Hopp over båndkommandoer
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på
+ for å forstørre,
- for å forminske
eller 0 for å gå tilbake til standard tekststørrelse.
For mobilbrukere: bruk telefonens innebygde zoome-funksjonalitet.
Skip Navigation LinksHovedside > Presserom > Pressemeldinger > – Fortsatt behov for styrking av arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap
Bildet viser øvelsen HarbourEx 2015. Foto: Direktoratet for sikkerhet og beredskap

– Fortsatt behov for styrking av arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap

​Selv om det er forbedringer på mange områder, er det fremdeles svakheter i arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap. Flere departementer mangler oversikt over risiko og sårbarhet i egne sektorer. – Det er også kritikkverdig at kravene på dette området ikke er godt nok avklart, sier riksrevisor Per-Kristian Foss.

Publisert 02.05.2017 12:00

Dokument 3:8 (2016–2017) Riksrevisjonens oppfølgingsundersøkelse av Justis- og beredskapsdepartementets arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap er overlevert Stortinget 2. mai.

I 2015 la Riksrevisjonen fram en undersøkelse av Justis- og beredskapsdepartementets arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap. Som følge av de alvorlige funnene, oppfordret kontroll- og konstitusjonskomiteen Riksrevisjonen til å gjennomføre en ny revisjon på beredskapsområdet i løpet av de neste to årene.

Den nye undersøkelsen viser at det har skjedd viktige forbedringer på mange områder, men at det fremdeles er enkelte svakheter. Kravgrunnlaget for tilsynene med departementene er ikke tydelig nok, og det er ulike oppfatninger av om departementene har et selvstendig ansvar for å ha oversikt over risiko og sårbarhet for hele sin sektor.

– Fire av de åtte departementene det er ført tilsyn med i perioden 2014–2016, har brudd på krav om oversikt over risiko og sårbarhet. Oversikt over risiko og sårbarhet er avgjørende for kvaliteten på beredskapsarbeidet, og det er kritikkverdig at kravene på dette viktige området ikke er godt nok avklart, sier Foss.

Fylkesmennene har en viktig rolle i beredskapsarbeidet, blant annet tilsyn med og øvelser for kommunene. Fylkesmennenes arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap er styrket. Riksrevisjonens undersøkelse viser imidlertid at antallet tilsyn og øvelser som gjennomføres for kommunene, varierer mye, og at det er store forskjeller i hvordan de gjennomføres og følges opp.

I den forrige undersøkelsen slo Riksrevisjonen fast at Justis- og beredskaps-departementet i for liten grad la til rette for systematisk læring fra hendelser og øvelser. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har i de siste årene arbeidet med å systematisere erfaringer fra øvelser og hendelser. Det er i tillegg etablert et nasjonalt øvelses- og evalueringsforum (NØEF) som skal bidra til å ta opp sektorovergripende forbedringer i evalueringsarbeidet.

– Det er positivt at det er etablert et forum der aktører på tvers av sektorer kan bli enige om hvem som er ansvarlige for å sørge for forbedringer på de enkelte områdene. Etter Riksrevisjonens vurdering er det imidlertid fortsatt utfordringer med oppfølging av øvelser og hendelser på tvers av sektorer. Vår undersøkelse om objektsikring, som nylig ble lagt fram, avdekket svakheter i samarbeidet mellom Politiet og Forsvaret. Det vil derfor være viktig å legge vekt på oppfølging av øvelser og hendelser også i tiden framover, påpeker Foss.

Dokumentet kan lastes ned gjennom lenke til høyre.

Offentlige institusjoner kan bestille dokumentet fra Departementenes sikkerhets -og serviceorganisasjon, telefon 22 24 20 00, publikasjonsbestilling@dss.dep.no Andre kan bestille dokumentet fra Fagbokforlaget, telefon 55 38 66 00, offpub@fagbokforlaget.no

Utsatt offentlighet for dokumenter som er utarbeidet av eller til Riksrevisjonen i tilknytning til Dokument 3:8 (2016−2017), jf. riksrevisjonsloven § 18 annet ledd, oppheves.

Riksrevisjonen, Storgata 16, Postboks 6835 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norway

Telefon: +47 22 24 10 00

Org.nr: 974 760 843