Hopp over båndkommandoer
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på
+ for å forstørre,
- for å forminske
eller 0 for å gå tilbake til standard tekststørrelse.
For mobilbrukere: bruk telefonens innebygde zoome-funksjonalitet.
Skip Navigation LinksHovedside > Presserom > Pressemeldinger > Mangelfull resultatorientering i norsk langsiktig bistand
Dokumentets forsideillustrasjon: Bygning med asiatisk tak, vimpler

Mangelfull resultatorientering i norsk langsiktig bistand

Utenriksdepartementets forvaltning av langsiktig bistand er preget av svakheter ved planlegging og oppfølging av bistanden, samt begrenset antikorrupsjonsarbeid. Dette medfører risiko for manglende måloppnåelse. – Selv om Utenriksdepartementet i sin forvaltning av bistandsmidlene har utviklet og implementert viktige tiltak, er det likevel klare forbedringsmuligheter innen bilateral bistand og norsk oppfølging av FN, sier riksrevisor Jørgen Kosmo.
Publisert 13.01.2011 12:25
Dokument 3:4 (2010–2011) Riksrevisjonens undersøkelse av resultatorienteringen i norsk bistand ble overlevert Stortinget 13. januar 2011.

Stortinget har over lengre tid uttrykt forventning om økt resultatfokus i bistanden. I 2010 utgjorde samlet norsk bistand 27,4 mrd. kroner, noe som er en økning på om lag 52 prosent fra 2005 til 2010.

Riksrevisjonens undersøkelse omfatter Utenriksdepartementets arbeid med bilateral bistand hvor det er sett på forvaltningen av sju sentrale bistandstiltak innen helse og utdanning i Nepal og Tanzania. Undersøkelsen av multilateral bistand omfatter norsk styredeltakelse i FNs utviklingsprogram (UNDP), FNs barnefond (UNICEF) og FNs befolkningsfond (UNFPA).

Utenriksdepartementet har tatt i bruk reviderte retningslinjer for forvaltningen av bistanden. Departementet har også styrket innsatsen mot korrupsjon ved blant annet å opprette Sentral kontrollenhet og en varslingskanal. Tiltakene har styrket forutsetningene for bedre resultatoppnåelse i bistanden.

Undersøkelsen av bilateral bistand viser likevel svakheter i departementets planlegging, oppfølging og forebygging av korrupsjon. Departementets vurderinger av om bistandstiltakene oppfyller grunnleggende kvalitetskrav er mangelfulle, noe som øker risikoen for svak måloppnåelse. Det gjelder for eksempel vurderinger av kvaliteten på resultatindikatorene og tiltak mot korrupsjon. I tillegg er departementets oppfølging av resultater mangelfull, noe som reduserer muligheten til å forbedre resultatoppnåelsen underveis.

Undersøkelsen av multilateral bistand viser at Utenriksdepartementets arbeid for å bedre FNs resultatoppfølging ikke er høyt nok prioritert. Norsk innsats i FN-organisasjonenes styrer viser varierende oppfølging av organisasjonenes resultatrapportering og tilsynsfunksjoner. I tillegg er den norske oppfølgingen svakt dokumentert. Manglende dokumentasjon svekker muligheten for målrettet og langsiktig oppfølging av organisasjonene, noe som forsterkes av hyppige personellutskiftninger i departementet. – Det er uheldig at Utenriksdepartementet ikke benytter sin posisjon i styrene godt nok til å få økt kunnskap om bistandens resultater og bidra til et mer effektivt FN, sier Kosmo.

Korrupsjon er utbredt i Norges samarbeidsland. Utenriksdepartementet har arbeidet aktivt med å utvikle tiltak for å avdekke og håndtere korrupsjon i bistanden. Undersøkelsen viser likevel at departementets vurderinger av tiltak mot korrupsjon er mangelfulle i den bilaterale bistanden, og at Norge har en begrenset oppfølging av antikorrupsjonsarbeidet i FNs fond og programmer. – Det er positivt at departementet vil arbeide videre med å styrke innsatsen mot korrupsjon, avslutter Jørgen Kosmo.

Utenriksdepartementet sier seg enig i at det er behov for forbedringer i departementets forvaltning og vil benytte undersøkelsen til å gripe fatt i utfordringene.

Dokumentet kan lastes ned gjennom lenken til høyre. Offentlige institusjoner kan bestille dokumentet fra Departementenes servicesenter, telefon 22 24 20 00, publikasjonsbestilling@dss.dep.no. Andre kan bestille dokumentet fra Fagbok-forlaget, telefon 55 38 66 00, offpub@fagbokforlaget.no.

Utsatt offentlighet for dokumenter som er utarbeidet av eller til Riksrevisjonen i tilknytning til Dokument 3:4 (2010–2011), jf. riksrevisjonsloven § 18 annet ledd, oppheves.

 

Riksrevisjonen, Storgata 16, Postboks 6835 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norway

Telefon: +47 22 24 10 00

Org.nr: 974 760 843