Hopp over båndkommandoer
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på
+ for å forstørre,
- for å forminske
eller 0 for å gå tilbake til standard tekststørrelse.
For mobilbrukere: bruk telefonens innebygde zoome-funksjonalitet.
Skip Navigation LinksHovedside > Presserom > Pressemeldinger > Målet om økt kollektivandel og bærekraftig transport er ikke styrende for Oslopakke 2 - Dokument nr. 3:8 (2005-2006)

Målet om økt kollektivandel og bærekraftig transport er ikke styrende for Oslopakke 2 - Dokument nr. 3:8 (2005-2006)

Riksrevisjonens undersøkelse viser at målet om økt kollektivandel og bærekraftig transport ikke er styrende for arbeidet med Oslopakke 2. Undersøkelsen viser også at samordningen mellom ulike aktører er mangelfull. Dette hindrer en effektiv og helhetlig virkemiddelbruk.
Publisert 06.06.2006 13:55

Dette er hovedkonklusjonene i Riksrevisjonens undersøkelse av effektivitet i offentlige tiltak til kollektivtrafikk – Oslopakke 2, Dokument nr. 3:8 (2005–2006), som ble overlevert Stortinget 6. juni.

På midten av 1990-tallet vedtok Stortinget en forsering av kollektivutbyggingen i Oslo og Akershus, senere kalt Oslopakke 2. Begrunnelsen for dette var overordnede mål om økt kollektivandel og bærekraftig transport. Vedtaket ble fulgt opp med økte bompengesatser og innføring av ekstraordnær trafikantbetaling på kollektivtransport. Målet med Riksrevisjonens undersøkelse har vært å belyse i hvilken grad organiseringen og styringen av Oslopakke 2 er lagt til rette for å nå målet om å øke kollektivandelen i hovedstadsområdet.

Undersøkelsen viser at de overordnede målene om økt kollektivandel og bærekraftig transport ikke er styrende for arbeidet med Oslopakke 2. Målene gjenspeiles i liten grad i planlegging, gjennomføring og oppfølging av pakken. Riksrevisjonen understreker at et mer systematisk arbeid med å konkretisere og skape enighet om overordnede mål ville ha økt mulighetene for en målrettet styring.

Mange aktører på ulike forvaltningsnivåer samarbeider om å gjennomføre Oslopakke 2. Undersøkelsen viser at arbeidet i Oslopakke 2 er preget av til dels motstridende interesser, og at det ikke er stilt krav om forpliktende samarbeid mellom partene. Manglende samordning hindrer en effektiv og helhetlig virkemiddelbruk. Riksrevisjonen stiller spørsmål ved om Samferdselsdepartementet har tatt tilstrekkelige initiativ for å bedre samordningen. Riksrevisjonen har merket seg at departementet vil vurdere samordningsproblematikken i Oslopakke 3-arbeidet, i tett dialog med lokale myndigheter.

Innføring av ekstra trafikantbetaling for kollektivreisende (75-øringen) skulle benyttes til innkjøp av ekstra materiell, og dermed gi grunnlag for økt kollektivtrafikktilbud. Det ble inngått en egen avtale om trafikantbetalingen. Avtalen inneholder imidlertid ingen mål for hvor mye materiell som skal anskaffes, og den er i varierende grad fulgt opp av partene.

Det er påløpt store overskridelser i utbyggingen av T-baneringen. Samferdselsdepartementet har ansvar for at kostnadsoverslag er realistiske. Dette ansvaret gjelder også for den planlagte kollektivløsningen til Fornebu. Riksrevisjonen understreker betydningen av at Samferdselsdepartementet sikrer et best mulig beslutningsgrunnlag og at det utarbeides realistiske kostnadsoverslag for dette prosjektet.

Samferdselsdepartementets kommentar

Samferdselsdepartementet har sagt seg enig i Riksrevisjonens påpekning av at samordning og helhetstilnærming i transportpolitikken representerer en utfordring, og at dette muligens på flere områder kan løses på en bedre måte. Departementet påpeker at det er en stor utfordring å få forvaltningsnivåene til å virke sammen innenfor sine respektive ansvarsområder, i stedet for at de ulike partene har hovedfokus på egne ansvarsområder og egeninteresser. Samferdselsdepartementet understreker at departementets styring ikke må utøves slik at det oppfattes som – eller innebærer – overstyring i forhold til lokale myndigheters ansvar.

Lenke til dokumentet ligger i høyre kolonne. Det kan også bestilles fra Akademika bokhandel, telefon: 800 80 960 / 22 18 81 00.

Utsatt offentlighet for dokumenter som er utarbeidet av eller til Riksrevisjonen i tiknytning til Dok. nr. 3:8, jf. riksrevisjonslovens § 18 annet ledd, oppheves.

Riksrevisjonen, Storgata 16, Postboks 6835 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norway

Telefon: +47 22 24 10 00

Org.nr: 974 760 843