Hopp over båndkommandoer
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på
+ for å forstørre,
- for å forminske
eller 0 for å gå tilbake til standard tekststørrelse.
For mobilbrukere: bruk telefonens innebygde zoome-funksjonalitet.
Skip Navigation LinksHovedside > Presserom > Pressemeldinger > Svakheter i Forsvarsdepartementets forvaltningspraksis og i sporbarheten i de faglige tilrådninger - Dokument nr. 3:9 (2006-2007)

Svakheter i Forsvarsdepartementets forvaltningspraksis og i sporbarheten i de faglige tilrådninger - Dokument nr. 3:9 (2006-2007)

Vesentlige avklaringer i dialogen mellom Forsvarsdepartementet og Forsvarets militære organisasjon (FMO) er ikke tilstrekkelig dokumentert. Det er også avdekket manglende dokumentasjon ved større beslutningsprosesser. Det er videre grunn til å stille spørsmål ved om enkelte faglige råd i tilstrekkelig grad er tydeliggjort overfor Stortinget.
Publisert 01.06.2007 11:55

Dette går fram av Dokument nr. 3:9 (2006–2007) Riksrevisjonens undersøkelse av Forsvarsdepartementets forvaltningspraksis og sporbarheten i de faglige tilrådninger som gis som ble overlevert Stortinget 1. juni 2007.

Etter et vesentlig merforbruk på forsvarsbudsjettet i 2004 og to åpne kontrollhøringer i Stortinget våren 2005, vedtok Stortinget å be Riksrevisjonen foreta en særskilt undersøkelse av Forsvarsdepartementets forvaltningspraksis og utarbeide en vurdering av sporbarheten i de faglige tilrådningene.

Undersøkelsen viser at det er grunn til å stille spørsmål om dialogen knyttet til målet som ble satt om å nedbemanne Forsvarets logistikk-organisasjon (FLO) med 1000 årsverk i 2004 er tilstrekkelig dokumentert. Tilsvarende er det uklart hvordan FMO og Forsvarsdepartementet kom til enighet etter at forsvarssjefen gav råd om å nedjustere målet for nedbemanning for hele FMO høsten 2003.

Undersøkelsen viser videre manglende sporbarhet i beslutningsprosessene knyttet til både omorganisering av IKT-virksomheten i FLO og innføring av et eget budsjettkapittel for intern fakturering (horisontal samhandel) mellom FLO og øvrige deler av FMO. Det er ikke i tilstrekkelig grad dokumentert hvilke avveininger som ligger til grunn for beslutningene, eller hvordan risiko og utfordringer ble utredet og vurdert.

Forsvarsdepartementet slutter seg til at alvorlige faglige motforestillinger skal framgå av saker til Stortinget selv om disse er i strid med regjeringens forslag. Undersøkelsen viser imidlertid at det er grunn til å stille spørsmål om enkelte faglige råd i tilstrekkelig grad er tydeliggjort overfor Stortinget. Dette gjelder blant annet forsvarssjefens faglige råd om styring i forhold til en samlet årsverksramme på 15 000 i FMO.

Undersøkelsen viser at det har vært forbedringer i økonomirapporteringen etter 2004, både når det gjelder sporbarhet og kvalitet. Det var imidlertid i 2006 et vesentlig mindreforbruk av investeringsmidler. Riksrevisjonen understreker Forsvarsdepartementets overordnede ansvar, og stiller spørsmål ved om det i gjennomføringen av 2006-budsjettet ble iverksatt tilstrekkelige tiltak for å sikre at bevilgede midler ble brukt som forutsatt.


Dokumentet kan lastes ned fra denne nettsiden - følg lenken til høyre -
 eller bestilles fra Akademika bokhandel, tlf. 800 80 960 / 22 18 81 00.

Utsatt offentlighet for dokumenter som er utarbeidet av eller til Riksrevisjonen i tilknytning til Dokument nr. 3:9 (2006–2007), jf. riksrevisjonsloven § 18 annet ledd, oppheves.

Riksrevisjonen, Storgata 16, Postboks 6835 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norway

Telefon: +47 22 24 10 00

Org.nr: 974 760 843