Hopp over båndkommandoer
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på
+ for å forstørre,
- for å forminske
eller 0 for å gå tilbake til standard tekststørrelse.
For mobilbrukere: bruk telefonens innebygde zoome-funksjonalitet.
Skip Navigation LinksHovedside > Presserom > Pressemeldinger > Norge langt unna NOx-mål - Dokument nr. 3:9 (2007-2008)

Norge langt unna NOx-mål - Dokument nr. 3:9 (2007-2008)

Det er lite sannsynlig at Norge vil oppfylle forpliktelsen i Gøteborg-protokollen om reduksjon av NOx-utslipp innen 2010. For å kunne oppfylle forpliktelsen må utslippene av NOx reduseres med ytterligere 39 000 tonn. – Vi stiller spørsmål ved om Miljøverndepartementet har ivaretatt sitt overordnede ansvar for at Norge innfrir NOx-forpliktelsen på en hensiktsmessig måte, sier Kosmo
Publisert 22.04.2008 13:29

Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetsutøvelse for reduksjon av NOx-utslipp, Dokument nr. 3:9 (2007–2008), ble overlevert Stortinget 22. april.

NOx (nitrogenoksid) er en vesentlig forurensningskomponent som fører til skade på fisk, vegetasjon og helse. Ved undertegnelsen av Gøteborgprotokollen i 1999 forpliktet Norge seg til å redusere de årlige utslippene av NOx ned til 156 000 tonn innen 2010. Utslippene er i perioden 2000-2006 redusert med 18 000 tonn.. I 2006 var utslippene 195 000 tonn. For å kunne oppfylle forpliktelsen i Gøteborg-protokollen er det således nødvendig å redusere utslippene med ytterligere 39 000 tonn.

Det interdepartementale arbeidet under ledelse av Miljøverndepartementet (MD) som skulle utrede virkemidler for å redusere NOx-utslipp ble preget av manglende framdrift og resultater. Arbeidet munnet ikke ut i klare anbefalinger om virkemiddelbruk eller et helhetlig beslutningsgrunnlag for politiske valg og prioriteringer.

Undersøkelsen viser at virkemiddelbruken overfor de vesentligste utslippskildene bare i begrenset grad har bidratt til reduksjoner i utslippene. Myndighetene har ikke benyttet den muligheten de har til å fastsette nasjonale utslippskrav til skip etter sjødyktighetsloven. Bruk av forurensningsloven har i liten grad bidratt til å redusere utslippene fra petroleumssektoren offshore og fastlandsindustrien. Det stilles også spørsmål ved om myndighetene ved behandlingen av planer for utbygging og drift på installasjoner på sokkelen, i tilstrekkelig grad har utnyttet adgangen til å stille krav om bruk av lavNOx-teknologi på energianleggene.

Reduksjonen i utslippene av NOx fra 2000 og fram til i dag skyldes i hovedsak reduserte utslipp fra vegtrafikken. Vegtrafikkens andel av totalutslippene er redusert fra 34 prosent i 1990 til i underkant av 20 prosent i 2005. Reduksjonen skyldes i hovedsak at gradvis skjerpede EU-direktiver om utslipp av avgasser har blitt innarbeidet i den norske kjøretøyforskriften.

Stortinget vedtok i 2006 å innføre en avgift på utslipp av NOx fra 1. januar 2007. Avgiften ble satt til 15 kroner per kg NOx som slippes ut og omfatter om lag 55 prosent av de norske NOx-utslippene. NOx -avgiften ble i utgangspunktet satt for lavt for alene å sikre at forpliktelsene om reduksjon i NOx-utslipp ble oppfylt innen 2010. – Det er ikke utarbeidet en helhetlig og dekkende utredning, hvor alle sider ved avgiften er vurdert opp mot andre virkemidler som også er nødvendige for å nå utslippsmålet i 2010, sier Kosmo.

Det er oppnådd enighet med 14 næringsorganisasjoner om innholdet i en miljøavtale der virksomhetene gis avgiftsfritak mot å forplikte seg til å redusere NOx-utslipp. Miljøavtalen må godkjennes av EFTAs overvåkingsorgan (ESA). Riksrevisjonen konstaterer at avtalen mellom staten og næringsorganisasjonene ennå ikke er undertegnet, og at departementet fortsatt arbeider med å få avtalen godkjent av ESA. I avtalen gis det anledning til å fullføre inntil 7 000 tonn av utslippsreduksjonen i 2011.

Miljøverndepartementet erkjenner at Norge lettere ville kunne overholde NOx-forpliktelsen i Gøteborgprotokollen dersom myndighetene hadde fått mer fortgang i virkemiddelarbeidet. Departementet peker samtidig på at tiltak og virkemidler for å redusere NOx-utslippene berører mange samfunnssektorer og sektormyndigheter, og at arbeidet med å utrede og planlegge virkemidler overfor utslipp av NOx derfor har vært krevende.


Dokumentet kan hentes fra dette nettstedet
, følg lenken til høyre, eller bestilles fra Akademika bokhandel, tlf. 800 80 960 / 22 18 81 23.

Utsatt offentlighet for dokumenter som er utarbeidet av eller til Riksrevisjonen i tiknytning til Dok.. nr. 3:9 (2007-2008), jf. riksrevisjonslovens § 18 annet ledd, oppheves.

Riksrevisjonen, Storgata 16, Postboks 6835 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norway

Telefon: +47 22 24 10 00

Org.nr: 974 760 843