Hopp over båndkommandoer
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på
+ for å forstørre,
- for å forminske
eller 0 for å gå tilbake til standard tekststørrelse.
For mobilbrukere: bruk telefonens innebygde zoome-funksjonalitet.
Skip Navigation LinksHovedside > Presserom > Pressemeldinger > Arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap har alvorlige svakheter
Dokumentets forsideillustrasjon: Radar, samferdsel, mennesker

Arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap har alvorlige svakheter

​Justis- og beredskapsdepartementets samordning og styring av arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap har betydelige svakheter. Det omfatter blant annet oppfølgingen av flere departementer, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og fylkesmennene. – Samlet er dette alvorlig. Det iverksettes flere tiltak, men det er for tidlig å si om de vil gi de nødvendige forbedringene, sier riksrevisor Per-Kristian Foss.

Publisert 21.05.2015 13:00

Dokument 3:7 (2014–2015) Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap ble overlevert Stortinget 21. mai 2015.

Justis- og beredskapsdepartementet er gitt klarere hovedansvar for samfunnssikkerhet og beredskap etter 2011. Riksrevisjonens undersøkelse viser at alvorlige svakheter ved departementets samordning og styring svekker arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap generelt.

– Tre departementer, også Justis- og beredskapsdepartementet selv, har i liten grad fulgt opp anbefalinger etter DSB-tilsyn, det er begrenset læring av øvelser og hendelser, og det er svak styring og oppfølging av fylkesmennenes beredskapsarbeid, framholder Foss.

Riksrevisjonen anbefaler Justis- og beredskapsdepartementet å forbedre oppfølgingen etter tilsyn av eget og andre departementers beredskaps¬arbeid, sørge for bedre samsvar mellom styringssignaler og ressurser til fylkesmennene, og systematisk kartlegge og utnytte læring fra hendelser og øvelser.

– DSB har i hovedsak vært styrt med krav om gjennomføring av aktiviteter uten at dette har vært godt forankret i overordnede mål. Vi anbefaler departementet å stille tydeligere krav til måloppnåelse og effektiv ressursbruk, sier Foss.

DSB forvalter betydelige ressurser, som er økt i de senere årene, men har manglende kunnskap om egen måloppnåelse og ressursbruk. Dette gjør det vanskelig å vurdere om direktoratets arbeid med samfunnssikkerhet bidrar til ønskede resultater.

Justis- og beredskapsministeren mener at Riksrevisjonens undersøkelse gir et begrenset bilde av departementets samordningsrolle innen samfunnssikkerhet og beredskap, og at det ikke er grunnlag for å konkludere at utøvelsen av samordningsansvaret har alvorlige svakheter.

Dokumentet kan lastes ned gjennom lenken til høyre.

Offentlige institusjoner kan bestille dokumentet fra Departementenes servicesenter, telefon 22 24 20 00, publikasjonsbestilling@dss.dep.no . Andre kan bestille dokumentet fra Fagbokforlaget, telefon 55 38 66 00, offpub@fagbokforlaget.no

Utsatt offentlighet for dokumenter som er utarbeidet av eller til Riksrevisjonen i tilknytning til Dokument 3:7 (2014–2015), jf. riksrevisjonsloven § 18 annet ledd, oppheves.

 Kontaktperson

​Ekspedisjonssjef Kjell Bildøy, tlf. 22 24 12 09, mobil 922 16 345

Riksrevisjonen, Storgata 16, Postboks 6835 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norway

Telefon: +47 22 24 10 00

Org.nr: 974 760 843