Hopp over båndkommandoer
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på
+ for å forstørre,
- for å forminske
eller 0 for å gå tilbake til standard tekststørrelse.
For mobilbrukere: bruk telefonens innebygde zoome-funksjonalitet.
Skip Navigation LinksHovedside > Presserom > Pressemeldinger > For enkelt å få tilgang til pasientjournaler
Dokumentets forsideillustrasjon: helsekors, varselmelding, søyler, pc, lottokuler, hånd på tastatur

For enkelt å få tilgang til pasientjournaler

​Ansatte i helseforetak har tilgang til helseopplysninger utover tjenestebehov, og kontrollen av tilganger til elektronisk pasientjournal er mangelfull. – Tilgang til helseopplysninger er underlagt streng lovregulering. Helse- og omsorgsdepartementet må sørge for at foretakene følger reglene, sier riksrevisor Per-Kristian Foss.

Publisert 11.11.2014 12:30

Dokument 3:2 (2014–2015) Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2013 ble overlevert Stortinget 11. november 2014.

I selskapskontrollen for 2013 har Riksrevisjonen merknader til statsrådens forvaltning av statens interesser under Helse- og omsorgsdepartementet, Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet. Videre har Riksrevisjonen merknader til gjennomføringen av regjeringens eierpolitikk når det gjelder kapitalstruktur i selskaper.

Kontrollene viser at eierskapsutøvelsen på de undersøkte områdene må styrkes gjennom bedre oppfølging av fastsatte mål og krav.

Helseforetakene har mangelfulle beredskapsplaner

Årets kontroll viser også at helseforetakene mangler eller har mangelfulle risiko- og sårbarhetsanalyser og beredskapsplaner, og gjennomfører få beredskapsøvelser for ikt, vann og strøm.

– Disse innsatsfaktorene er avgjørende for sykehusdriften. Selv om departementet og de regionale helseforetakene har lagt til rette for dette beredskapsarbeidet, har ledelsen i helseforetakene i liten grad fulgt opp arbeidet. Det er behov for bedre eieroppfølging og ansvarliggjøring av beredskapsarbeidet for ikt, vann og strøm, sier riksrevisor Per-Kristian Foss.

Norsk Tipping kan effektiviseres

Undersøkelsen viser at Norsk Tipping har et effektiviseringspotensial. Kulturdepartementet og selskapet har ikke tilstrekkelig informasjon til å følge opp om selskapet har effektiv drift.

– Her må eier sette tydeligere mål om effektiv drift av Norsk Tipping AS. Kulturdepartementet må blant annet sørge for at det utarbeides beregninger av kostnader ved ansvarlig spill. Kravene til rapportering må videreutvikles, slik at departementet bedre kan vurdere om selskapet har effektiv drift, sier Foss.

Høy egenkapitalandel i mange selskaper

Mange av de statlige selskapene har høy egenkapitalandel. Dette gjelder særlig heleide selskaper med sektorpolitiske oppgaver.

– I slike selskaper er det ofte svært krevende å følge opp at driften er effektiv. Det er derfor særlig viktig at kapitalstrukturen i disse selskapene bidrar til effektiv drift. Eierdepartementene må systematisk følge opp selskapenes kapitalstruktur og vurdere behovet for tiltak som sikrer god kapitaldisiplin, sier Foss.

Universiteter og høyskoler må følge opp sine selskaper bedre

Universiteter og høyskoler som forvalter eierinteresser i selskaper, må styrke sin oppfølging av selskapene. – Dette gjelder særlig at selskapene oppnår de tilsiktede resultatene og at selskapene ikke subsidieres i strid med regelverket, sier riksrevisoren.

Lite samordnede ikt-prosjekter i spesialisthelsetjenesten

Riksrevisjonen stiller også spørsmål ved at det legges opp til langvarige regionale ikt-prosjekter innen spesialisthelsetjenesten – samtidig som det er et klart mål å etablere nasjonale fellesløsninger.

– Vi stiller spørsmål ved hvordan Helse- og omsorgsdepartementet skal sikre at de regionale prosjektene får løsninger som snakker sammen, og hvordan departementet bidrar til at nasjonal samordning og standardisering nås, sier Foss.

Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2013 har omfattet 125 selskaper og virksomheter fordelt på hel- og deleide aksjeselskaper, helseforetak, statsforetak, særlovselskaper og studentsamskipnader.

Dokumentet kan lastes ned gjennom lenke til høyre.

Offentlige institusjoner kan bestille dokumentet fra Departementenes servicesenter, telefon 22 24 20 00, publikasjonsbestilling@dss.dep.no. Andre kan bestille dokumentet fra Fagbokforlaget, telefon 55 38 66 00, offpub@fagbokforlaget.no.

Utsatt offentlighet for dokumenter som er utarbeidet av eller til Riksrevisjonen i tilknytning til Dokument 3:2 (2014–2015), jf. riksrevisjonsloven § 18 annet ledd, oppheves.

Riksrevisjonen, Storgata 16, Postboks 6835 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norway

Telefon: +47 22 24 10 00

Org.nr: 974 760 843