Hopp over båndkommandoer
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på
+ for å forstørre,
- for å forminske
eller 0 for å gå tilbake til standard tekststørrelse.
For mobilbrukere: bruk telefonens innebygde zoome-funksjonalitet.
Skip Navigation LinksHovedside > Presserom > Pressemeldinger > ​Midler til vedlikehold doblet på åtte år – fortsatt ustabil drift: Svak styring og oppfølging av vedlikeholdsarbeidet på jernbanenettet
Illustrasjon: Collage av bilder av signal, vedlikeholdsarbeidere, skinner, togspor, vedlikeholdstog

​Midler til vedlikehold doblet på åtte år – fortsatt ustabil drift: Svak styring og oppfølging av vedlikeholdsarbeidet på jernbanenettet

Selv om bevilgningene til vedlikehold økte med nær 110 prosent fra 2006 til 2014, er jernbanenettet fortsatt ustabilt. – Jernbaneverket og Samferdselsdepartementet har ikke god nok styring og departementet har lite informasjon om hvorvidt bevilgningene brukes effektivt, sier riksrevisor Per-Kristian Foss.

Publisert 15.03.2016 13:00

Dokument 3:10 (2015–2016) Riksrevisjonens undersøkelse av effektivitet i vedlikehold av jernbanenettet ble overlevert Stortinget 15. mars.

Alle statsbudsjettene de siste 15 årene har omtalt forbedring av drift og vedlikehold av jernbanen som høyt prioriterte områder. Riksrevisjonen har undersøkt om Jernbaneverket utfører et effektivt vedlikehold som også ivaretar hensyn til framkommelighet.

Undersøkelsen viser at de økte bevilgningene har bidratt lite til å oppnå målene for stabil drift. Selv om driftsstabiliteten har blitt bedre fra 2011, var oppetiden og regulariteten som Jernbaneverket måles på fortsatt dårligere i 2014 enn i 2006.

– Det er kritikkverdig at Samferdselsdepartementet og Jernbaneverket ikke har oppnådd bedre resultater med en slik økning i bevilgninger, sier riksrevisoren.

Undersøkelsen viser at Jernbaneverkets ledelse ikke har sørget for å ha nødvendige systemer og informasjon for god styring. Det er lav kvalitet på viktig styringsinformasjon som blant annet brukes til prioritering av vedlikeholdsarbeidet. Etaten har heller ikke utviklet et system for å måle hvor produktivt vedlikeholdsarbeidet er.

– Disse manglene hos Jernbaneverket fører til at Samferdselsdepartementet får svært begrenset informasjon om hvorvidt bevilgningene brukes effektivt. Departementet må påse at det foreligger pålitelig og nødvendig informasjon for styring, sier Foss.

Stortinget har flere ganger blitt informert om at jernbaneinfrastrukturen har et etterslep av vedlikehold. Ved utgangen av 2014 ble det anslått til 17,7 milliarder kroner. Det tilsvarer over ett års samlede bevilgninger til Jernbaneverkets drift, vedlikehold og investeringer.

– Vi ser at vedlikeholdsetterslepet er en utfordring for å nå målene om en driftsstabil jernbane. Usikkerhet om beregningene av dette etterslepet og manglende produksjonsdata gjør det likevel uklart om økte bevilgninger har gitt en tilsvarende økning i utført vedlikehold, sier Foss.

Dokumentet kan lastes ned gjennom lenke til høyre.

Offentlige institusjoner kan bestille dokumentet fra Departementenes servicesenter, telefon 22 24 20 00, publikasjonsbestilling@dss.dep.no . Andre kan bestille dokumentet fra Fagbokforlaget, telefon 55 38 66 00, offpub@fagbokforlaget.no .

Utsatt offentlighet for dokumenter som er utarbeidet av eller til Riksrevisjonen i tilknytning til Dokument 3:10 (2015–2016), jf. riksrevisjonsloven § 18 annet ledd, oppheves.

 Kontaktpersoner

Ekspedisjonssjef Therese Johnsen, tlf. 22 24 11 74, mobil 911 52 826

Kommunikasjonsrådgiver Susanne Berg-Hansen, mobil 959 33 834

Riksrevisjonen, Storgata 16, Postboks 6835 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norway

Telefon: +47 22 24 10 00

Org.nr: 974 760 843