Hopp over båndkommandoer
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på
+ for å forstørre,
- for å forminske
eller 0 for å gå tilbake til standard tekststørrelse.
For mobilbrukere: bruk telefonens innebygde zoome-funksjonalitet.
Skip Navigation LinksHovedside > Presserom > Pressemeldinger > Stor variasjon i oppfølgingen av ungdom som avbryter videregående opplæring
Illustrasjon: Collage av bilder av veiledning, samtale, byggeplass, skolepult

Stor variasjon i oppfølgingen av ungdom som avbryter videregående opplæring

​Rundt 30 prosent av norske elever som starter i videregående opplæring, fullfører ikke innen fem år. Utfordringene er særlig store på yrkesfag. Oppfølgingen de får er svært varierende. – Fylkeskommunenes og NAV-kontorenes oppfølging av disse ungdommene bør bli bedre, sier riksrevisor Per-Kristian Foss.

Publisert 15.03.2016 13:00

Dokument 3:9 (2015–2016) Riksrevisjonens undersøkelse av oppfølging av ungdom utenfor opplæring og arbeid ble overlevert Stortinget 15. mars.

I henhold til opplæringsloven skal fylkeskommunene gi et oppfølgingstilbud til ungdom som ikke starter på, eller som avbryter, videregående opplæring, og som ikke er i arbeid. Riksrevisjonens undersøkelse viser at mange ungdommer får tett og god oppfølging fra den fylkeskommunale oppfølgingstjenesten. Det er imidlertid store forskjeller. 60 prosent av ungdommene i oppfølgingstjenestens målgruppe deltar ikke i tiltak. Det tar dessuten ofte lang tid før oppfølgingstjenesten kommer i kontakt med dem.

– Å oppnå tidlig kontakt med ungdommene er en forutsetning for å unngå passivitet og for å kunne komme tidlig i gang med veiledning og tiltak, påpeker Foss.

NAV-kontorene skal formidle arbeidssøkere til arbeid, og en tredel av ungdommene i oppfølgingstjenestens målgruppe deltar i NAV-tiltak. Undersøkelsen viser at kvaliteten på NAV-kontorenes oppfølging av disse ungdommene varierer. Videre inneholder NAV-tiltakene i liten grad læreplanmål. Å inkludere læreplanmål kan være et steg på veien til å oppnå studie- eller yrkeskompetanse. Virkemidlene er derfor samlet sett ikke tilstrekkelig tilpasset utfordringene med å få ungdommene til å gjennomføre videregående opplæring.

Mange av ungdommene som avbryter videregående skole, har behov for oppfølging fra flere aktører, eksempelvis helsevesenet, barnevernet eller pedagogisk-psykologisk tjeneste. Riksrevisjonens undersøkelse viser at samarbeidet mellom ulike aktører ikke fungerer godt nok. Det er blant annet ofte uklart hvem som skal ta koordineringsansvaret når flere aktører er involvert.

– Fylkeskommunene og NAV-kontorene må forsterke sitt arbeid for å få til et godt samarbeid med ulike kommunale og fylkeskommunale tjenester og helsevesenet. Svak koordinering av innsatsen fra ulike aktører kan føre til at oppfølgingen av ungdom med sammensatte behov ikke blir god nok, sier riksrevisoren.

Dokumentet kan lastes ned fra gjennom lenke til høyre.

Offentlige institusjoner kan bestille dokumentet fra Departementenes servicesenter, telefon 22 24 20 00, publikasjonsbestilling@dss.dep.no . Andre kan bestille dokumentet fra Fagbokforlaget, telefon 55 38 66 00, offpub@fagbokforlaget.no .

Utsatt offentlighet for dokumenter som er utarbeidet av eller til Riksrevisjonen i tilknytning til Dokument 3:9 (2015–2016), jf. riksrevisjonsloven § 18 annet ledd, oppheves.

 Kontaktpersoner

Ekspedisjonssjef Kjell Bildøy, telefon 22 24 12 09, mobil 922 16 345

Kommunikasjonsrådgiver Susanne Berg-Hansen, telefon 22 24 14 14, mobil 95 93 38 34

Riksrevisjonen, Storgata 16, Postboks 6835 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norway

Telefon: +47 22 24 10 00

Org.nr: 974 760 843