Hopp over båndkommandoer
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på
+ for å forstørre,
- for å forminske
eller 0 for å gå tilbake til standard tekststørrelse.
For mobilbrukere: bruk telefonens innebygde zoome-funksjonalitet.
Skip Navigation LinksHovedside > Presserom > Pressemeldinger > Handlingsplanen for eldreomsorgen har medført en betydelig opprustning av boligmassen innen pleie og omsorg - Dokument nr. 3:9 (2003-2004)

Handlingsplanen for eldreomsorgen har medført en betydelig opprustning av boligmassen innen pleie og omsorg - Dokument nr. 3:9 (2003-2004)

Riksrevisjonens undersøkelse av handlingsplanen for eldreomsorgen, Dokument nr. 3:9 (2003–2004), ble overlevert Stortinget 18. mars 2004. Formålet med undersøkelsen har vært å vurdere i hvilken grad målene med handlingsplanen er nådd, og hvordan tilskuddsordningene og forvaltningen av disse har fungert.
Publisert 18.03.2004 16:00

Handlingsplanen gjaldt opprinnelig for perioden 1998–2001, og hadde som mål å øke tjenestenes kapasitet, bedre kvaliteten, sikre brukerne mest mulig likeverdig tilbud på landsbasis, og bedre de statlige styringsvirkemidlene. Målene skulle nås ved å gi enerom til alle som ønsker det, skaffe 12 000 nye årsverk i perioden, samt bygge og rehabilitere 24 400 omsorgsboliger og sykehjemsplasser. Handlingsplanperioden har senere blitt forlenget, og det er nå vedtatt utbygging og rehabilitering av 38 400 omsorgsboliger og sykehjemsplasser innen 2005. Riksrevisjonens undersøkelse viser at de konkrete målene om en økning av antall personell, enerom, omsorgsboliger og sykehjemsplasser etter foreliggende prognoser vil bli nådd i handlingsplansperioden.

Handlingsplanen har blitt utvidet flere ganger både med hensyn til tid, omfang og kostnader. Kostnadene for staten har økt fra 29 milliarder til 40 milliarder kroner siden handlingsplanen ble vedtatt. Undersøkelsen viser blant annet at det de tre første årene i handlingsplanperioden var liten eller ingen prioritering i forhold til at kommuner med et omfattende pleiebehov først skulle få bygd ut et tilbud. Undersøkelsen viser også at forskjellene mellom kommunene i andelen sykehjemsplasser, aldershjemsplasser og omsorgsboliger til omfordeling i forhold til personer 80 år og eldre har vært nokså stabile i perioden. Etter Riksrevisjonens vurdering kan manglende styring og prioritering i starten av handlingsplanperioden ha forsterket behovet for de senere utvidelsene, spesielt når det gjelder tilbudet til de mest pleietrengende.

Sosialdepartementet viser til at hovedmålene for handlingsplanen er nådd, men har merket seg at styringssignalene overfor enkelte fylkesmannsembeter kanskje burde vært enda tydeligere. Sosialdepartementet gir utrykk for at det deler Riksrevisjonens oppfatning om at det er nødvendig å ha spesiell oppmerksomhet mot tjenestetilbudet til beboere i omsorgsboliger med omfattende behov for pleie og omsorg.


Lenke til dokumentet ligger i høyre kolonne. Dokumentet kan også bestilles fra Akademika bokhandel, tlf. 22 11 67 70.

Riksrevisjonen, Storgata 16, Postboks 6835 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norway

Telefon: +47 22 24 10 00

Org.nr: 974 760 843