Hopp over båndkommandoer
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på
+ for å forstørre,
- for å forminske
eller 0 for å gå tilbake til standard tekststørrelse.
For mobilbrukere: bruk telefonens innebygde zoome-funksjonalitet.
Skip Navigation LinksHovedside > Presserom > Pressemeldinger > Statlig eierskapsutøvelse må styrkes

Statlig eierskapsutøvelse må styrkes

Departementenes arbeid med styrevalg og eierdialog må styrkes. - Videre må eierstyringen tilpasses selskapenes egenart og risiko, sier riksrevisor Jørgen Kosmo.
Publisert 28.11.2013 12:00

Dokument 3:2 (2013–2014) Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2012 ble overlevert Stortinget 28. november 2013. Formålet med kontrollen er å vurdere om forvaltningen av statens interesser er i samsvar med Stortingets vedtak og forutsetninger.

For 2012 har Riksrevisjonen funnet grunnlag for merknader til statsrådens forvaltning av statens interesser under Helse- og omsorgsdepartementet, Kunnskapsdepartementet, Nærings- og handelsdepartementet og Samferdselsdepartementet. Videre har Riksrevisjonen merknader til gjennomføringen av regjeringens eierpolitikk.

Arbeidet med styrevalg og dokumentasjon av eierdialog må styrkes

Eierskapsutøvelsen i Nærings- og handelsdepartementet og Samferdselsdepartementet viser utfordringer når det gjelder overholdelse av tidsfrister i styrevalgarbeid.

Det er stor forskjell i dokumentasjonen av eierdialogen i Nærings- og handelsdepartementet og Samferdselsdepartementet. Mens Nærings- og handelsdepartementet gjennomgående har gode rutiner, har Samferdselsdepartementet svakere og mindre systematisk dokumentasjon. Internt i Samferdselsdepartementet håndteres eierskapsutøvelsen ulikt i de forskjellige eierseksjonene.

- Riksrevisjonens stiller spørsmål ved om departementet har sørget for en systematisk dokumentasjon av eierdialogen, sier riksrevisor Jørgen Kosmo.

De regionale helseforetakenes (RHF) styring og oppfølging av underliggende foretak varierer

Det har vært en positiv utvikling med mer langsiktighet og forutsigbarhet i prosessene med fastsettelse av foretakenes rammer og krav. Det er likevel forskjeller med hensyn til hvor ofte RHF-ene har formell oppfølgingsdialog med helseforetakene, styrets engasjement i oppfølgingen og i hvilken grad oppfølgingsregimet faktisk tilpasses det enkelte helseforetaks egenart og risiko.

Styret i Helse Sør-Øst skiller seg ut ved å være mer passive i utøvelsen av eierrollen enn de øvrige RHF-styrene.

- Resultatkravene for de underliggende helseforetakene forankres ikke i styret i Helse Sør-Øst og oppfølgingen overlates i stor grad til administrasjonen, sier Kosmo.

Selskaper med statlig eierinteresser viser en positiv utvikling i arbeidet med likestilling og mangfold, men departementene må følge bedre opp

Selskaper med statlige eierinteresser har de siste årene i økende grad iverksatt tiltak for å fremme likestilling og hindre diskriminering av kvinner og personer med innvandrerbakgrunn. Likevel er det flere selskaper som ikke kjenner kravene og følger opp den lovpålagte aktivitets- og rapporteringsplikten på arbeidet med likestilling og mangfold.

- En mer aktiv oppfølging fra departementene vil bedre fremme likestilling og motarbeide diskriminering i selskaper med statlig eierinteresser, sier Kosmo.

Omstillingen ved Oslo universitetssykehus(OUS) har så langt ikke gitt klare forbedringer

Hittil har ikke omstillingen ved OUS gitt klare forbedringer i pasientbehandlingen eller ressursutnyttelsen, selv om det er en positiv utvikling på enkelte områder. OUS har vedvarende utfordringer med flaskehalser, ventetider og fristbrudd, selv om omstillingen førte til at sykehuset fikk ansvar for færre pasienter. For flere behandlingsformer gjenstår det fortsatt å innføre mer effektive behandlingskjeder og det er et betydelig potensial for utnyttelse av fagkompetanse og arbeidsformer fra de tidligere adskilte fagmiljøene. Etter Riksrevisjonens vurdering har ledelsen i for liten grad sørget for å redusere flaskehalser gjennom omstillinger.

I omstillingen av OUS er det ikke klargjort hva som skal bli bedre, og når det kan forventes forbedringer.

- Riksrevisjonen ser alvorlig på at en så omfattende omstilling gjennomføres uten en gevinstrealiseringsplan. I framtidige omstillinger er det etter Riksrevisjonens oppfatning avgjørende at eierne sikrer seg et godt grunnlag for å følge opp at omstillinger faktisk fører til forbedringer, sier riksrevisoren.

Svak samfunnsmessig og økonomisk måloppnåelse på godstransport på bane

NSBs godsvirksomhet, CargoNet, har svak forretningsmessig måloppnåelse, og selskapet har over tid hatt negativt resultat. Dette har påvirket NSBs resultat og statens utbytte.

Samferdselsdepartementets eierstyring har vært svak og uklar. Departementet har vektlagt sektorpolitiske hensyn i eieroppfølgingen og akseptert underskudd over tid. Departementet har iverksatt tiltak for å bedre rammevilkårene for godstransport på bane, men har i liten grad lykkes i å bedre jernbanens konkurranseevne.

- Samferdselsdepartementet har ikke svart på Riksrevisjonens spørsmål om fortsatt og vedvarende redusert utbyttegrunnlag vil innebære ulovlig subsidiering. Vi forventer at departementet tar tak i dette, sier Kosmo.

For mye kapital i selskaper forvaltet av universitet og høyskole

Selskaper forvaltet av universiteter og høyskoler har over tid bygget opp betydelige bankinnskudd og andre omløpsmidler, til tross for at selskapene ikke skal ha kapital utover det som er nødvendig for den daglige drift.

- Riksrevisjonen vil understreke betydningen av at eierinstitusjonene følger opp at selskapenes finansiering er hensiktsmessig og bidrar til effektiv og økonomisk forsvarlig drift, sier riksrevisoren.

Riksrevisjonens kontroll for 2012 har omfattet 44 heleide aksjeselskaper, 31 deleide aksjeselskaper, åtte allmenaksjeselskaper, fire regionale helseforetak, åtte statsforetak, seks selskaper som er organisert ved særskilt lov og 24 studentsamskipnader.

Dokumentet kan lastes ned gjennom lenken til høyre.

Offentlige institusjoner kan bestille dokumentet fra Departementenes servicesenter, telefon 22 24 20 00, publikasjonsbestilling@dss.dep.no. Andre kan bestille dokumentet fra Fagbokforlaget, telefon 55 38 66 00, offpub@fagbokforlaget.no.

Utsatt offentlighet for dokumenter som er utarbeidet av eller til Riksrevisjonen i tilknytning til Dokument 3:2 (2013–2014), jf. riksrevisjonsloven § 18 annet ledd, oppheves.

 Relatert innhold

 Kontaktperson

Ekspedisjonssjef Therese Johnsen, tlf. 22 24 11 74, mobil 911 52 826

Riksrevisjonen, Storgata 16, Postboks 6835 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norway

Telefon: +47 22 24 10 00

Org.nr: 974 760 843