Hopp over båndkommandoer
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på
+ for å forstørre,
- for å forminske
eller 0 for å gå tilbake til standard tekststørrelse.
For mobilbrukere: bruk telefonens innebygde zoome-funksjonalitet.
Skip Navigation LinksHovedside > Presserom > Pressemeldinger > Store forskjeller i effektiv styring og bruk av pleieressurser ved helseforetakene
Dokumentets forsideillustrasjon: Ansiktsprofiler, hjertemålergraf, helsekors, sengepost

Store forskjeller i effektiv styring og bruk av pleieressurser ved helseforetakene

​Det er stor forskjell i hvor effektiv bruken av pleiepersonalet ved helseforetakene er. Riksrevisjonens undersøkelse viser at det er stor variasjon blant like sengeposter. – Mer effektiv bruk kan frigjøre ressurser til behandling av flere pasienter, sier riksrevisor Per-Kristian Foss.

Publisert 29.09.2015 11:00

Dokument 3:12 (2014–2015) Riksrevisjonens undersøkelse av styring av pleierressursene i helseforetakene ble overlevert Stortinget 29. september.

Undersøkelsen viser at styringsinformasjonen ikke gir godt nok grunnlag for å sikre effektiv bruk av pleiepersonalet, at bemanning i mange tilfeller ikke tilpasses varierende pasientbelegg, og at samarbeid og utveksling av erfaringer kan øke effektiviteten. Riksrevisjonen har undersøkt 77 sengeposter fordelt på seks fagområder fra og med januar 2013 til og med januar 2015. Det er store forskjeller mellom sammenlignbare sengeposter, og de fleste kan bli mer effektive. – En økning til eget gjennomsnittlig produktivitetsnivå i de månedene de lå under dette, ville i 2013 ha frigjort 5 prosent av vakttimene, konstaterer Foss.

Under halvparten av mellomlederne for sengepostene i undersøkelsen mener at de har god nok informasjon til å kunne vurdere om personalet brukes effektivt. Økonomiske rammer fastsettes i stor grad ut fra tidligere års budsjett, resultat og pasientbelegg. Informasjon om forholdet mellom bemanning og pasientbelegg, og informasjon om liggetider og pleiebehov, brukes lite. – Vi anbefaler å ta i bruk styringsindikatorer som kan vise om pleieressursene brukes effektivt ved sengepostene, opplyser Foss.

Halvparten av sengepostene har lik bemanning selv når det er forutsigbar variasjon i pasientbelegg på ukedagene. Riks¬revisjonen anbefaler fortsatt arbeid med å sikre at ledere har nødvendig kompetanse, hjelpemidler og informasjon for å oppnå effektiv bruk av pleiepersonalet.

Åtte av ti sengeposter med høy produktivitet samarbeider med andre enheter om å håndtere sykefravær og uforutsett variasjon i pasientbelegg. Bare halvparten så mange med lav produktivitet gjør det samme. – Vi anbefaler mer samarbeid for å oppnå en samlet sett mer effektiv bruk, sier riksrevisor Foss.

Helse- og omsorgsministeren mener at Riksrevisjonens undersøkelse og anbefalinger er et godt bidrag i videre styring og vil gi foretakene nyttig kunnskap. Statsråden vil følge opp dette i styringsdialogen.

Dokumentet kan lastes ned gjennom lenken til høyre

Offentlige institusjoner kan bestille dokumentet fra Departementenes servicesenter, telefon 22 24 20 00, publikasjonsbestilling@dss.dep.no Andre kan bestille dokumentet fra Fagbokforlaget, telefon 55 38 66 00, offpub@fagbokforlaget.no

Utsatt offentlighet for dokumenter som er utarbeidet av eller til Riksrevisjonen i tilknytning til Dokument 3:12 (2014–2015), jf. riksrevisjonsloven § 18 annet ledd, oppheves.

 Kontaktperson

​Fagdirektør Stig-Olof Olsson, tlf. 986 16 694

Riksrevisjonen, Storgata 16, Postboks 6835 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norway

Telefon: +47 22 24 10 00

Org.nr: 974 760 843