Hopp over båndkommandoer
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på
+ for å forstørre,
- for å forminske
eller 0 for å gå tilbake til standard tekststørrelse.
For mobilbrukere: bruk telefonens innebygde zoome-funksjonalitet.
Skip Navigation LinksHovedside > Presserom > Pressemeldinger > Mangelfull oppfølging av Forsvarets veteraner
Dokumentets forsideillustrasjon: Soldatskygge, kontorist, innsyn gjennom persienne til rom med mennesker

Mangelfull oppfølging av Forsvarets veteraner

​Varierende tilbud og til dels lange ventetider gjør at veteraner med psykiske plager i mange tilfeller ikke får den hjelpen de trenger. – Det er ikke etablert et behandlingstilbud som sikrer at veteraner med psykiske helseplager får god nok oppfølging, sier riksrevisor Per-Kristian Foss.

Publisert 12.06.2014 12:30

Dokument 3:9 (2013–2014) Riksrevisjonens undersøkelse av ivaretakelse av veteraner fra internasjonale operasjoner ble overlevert Stortinget 12. juni 2014.

Undersøkelsen viser at det er en høy belastning på Forsvarets personell. Blant personell som har mer enn én tjenesteperiode i utlandet, er det vesentlige avvik fra normen for hjemmetid mellom operasjonsperiodene. Verken Forsvarsdepartementet eller Forsvarets ledelse har sikret seg styringsinformasjon som kan belyse om Forsvaret etterlever bestemmelsene om hjemmetid og risiko for helsemessig belastning på personellet.

- For kort hjemmetid kan føre til at tjenestegjøringen i internasjonale operasjoner får uheldige konsekvenser for den enkelte i ettertid, sier riksrevisoren.

I perioden 2010−2013 var det ti prosent av veteranene med rett til nødvendig psykisk helsehjelp som ikke fikk oppfølging innen tidsfristen. Det er også store variasjoner mellom distriktspsykiatriske sentre (DPS-er) både når det gjelder ventetid, og hvor stor andel som gis rett til prioritert helsehjelp. Forskjellene fører til at veteraner blir møtt med ulik tilgang på behandling i det sivile helsevesenet.

Undersøkelsen viser i tillegg at NAVs oppfølging av veteraner som står utenfor arbeidslivet, har store svakheter. Blant annet er det eksempler på unge, langtidsledige veteraner, som går i lengre perioder uten nødvendig oppfølging fra NAV.

- Det er behov for en tettere oppfølging, slik at flere kan vende tilbake til arbeidslivet, sier Per-Kristian Foss.

Veteraner med psykiske belastningsskader kan søke om erstatning. Undersøkelsen viser at behandlingen av erstatningssakene i Statens pensjonskasse (SPK) til dels tar lang tid. SPK skal på grunnlag av revisjonens funn gjennomgå sine arbeidsprosesser.

Kompetanse om veteraner er ikke i tilstrekkelig grad gjort tilgjengelig for alle deler av det sivile hjelpeapparatet. For eksempel har distriktspsykiatriske sentre i liten grad kjennskap til de regionale ressursnettverkene som innehar særskilt kompetanse om veteraner.

- Forsvarsdepartementet og andre berørte departementer bør forsterke informasjons- og opplæringstiltak som gjør at saksbehandlere og helsepersonell kan nyttiggjøre seg kunnskapen som finnes i de ulike etatene, avslutter Foss.

Departementets oppfølging

Statsråden gir uttrykk for at Riksrevisjonens vurderinger i stor grad samsvarer med hennes erfaringer. Forsvarsdepartementet og Forsvaret vil følge opp Riksrevisjonens merknader blant annet gjennom tiltak i Oppfølgingsplan "I tjeneste for Norge" (2014−2017).

Dokumentet kan lastes ned gjennom lenken til høyre.

Offentlige institusjoner kan bestille dokumentet fra Departementenes servicesenter, telefon 22 24 20 00, publikasjonsbestilling@dss.dep.no. Andre kan bestille dokumentet fra Fagbokforlaget, telefon 55 38 66 00, offpub@fagbokforlaget.no.

Utsatt offentlighet for dokumenter som er utarbeidet av eller til Riksrevisjonen i tilknytning til Dokument 3:9 (2013–2014), jf. riksrevisjonsloven § 18 annet ledd, oppheves.

 Kontaktperson

​Ekspedisjonssjef Kjell Bildøy,
tlf. 22 24 12 09, mobil 922 16 345

Riksrevisjonen, Storgata 16, Postboks 6835 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norway

Telefon: +47 22 24 10 00

Org.nr: 974 760 843