvikling i den generelle økonomiforvaltningen fra 2003 til 2004. Riksrevisjonen har vesentlige merknader til regnskapet for Forsvarets militære organisasjon (FMO) og gjennomføringen av budsjettet for 2004. Selv om det er forbedringer i forhold til 2003, kan ikke Riksrevisjonen bekrefte at regnskapet for 2004 er uten vesentlige feil eller mangler.
Publisert 27.05.2005 13:00

Flere av disposisjonene som ligger til grunn for regnskapet, samsvarer ikke med Stortingets vedtak og forutsetninger. Det foreligger også vesentlige brudd på gjeldende regelverk, og enkelte disposisjoner er ikke akseptable ut fra normer og standarder for statlig økonomiforvaltning.

Merknadene retter seg mot omfattende feilutbetalinger av lønn på grunn av feil i grunnlagsdata, mangelfull intern kontroll på lønnsrelaterte områder, brudd på regelverket for offentlige anskaffelser, mangelfulle rutiner og mangelfull sporbarhet innen praktisering av horisontal samhandel og mangel på ajourførte beholdningsoversikter ved enhetene i internasjonale operasjoner. I tillegg kritiserer Riksrevisjonen FMO for å ha overskredet gitte bevilgninger med ca 1,15 milliarder kroner.

På noen områder har det vært en positiv utvikling, bl.a. er det ryddet opp i balanse­postene, og det er gjort avstemminger mellom lønns- og regnskaps­system.

Riksrevisjonen har merket seg at departementet ser alvorlig på de omtalte feil og mangler, og at arbeidet med å sikre en kvalitativ god og effektiv budsjett- og økonomiforvaltning vil bli fulgt opp.

Stortinget vedtok 5. april 2005 å be Riksrevisjonen om snarest mulig legge fram en egen sak for Stortinget om en gjennomgang av Forsvarsdepartementets regn­skap for 2004. Dokument nr. 3:8 (2004-2005) Riksrevisjonens gjennomgang av Forsvarsdepartementets regnskap for 2004 ble overlevert Stortinget 27. mai.


Lenke til dokumentet ligger i høyre kolonne. Dokumentet kan også bestilles fra Akademika bokhandel, tlf. 22 11 67 70.

Utsatt offentlighet for dokumenter som er utarbeidet av eller til Riksrevisjonen i tilknytning til Dok. nr. 3:8 (2004-2005) oppheves, jf. riksrevisjonslovens § 18 annet ledd.

Riksrevisjonen, Storgata 16, Postboks 6835 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norway

Telefon: +47 22 24 10 00

Org.nr: 974 760 843