Hopp over båndkommandoer
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på
+ for å forstørre,
- for å forminske
eller 0 for å gå tilbake til standard tekststørrelse.
For mobilbrukere: bruk telefonens innebygde zoome-funksjonalitet.
Skip Navigation LinksHovedside > Presserom > Pressemeldinger > Mål om bærekraftig reindrift er ikke realisert
Dokumentets forsideillustrasjon: Reinsdyr, fjellandskap, fergetransport, Finnmarks-kart

Mål om bærekraftig reindrift er ikke realisert

Store deler av Finnmarksvidda er overbeitet som følge av et for høyt reintall, viser en ny undersøkelse fra Riksrevisjonen. – Landbruks- og matdepartementet har som ansvarlig departementet ikke bidratt til reduksjon av antall rein til et økologisk bærekraftig nivå, slik Stortinget har forutsatt, sier riksrevisor Jørgen Kosmo.
Publisert 14.06.2012 12:30

Dokument 3: 14 (2011 – 2012) Riksrevisjonens undersøkelse av bærekraftig reindrift i Finnmark ble overlevert Stortinget 14. juni 2012.

Store deler av Finnmarksvidda er overbeitet fordi reintallet ikke er tilpasset beitegrunnlaget. Fra 2002 til 2010 har reintallet økt med 40 prosent. Gjennomsnittlige slaktevekter og kjøttavkastning ligger også under grenseverdiene for et økologisk bærekraftig reintall. De siste årene er i tillegg den økonomiske situasjonen for reineierne i Finnmark forverret.

Riksrevisjonen fremhever i sin undersøkelse Landbruks- og matdepartementets særlige ansvar for å sikre et økologisk bærekraftig reintall i Finnmark.

- Dette innebærer at departementet aktivt må påse at reindriftsnæringen utarbeider og gjennomfører reduksjonsplaner. Riksrevisjonen forventer at statsråden tar initiativ til en tidsplan for dette arbeidet, og bidrar til at næringen får tilstrekkelig med bistand, sier riksrevisor Jørgen Kosmo.

Landbruks- og matdepartementet har mangelfull styring av målet om bærekraftig reindrift. Departementet har ikke operasjonalisert målene om økonomisk og kulturell bærekraft. Det er derfor ikke mulig å vurdere om reindriften er økonomisk eller kulturelt bærekraftig. Dette får konsekvenser for departementets mulighet til å innrette virkemidlene slik at de overordnede målene om bærekraftig reindrift nås.

– Departementet må også sørge for at virkemidlene som finnes i reindriftsloven og i reindriftsavtalen, herunder økonomiske intensiver og sanksjoner, blir benyttet for å få ned reintallet, sier Kosmo.

Bruksregler for reinbeitedistriktene er en forutsetning for å nå målet om en økologisk bærekraftig reindrift. Til tross for at det har hastet med å få vedtatt bruksregler med øvre reintall, har prosessen tatt lang tid. Bruksreglene har ikke bidratt til å avklare beitebruk og øvre reintall i vinterbeitedistriktene.

– Departementet må sørge for at reinbeitedistriktene utarbeider bruksregler for vinterbeitene, slik at alle årstidsbeitene legges til grunn ved fastsettelse av øvre reintall og beitebruk, avslutter riksrevisoren.

Statsråden slutter seg til Riksrevisjonens hovedfunn om at målet om økologisk bærekraftig reindrift fremdeles ikke er realisert, og ser det som avgjørende å få gjennomført pågående prosesser for å få redusert reintallet i Finnmark.

Dokumentet kan lastes ned gjennom lenken til høyre.

Offentlige institusjoner kan bestille dokumentet fra Departementenes servicesenter, telefon 22 24 20 00, publikasjonsbestilling@dss.dep.no. Andre kan bestille dokumentet fra Fagbokforlaget, telefon 55 38 66 00, offpub@fagbokforlaget.no.

Utsatt offentlighet for dokumenter som er utarbeidet av eller til Riksrevisjonen i tilknytning til Dokument 3:12 (2011??2012), jf. riksrevisjonsloven § 18 annet ledd, oppheves.

Riksrevisjonen, Storgata 16, Postboks 6835 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norway

Telefon: +47 22 24 10 00

Org.nr: 974 760 843