Hopp over båndkommandoer
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på
+ for å forstørre,
- for å forminske
eller 0 for å gå tilbake til standard tekststørrelse.
For mobilbrukere: bruk telefonens innebygde zoome-funksjonalitet.
Skip Navigation LinksHovedside > Presserom > Pressemeldinger > Utfordringer knyttet til forvaltningen av Svalbard - Dokument nr. 3:8 (2006-2007)

Utfordringer knyttet til forvaltningen av Svalbard - Dokument nr. 3:8 (2006-2007)

Utviklingen på Svalbard stiller forvaltningen av øygruppen overfor nye utfordringer, blant annet når det gjelder miljø, befolkningsvekst og økt ferdsel. Det er behov for å utarbeide en ny helhetlig plan for Svalbard som reflekterer utviklingen og den økte kompleksiteten, og som gir forutsigbarhet både i forhold til samfunnsmålene og miljømålene.
Publisert 01.06.2007 11:53

Utviklingen på Svalbard stiller forvaltningen av øygruppen overfor nye utfordringer, blant annet når det gjelder miljø, befolkningsvekst og økt ferdsel. Det er behov for å utarbeide en ny helhetlig plan for Svalbard som reflekterer utviklingen og den økte kompleksiteten, og som gir forutsigbarhet både i forhold til samfunnsmålene og miljømålene.

Riksrevisjonens undersøkelse av forvaltningen av Svalbard, Dokument nr. 3:8 (2006–2007), ble overlevert Stortinget 1. juni. Formålet med undersøkelsen har vært å vurdere om målene for miljø og samfunnsutviklingen på Svalbard nås. Det er også undersøkt hvordan de ansvarlige departementer bidrar til at målene realiseres.

Innbyggerantallet på Svalbard er pr. 2006 større enn det Stortinget har forutsatt. Undersøkelsen viser at konsekvensene som befolkningsveksten har på miljøet i og rundt Longyearbyen, ikke er vurdert. Overvåkingen av miljøtilstanden i Longyearbyen er mangelfull, bl.a. når det gjelder søppelsortering og utslipp fra kraftverket utenfor Longyearbyen. Det vil være behov for å vurdere tiltak knyttet til endringene i befolkningsutviklingen og næringsutviklingen som kan bidra til at bosettingen i Longyearbyen blir forsvarlig sett ut fra et miljøsynspunkt.

Undersøkelsen viser at systemene for miljøovervåking er mangelfulle og ikke gir tilstrekkelig grunnlag til å vurdere tilstanden i forhold til de ulike miljømålene som er satt for øygruppen. Blant annet er overvåkingsdata for flere rødlistearter (truede arter) mangelfulle. Det er behov for å iverksette tiltak for å sikre en bedre overvåking, særlig innenfor området flora, som er en sentral indikator for å overvåke ferdselsslitasje og globale klimaendringer.

Cruisetrafikken er i sterk vekst både i antall turister og i antall ilandstigningssteder, og det er i liten grad gitt signaler om hva som er bærekraftig turisme. Kriteriene for vurdering av slitasje på kulturminner og vegetasjon er ennå ikke ferdigstilt.

På grunn av Svalbardtraktaten gjelder ikke alle norske lover på Svalbard. Det er imidlertid et behov for økt lovregulering som en følge av normaliseringen av svalbardsamfunnet. Det stilles i undersøkelsen spørsmål om dagens lovgivningspraksis er hensiktsmessig, og om flere lover i større grad bør gjøres gjeldende på øygruppen.

Justisdepartementet er enig i at det er behov for å utarbeide en ny helhetlig plan for Svalbard, og mener det er naturlig å vurdere om en ny stortingsmelding snart bør utarbeides. En stortingsmelding vil ifølge Justisdepartementet også gjøre det mulig å sette svalbardpolitikken i sammenheng med utviklingen i politikken for Nordområdene.

Dokumentet kan lastes ned fra dette nettstedet - følg lenken til høyre - eller bestilles fra Akademika bokhandel, tlf. 800 80 960 / 22 18 81 00.

Utsatt offentlighet for dokumenter som er utarbeidet av eller til Riksrevisjonen i tilknytning til Dokument nr. 3:8 (2006–2007), jf. riksrevisjonsloven § 18 annet ledd, oppheves.

Riksrevisjonen, Storgata 16, Postboks 6835 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norway

Telefon: +47 22 24 10 00

Org.nr: 974 760 843