Hopp over båndkommandoer
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på
+ for å forstørre,
- for å forminske
eller 0 for å gå tilbake til standard tekststørrelse.
For mobilbrukere: bruk telefonens innebygde zoome-funksjonalitet.
Skip Navigation LinksHovedside > Presserom > Pressemeldinger > Avhending av eiendommer, bygg og anlegg i Forsvaret - Dokument nr. 3:9 (2004-2005)

Avhending av eiendommer, bygg og anlegg i Forsvaret - Dokument nr. 3:9 (2004-2005)

Riksrevisjonen har påvist mangler ved både planprosessen for utrangering og prosessen for avhending av overflødig eiendom, bygg og anlegg i Forsvaret. Dette viser Dokument nr 3:9 (2004–2005) Riksrevisjonens undersøkelse av avhending av eiendom, bygg og anlegg i Forsvaret, som ble overlevert Stortinget 27. mai 2005.
Publisert 27.05.2005 14:00

Ett av målene med omleggingen av Forsvaret i perioden 2002–2005 er å redusere driftsutgiftene. Blant de viktigste virkemidlene er avhending av overflødig bygnings- og anleggsmasse. For å nå målet om å redusere arealbruken til ca fire millioner kvadratmeter, skal det avhendes nærmere 2,4 millioner kvadratmeter bygningsmasse innen 2007.

Målet med undersøkelsen har vært å vurdere om identifisering og avhending av overflødig eiendom, bygg og anlegg i Forsvaret er gjennomført i samsvar med Stortingets vedtak og forutsetninger. Undersøkelsen omfatter en vurdering av de systemene som er etablert for å identifisere og utrangere overflødig eiendomsmasse, og en vurdering av hvordan avhendingen er gjennomført. 556 avhendingssaker er gjennomgått og vurdert.

Identifisering av overflødig eiendom, bygg og anlegg

Forsvarsdepartementets direktiv for eiendom, bygg og anlegg forutsetter en helhetlig planlegging med utgangspunkt i den totale forsvarsvirksomheten.

Undersøkelsen har påvist mangler ved planprosessen. Planer for eiendomsmassen som skal synliggjøre militære enheters behov for eiendomsmasse og forslag til avhendinger, er ikke utarbeidet som forutsatt. Det er etablert en praksis med to plansystemer, hvor det er vanskelig å se en sammenheng mellom systemene og nivåene i planprosessen. I undersøkelsen er det stilt spørsmål ved om bygg og anlegg kan være utrangert uten at godkjent beslutningsgrunnlag foreligger i form av godkjente virksomhetsplaner.

Avhending av overflødig eiendom, bygg og anlegg

Avhending at Forsvarets eiendommer skal foretas på den for staten mest forretningsmessige måte. Spesielle forhold må imidlertid tas i betraktning for eiendommer som er av stor betydning når det gjelder kulturhistorie, naturvern og allmennhetens muligheter for friluftsliv, jf. St.prp. nr. 45 (2000-2001). Riksrevisjonen har merket seg at departementet nå har vurdert hvilke eiendommer som kan berøre allmennhetens muligheter for friluftsliv. Resultatet av dette arbeidet er lagt fram for Stortinget i revidert nasjonalbudsjett for 2005.

Ved avhending av fast eiendom som omfatter bebyggelse, skal det innhentes verditakst såfremt eiendommen ikke er av ubetydelig verdi. En viktig begrunnelse for å innhente takst fra uavhengig takstmann er å kunne gi samme informasjon til kjøper og selger, og avdekke eventuelle mangler før salg. Undersøkelsen viser at 60 eiendommer er avhendet uten at det er innhentet verditakst. For flere av eiendomssalgene foreligger det takst av eldre dato, mens avhendingsinstruksen stiller krav om at verditakst skal avholdes nær opptil tidspunktet for avhending.

Salg av Midtåsen 30

Eiendommen Midtåsen 30 i Oslo ble i desember 2001 avhendet for 22 millioner kroner ved direkte salg. Undersøkelsen viser at det ikke ble foretatt offentlig utlysning av eiendommen, noe som kan ha medført at andre aktuelle kjøpere ikke fikk anledning til å delta i prosessen på samme vilkår som kjøper. Riksrevisjonen mener det ikke er dokumentert at eiendommen ble avhendet til markedspris, og stiller spørsmål ved om salget er gjennomført i samsvar med Stortingets fullmakt.

Forsvarsdepartementets svar

Forsvarsdepartementet mener at det er utarbeidet overordnede styringsdokumenter som har gitt tilstrekkelig beslutningsgrunnlag for Forsvarets utrangering av eiendom, bygg og anlegg. Når det gjelder planprosessen, er departementet enig med Riksrevisjonen i at den etablerte praksisen er komplisert og uoversiktlig.

Departementet tolker avhendingsinstruksen slik at andre løsninger enn takst fra godkjent takstmann kan velges når avhending foretas gjennom eiendomsmegler og vanlig framgangsmåte i bransjen følges. I svaret framholder departementet at direkte salg av Midtåsen 30 ble vurdert å være gunstigste løsning for staten.


Lenke til dokumentet ligger i høyre kolonne. Dokumentet kan også bestilles fra Akademika bokhandel, tlf. 22 11 67 70.

Utsatt offentlighet for dokumenter som er utarbeidet av eller til Riksrevisjonen i tilknytning til Dok. nr. 3:9 (2004-2005) oppheves, jf. riksrevisjonslovens § 18 annet ledd.

Riksrevisjonen, Storgata 16, Postboks 6835 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norway

Telefon: +47 22 24 10 00

Org.nr: 974 760 843