Hopp over båndkommandoer
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på
+ for å forstørre,
- for å forminske
eller 0 for å gå tilbake til standard tekststørrelse.
For mobilbrukere: bruk telefonens innebygde zoome-funksjonalitet.
Skip Navigation LinksHovedside > Presserom > Pressemeldinger > Fylkesnemndene bruker for lang tid på å behandle barnevernssaker
Dokumentets forsideillustrasjon: Barn som venter med teddybjørn i armene sittende på en eske i et rom. Brevikoner. Møter

Fylkesnemndene bruker for lang tid på å behandle barnevernssaker

​​Fylkesnemndenes behandling av barnevernssaker tar betydelig lengre tid enn lovens krav. I 2014 hadde nær 30 prosent av sakene en behandlingstid på over fire måneder. – Lang saksbehandling er en unødvendig ekstrabelastning for barn og familier som allerede er utsatt for alvorlige påkjenninger, sier riksrevisor Per-Kristian Foss.

Publisert 29.06.2015 11:00

Dokument 3:10 (2014–2015) Riksrevisjonens undersøkelse av saksbehandling i Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker ble overlevert Stortinget 29. juni 2015.

Barnevernloven setter klare krav til fylkesnemndene om rask saksbehandling av barnevernssaker. Riksrevisjonens undersøkelse viser at nemndene stort sett overholder lovens krav om behandlingstid i akutt- og klagesaker, men at det i såkalt ordinære saker ofte går langt ut over angitt tid.

Lovens krav tilsier at det bør foreligge vedtak i sakene etter litt over seks uker. I 2014 hadde nærmere 30 prosent av sakene en saksbehandlingstid på over 16 uker.

Undersøkelsen viser at gjennomsnittlig behandlingstid fram til forhandlingsmøte har økt fra 75 til 89 dager i perioden 2010–2014. Undersøkelsen viser samtidig at fylkesnemndene har blitt mer produktive, og at antall saker der det er fattet vedtak har økt med cirka 30 prosent. Det er store forskjeller i saksbehandlingstid innad i den enkelte nemnd fra år til år, og det er videre store variasjoner blant de 12 nemndene.

– Dette er en alvorlig situasjon. I tillegg til den rent menneskelige belastningen kan lang saksbehandling også føre til flere akutt- og klagesaker som legger enda mer press på systemet, sier Foss.

Hovedregelen for saksbehandlingen er at det skal holdes forhandlingsmøte, men under bestemte betingelser kan saken behandles forenklet. Rundt 25 prosent av sakene behandles forenklet hvert år, men det er store forskjeller imellom nemndene med hensyn til i hvilken grad de benytter forenklet behandling – i 2014 varierte det mellom 20 og 39 prosent.

– Fylkesnemndene burde bli flinkere til å lære av hverandre, sier riksrevisor Foss.

Riksrevisjonen anbefaler at Barne-, likestillings og inkluderingsdepartementet, i samarbeid med Sentralenheten for fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker vurderer hvilke tiltak som må iverksettes for at nemndene kan oppfylle lovens krav til saksbehandlingstid.

Barne-, likestillings- og inkluderingsministeren mener det er alvorlig at så mange av de ordinære sakene hadde en saksbehandlingstid på over fire måneder, og opplyser i sitt svar om flere tiltak som skal bidra til mer effektiv og likeartet saksbehandling.

Dokumentet kan lastes ned gjennom lenke til høyre.

Offentlige institusjoner kan bestille dokumentet fra Departementenes servicesenter, telefon 22 24 20 00, publikasjonsbestilling@dss.dep.no. Andre kan bestille dokumentet fra Fagbokforlaget, telefon 55 38 66 00, offpub@fagbokforlaget.no.

Utsatt offentlighet for dokumenter som er utarbeidet av eller til Riksrevisjonen i tilknytning til Dokument 3:10 (2014–2015), jf. riksrevisjonsloven § 18 annet ledd, oppheves.

 Kontaktperson

Ekspedisjonssjef Kjell Bildøy, tlf. 22 24 12 09, mobil 922 16 345

Riksrevisjonen, Storgata 16, Postboks 6835 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norway

Telefon: +47 22 24 10 00

Org.nr: 974 760 843