Hopp over båndkommandoer
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på
+ for å forstørre,
- for å forminske
eller 0 for å gå tilbake til standard tekststørrelse.
For mobilbrukere: bruk telefonens innebygde zoome-funksjonalitet.
Skip Navigation LinksHovedside > Presserom > Pressemeldinger > Lav oppklaringsprosent i politiets arbeid med vinningskriminalitet

Lav oppklaringsprosent i politiets arbeid med vinningskriminalitet

Politiet oppklarer bare en mindre andel av anmeldte vinningsforbrytelser. Oppklaringsprosenten for vinningsforbrytelser totalt var i 2010 16,6 prosent. – Justismyndighetene må sørge for at politiet prioriterer vinningskriminalitet høyere gjennom eksempelvis gode arbeidsmetoder fordi oppklaringer er avgjørende for folks tillit til politiet, sier riksrevisor Jørgen Kosmo.
Publisert 31.01.2012 12:30

Dokument 3:6 (2011–2012) Riksrevisjonens undersøkelse av politiets arbeid med vinningskriminalitet ble overlevert Stortinget 31. januar 2012.

Oppklaringsprosenten har vært lav de siste årene og har sunket jevnt fram til 2010 da den økte noe. Den lave oppklaringsprosenten gjelder også for boliginnbrudd. Oppklaringsprosenten for grove tyverier fra bolig har de siste årene ligget på rundt 13 prosent.

- Det er særlig bekymringsfullt at oppklaringsprosenten for disse alvorlige integritetskrenkelsene ikke er høyere, sier riksrevisor Jørgen Kosmo.

Riksrevisjonens undersøkelse viser at det er flere årsaker til den lave oppklaringsprosenten på vinningsområdet. Noen vinningsforbrytelser mangler spor og er derfor vanskelige å oppklare. Undersøkelsen viser imidlertid at andre årsaker til lav oppklaringsprosent er at vinningskriminalitet ikke er tilstrekkelig prioritert av ledelsen, og at det ikke er dedikerte ressurser til vinningskriminalitet i politidistriktene, for lite samarbeid på tvers av politidistriktene og mangel på analysekompetanse.

Det er derfor viktig for politiet å finne mer effektive metoder for å bekjempe vinningskriminalitet. Undersøkelsen viser at forebyggende arbeid i samspill med publikum og andre aktører, forankring i politidistriktenes ledelse, dedikerte grupper som arbeider med vinningskriminalitet og god analysekompetanse er viktige suksesskriterier for å bekjempe vinningskriminaliteten. Riksrevisjonens undersøkelse viser at enkelte politidistrikter har bedre resultater i arbeidet med vinningskriminalitet enn andre politidistrikter.

- Dette har ikke sammenheng med ressurser og geografi, men er resultat av at disse politidistriktene bruker andre arbeidsmetoder og en annen tilnærming, sier Jørgen Kosmo.

Antall anmeldte vinningssaker har for øvrig gått ned de siste årene. Nedgangen kan delvis forklares med at politiet har iverksatt tiltak mot vinningskriminelle, særlig mobile vinningskriminelle. Det forebyggende arbeidet er også svært viktig for å redusere vinningskriminaliteten. Riksrevisjonen mener at det også er andre forhold som påvirker nedgangen. En faktor kan være at publikum i mindre grad enn før anmelder denne typen lovbrudd.

Personer som har vært i kontakt med politiet etter å ha vært utsatt for en kriminell hendelse har lavere tillit til politiet enn befolkningen generelt. Politiets arbeid med vinningsforbrytelser som tyveri og innbrudd er et av forholdene som oppnår svakest resultater når det gjelder politiets omdømme. Tillit hos publikum er viktig for at politiet skal kunne lykkes godt.

— Det er derfor viktig at Justis- og beredskapsdepartement og Politidirektoratet har fokus på dette og også løfter fram god praksis i tiden framover, sier Kosmo.

Justis- og beredskapsdepartementet mener at Riksrevisjonens undersøkelse er et verdifullt bidrag til departementets fortsatte innsats i bekjempelsen av vinningskriminalitet.

Dokumentet kan lastes ned gjennom lenken til høyre. Offentlige institusjoner kan bestille dokumentet fra Departementenes servicesenter, telefon 22 24 20 00, publikasjonsbestilling@dss.dep.no. Andre kan bestille dokumentet fra Fagbokforlaget, telefon 55 38 66 00, offpub@fagbokforlaget.no.

Utsatt offentlighet for dokumenter som er utarbeidet av eller til Riksrevisjonen i tilknytning til Dokument 3:6 (2011–2012), jf. riksrevisjonsloven § 18 annet ledd, oppheves.

 Relatert innhold

 Kontaktperson

Ekspedisjonssjef Helge Strand Østtveiten
Telefon: 22 24 14 60/958 37 312

Riksrevisjonen, Storgata 16, Postboks 6835 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norway

Telefon: +47 22 24 10 00

Org.nr: 974 760 843