Hopp over båndkommandoer
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på
+ for å forstørre,
- for å forminske
eller 0 for å gå tilbake til standard tekststørrelse.
For mobilbrukere: bruk telefonens innebygde zoome-funksjonalitet.
Skip Navigation LinksHovedside > Presserom > Pressemeldinger > Bistand til godt styresett har svak planlegging, oppfølging og måloppnåelse
Dokumentets forsideillustrasjon: Klode,  seddeltrykk, hånd, wifi-symbol, møte

Bistand til godt styresett har svak planlegging, oppfølging og måloppnåelse

​Riksrevisjonens undersøkelse av Utenriksdepartementets tilskudds-forvaltning viser at bistand til godt styresett og antikorrupsjon preges av mangelfull planlegging og oppfølging og dårlig måloppnåelse. – Klare mål og god rapportering er avgjørende for å kunne følge opp at målene nås, sier riksrevisor Per-Kristian Foss.

Publisert 21.05.2015 13:00

Dokument 3:9 (2014–2015) Riksrevisjonens undersøkelse av bistand til godt styresett og antikorrupsjon ble overlevert Stortinget 21. mai 2015.

Slik bistand har de ti siste årene omfattet 26 milliarder kroner, cirka 10 prosent av all statlig norsk bistand. Riksrevisjonen har vurdert forvaltningen av 25 prosjekter i Afghanistan, Bosnia-Hercegovina, Uganda og Zambia. I 2004–2014 er det brukt vel 2,7 milliarder kroner på prosjekter for godt styresett i disse landene.

Et stort flertall av de 25 undersøkte prosjektene har dårlig oppnåelse av mål om å styrke sentrale samfunnsinstitusjoner og organisasjoner og deres evne til utøve sine funksjoner. Denne type bistand er viktig for å fremme bærekraftig utvikling i mange fattige land. For de konkrete produktene som prosjektene skal bidra med, slik som opplæringsprogram, handlingsplaner og programvare, er måloppnåelsen betydelig bedre. Det er likevel svært usikkert om positive virkninger av prosjektene vil vare etter at støtten er avsluttet.

Myndighetene kan i enkelte land være mer opptatt av å forsvare og styrke egne private interesser enn av mer rettferdig ressursfordeling i samfunnet. Utenriksdepartementet har i sine styringsdokumenter i liten grad beskrevet de sentrale utfordringene med styresett og korrupsjon i de aktuelle landene.

– Siden formålet med denne bistanden kan være å oppnå endringer som myndigheter i mottakerlandene ikke nødvendigvis ser seg tjent med, trengs det god innsikt i maktforhold i de enkelte landene for å kunne lykkes, sier Foss.

To tredeler av bistandsprosjektene har uklare kriterier for måloppnåelse, og rapporteringen sier ofte lite om målene blir nådd. – Vi anbefaler departementet å sikre at det settes trinnvise mål, klare kriterier for å vurdere om målene nås, og bedre resultatrapportering fra bistandsmottakerne, sier riksrevisor Foss.

Utenriksministeren redegjør i sitt svar for flere tiltak for å styrke forvaltningen av bistand til godt styresett og antikorrupsjon. Blant annet vil analyser av maktforhold inngå som rutine i videre arbeid med å konsentrere bistanden til færre land.

Dokumentet kan lastes ned gjennom lenke til høyre.

Offentlige institusjoner kan bestille dokumentet fra Departementenes servicesenter, telefon 22 24 20 00, publikasjonsbestilling@dss.dep.no. Andre kan bestille dokumentet fra Fagbok-forlaget, telefon 55 38 66 00, offpub@fagbokforlaget.no.

Utsatt offentlighet for dokumenter som er utarbeidet av eller til Riksrevisjonen i tilknytning til Dokument 3:9 (2014–2015), jf. riksrevisjonsloven § 18 annet ledd, oppheves.

 Kontaktperson

​Ekspedisjonssjef Kjell Bildøy, tlf. 22 24 12 09, mobil 922 16 345

Riksrevisjonen, Storgata 16, Postboks 6835 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norway

Telefon: +47 22 24 10 00

Org.nr: 974 760 843