Hopp over båndkommandoer
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på
+ for å forstørre,
- for å forminske
eller 0 for å gå tilbake til standard tekststørrelse.
For mobilbrukere: bruk telefonens innebygde zoome-funksjonalitet.
Skip Navigation LinksHovedside > Presserom > Pressemeldinger > Dårlig tilgjengelighet for personer med nedsatt funksjonsevne - Dokument nr. 3:10 (2008-2009)

Dårlig tilgjengelighet for personer med nedsatt funksjonsevne - Dokument nr. 3:10 (2008-2009)

Personer med funksjonsnedsettelse har redusert tilgang til offentlige bygg, kollektivtransport og uteområder. – Dette har store konsekvenser for brukerne og deres muligheter til å delta på sentrale samfunnsarenaer, uttaler riksrevisor Jørgen Kosmo.
Publisert 07.05.2009 12:40

Dokument 3:10 (2008-2009) Riksrevisjonens undersøkelse av adgang til samfunnslivet for personer med funksjonsnedsettelse ble overlevert Stortinget 7. mai.

Til tross for at bedre tilgjengelighet og deltakelse for personer med nedsatt funksjonsevne lenge har vært sentrale politiske mål, viser undersøkelsen at tilgjengeligheten på viktige samfunnsområder er begrenset.

Dette gjelder både for syns-, bevegelses- og hørselshemmede. Ingen av Statsbyggs eiendommer oppfyller pr i dag alle krav til universell utforming, som i praksis betyr at bygget skal være best mulig tilrettelagt for alle. Det er også hindringer i adgangen til mange NAV-kontorer. For eksempel mangler 38 prosent av kontorene handikapparkering, 86 prosent mangler ledelinjer for synshemmede i publikumsarealet og 67 prosent mangler skrankeslynge for høreapparatbrukere.

Mange personer med funksjonsnedsettelser har problemer med å benytte seg av buss og tog. Dette skyldes særlig høydeforskjeller mellom transportmiddel og holdeplass/plattform og mangelfull informasjon.

Undersøkelsen viser at få kommuner har tatt hensynet til tilgjengelighet og universell utforming inn i sitt planverk, selv om dette i nær ti år har vært et nasjonalt mål. – Det er langt fram til tilgjengeligheten er god nok, sier Jørgen Kosmo.

Departementene mangler jevnt over informasjon om status, utvikling og måloppnåelse når det gjelder tilgjengelighet. – For å bedre resultatene er det nødvendig med bedre kunnskap om tilstanden på området og virkningene av iverksatte tiltak, sier Kosmo.

Barne- og likestillingsdepartementet uttrykker at ny diskriminerings- og tilgjengelighetslov, ny handlingsplan for universell utforming og økt tilgjengelighet og utvikling av nasjonale indikatorer vil være viktige virkemidler framover for å få et mer universelt utformet og tilgjengelig samfunn.

Dokumentet kan hentes via lenken til høyre eller bestilles fra Akademika bokhandel, tlf. 800 80 960 / 22 18 81 00.

Utsatt offentlighet for dokumenter som er utarbeidet av eller til Riksrevisjonen i tiknytning til Dok.. nr. 3:10 (2008-2009), jf. riksrevisjonslovens § 18 annet ledd, oppheves.

Riksrevisjonen, Storgata 16, Postboks 6835 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norway

Telefon: +47 22 24 10 00

Org.nr: 974 760 843