Hopp over båndkommandoer
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på
+ for å forstørre,
- for å forminske
eller 0 for å gå tilbake til standard tekststørrelse.
For mobilbrukere: bruk telefonens innebygde zoome-funksjonalitet.
Skip Navigation LinksHovedside > Presserom > Pressemeldinger > - Departementet må sikre bedre oppfølging av skogeier

- Departementet må sikre bedre oppfølging av skogeier

Utviklingen i skogbruket har de siste ti år ikke vært i samsvar med Stortingets mål om økt avvirkning innenfor bærekraftige rammer. På tyve prosent av skogarealet har skogeier ikke gjort tilstrekkelige tiltak for å sikre at ny skog vokser opp etter hogst. – For å sikre en bærekraftig forvaltning må departementet sørge for en bedre oppfølging av skogeierne, sier riksrevisor Jørgen Kosmo.
Publisert 27.09.2012 12:00

Dokument 3: 17 (2011–2012) Riksrevisjonens undersøkelse av bærekraftig forvaltning av norske skogressurser ble overlevert Stortinget 27. september 2012.

Kravet i skogbruksloven om tilfredsstillende foryngelse etter hogst etterleves ikke fullt ut. Kontroller viser at skogeiere på om lag 20 prosent av skogarealet ikke har oppfylt foryngelsesplikten. Omfanget av skogkulturtiltak har vært synkende de siste 20 årene, og fra 2002 til 2011 har det årlige plantede arealet i de fleste skogregioner vært nedadgående.

–Landbruks- og matdepartementet har siden 2010 iverksatt flere tiltak for å sikre en bedre oppfølging av foryngelsesplikten, men må videreføre og styrke iverksatte tiltak. Mangelfull foryngelse vil føre til redusert kvalitet og omfang på produksjon av trevirke til næringsformål. Dette innebærer også at skogens evne til å redusere nasjonale klimagassutslipp ikke utnyttes optimalt, sier riksrevisor Jørgen Kosmo.

Riksrevisjonens undersøkelse viser at Landbruks- og matdepartementet i sin oppfølging av miljøkrav i lov og forskrift legger til grunn at systemene for egenkontroll i næringen fungerer tilfredsstillende. Få kommuner gjennomfører kontroll av miljøhensyn ved hogst, og sanksjoner brukes i liten grad. Samtidig har det nylig blitt avdekket flere eksempler på hogst i strid med gjeldene miljøkrav. Skogbruksmyndighetene har ikke innhentet systematisk informasjon om brudd på miljøkrav gjennom næringens internkontrollsystem.

Undersøkelsen viser at avvirkningen de siste ti årene har vært lavere enn den foregående tiårsperioden, til tross for at volumet av hogstmoden skog er økende. Dersom Stortingets mål om økt avvirkning skal realiseres må departementet bedre tilgjengeligheten til skogressursene blant annet gjennom infrastrukturtiltak, samtidig som det sikres god etterlevelse av miljøkrav.

Riksrevisjonens undersøkelse viser at mange skogeiere mangler kjennskap til de viktigste økonomiske og juridiske virkemidlene i skogbruket, og at informasjon om miljøverdier i skog ikke er tilgjengelig og brukervennlig nok.

– Departementet må sørge for å gjøre skogeier bedre kjent med eksisterende virkemidler og de rettigheter og plikter som følger av dette. Det er også viktig å bedre tilgjengeligheten til miljøinformasjon både for næring og forvaltning for å legge til rette for en bærekraftig skogforvaltning.

Statsråden framholder at departementet i den siste tiden har iverksatt tiltak for å følge opp mange av de utfordringene det vises til i rapporten.

Dokumentet kan hentes gjennom lenken til høyre. Offentlige institusjoner kan bestille dokumentet fra Departementenes servicesenter, telefon 22 24 20 00, publikasjonsbestilling@dss.dep.no. Andre kan bestille dokumentet fra Fagbokforlaget, telefon 55 38 66 00, offpub@fagbokforlaget.no.

Utsatt offentlighet for dokumenter som er utarbeidet av eller til Riksrevisjonen i tilknytning til Dokument 3:15 (20112012), jf. riksrevisjonsloven § 18 annet ledd, oppheves.

 Relatert innhold

 Kontaktperson

Ekspedisjonssjef Helge Strand Østtveiten. Telefon: 22 24 14 60/
958 37 312

Riksrevisjonen, Storgata 16, Postboks 6835 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norway

Telefon: +47 22 24 10 00

Org.nr: 974 760 843