Hopp over båndkommandoer
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på
+ for å forstørre,
- for å forminske
eller 0 for å gå tilbake til standard tekststørrelse.
For mobilbrukere: bruk telefonens innebygde zoome-funksjonalitet.
Skip Navigation LinksHovedside > Presserom > Pressemeldinger > Svakheter i eierstyringen i statlige selskaper
Illustrasjon over selskaper med statlig eierskap: Lobo Media AS

Svakheter i eierstyringen i statlige selskaper

Departementene følger ikke godt nok opp statlige selskaper når det gjelder å kontrollere at de når de mål som er satt. Det er også betydelige svakheter når det gjelder å påse at styrene i selskapene fungerer tilfredsstillende. – Manglende oppfølging skaper betydelig risiko for at staten taper store verdier, og at viktige samfunnsoppgaver ikke blir ivaretatt på en tilfredsstillende måte, sier ekspedisjonssjef Therese Johnsen i Riksrevisjonen.
Publisert 10.11.2009 12:40
Den årlige kontrollen av departementenes forvaltning av statlige selskaper for 2008, Riksrevisjonens Dokument 3:2 (2009–2010) ble oversendt Stortinget 10. november. Målet for selskapskontrollen er å vurdere om forvaltningen av statens interesser i selskaper er i samsvar med Stortingets vedtak og forutsetninger.

Riksrevisjonen mener at flere departementer ikke har fulgt opp selskapenes resultater i samsvar med Regjeringens intensjoner for et aktivt eierskap.

Departementene mottar begrenset informasjon om hvordan styrene fungerer og følger heller ikke godt nok opp at styrene gjennomfører egenevalueringer.

De regionale helseforetakene

De regionale helseforetakene har gjennom flere år hatt mangelfull og ulik kvalitet i rapporteringen til Helse- og omsorgsdepartementet. Det er derfor usikkert om departementet mottar tilstrekkelig informasjon til å kunne vurdere hvordan de regionale helseforetakene ivaretar sitt ansvar når det gjelder å sørge for spesialisthelsetjenester til regionens befolkning.

Omfanget av feil i den medisinske kodingen som gir grunnlag for innsatsstyrt finansiering (ISF) var i 2008 fortsatt stort. Det har ikke skjedd noen vesentlig forbedring siden revisjonen i 2003. Dette kan indikere at iverksatte tiltak ikke har gitt forventede resultater. Kvaliteten på kodingen må heves for å sikre at grunnlaget for de statlige bevilgningene er korrekt, og for å gi helseforetakene korrekt og pålitelig informasjon om ressursutnyttelse.

Praktiseringen av utsatt frist for behandling av pasienter innen tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengige (TSB) i Helse Sør-Øst kan føre til alvorlig brudd på pasientrettighetsloven. Pasientene forledes til å akseptere at opprinnelig behandlingsfrist, satt ut fra hva som er medisinsk forsvarlig ventetid, utsettes på grunn av manglende kapasitet ved institusjonen. Pasientene mottar ikke tilstrekkelig og korrekt informasjon til å kunne gi et kvalifisert samtykke til utsatt frist for pasienter, og dermed mulighet til å ivareta sine rettigheter.

I perioden 2006-2008 har ventetiden for rettighetspasienter innen somatikk økt, og de store regionale forskjellene i praktiseringen av prioriteringsforskriften har vedvart. Helse- og omsorgsdepartementet må ha større oppmerksomhet rettet mot denne utviklingen slik at pasientene innen somatikk mottar den helsehjelpen de har rett på, uavhengig av bosted.

Postens ekspansjon og økonomiske utvikling

Posten Norge AS har i perioden 2004-2008 ikke oppnådd høy lønnsomhet på de nye tjenestene, noe som var en forutsetning for Postens ekspansjon. Selv om lønnsomheten må vurderes i et lengre perspektiv, mener Riksrevisjonen at det er bekymringsfullt når de nye virksomhetene ikke i større grad har bidratt til å styrke postens samlede lønnsomhet.

Posten har siden 2004 drevet en aktiv og strategisk posisjonering innenfor logistikk- og ikt-områdene gjennom egen utvidelse og oppkjøp av virksomheter i Norden. Riksrevisjonen anser lønnsomheten i oppkjøpene som en svært viktig forutsetning for gjennomføringen av Postens oppkjøpsstrategi. Derfor er det viktig at Samferdselsdepartementet følger bedre opp resultatene av Postens utvidelse.

Avinors ivaretakelse av effektiv, miljøvennlig og sikker luftfart

Avinor har i årene 2005–2008 hatt en høyere kostnadsvekst enn før omdanningen til aksjeselskap. Utviklingen i disse årene har vært preget av høy relativ lønnsvekst og økning i antall årsverk. Videre har Avinor i flere år hatt en underdekning av flygeledere. Denne situasjonen vil fortsette i flere år framover. Undersøkelsen viser at Avinor står overfor utfordrende oppgaver knyttet til å sikre både kapasiteten i flysikringstjenesten og en forsvarlig kostnadsutvikling.

Avinor har i hele perioden 2003–2008 manglet utslippstillatelser og hatt brudd på gitte utslippstillatelser på et betydelig antall lufthavner. Avinor har rapportert årlig om manglende utslippstillatelser til Samferdselsdepartementet. Etter Riksrevisjonens vurdering er det et legitimitetsproblem for staten når Samferdselsdepartementet som eier av Avinor aksepterer brudd på forurensningsloven. – Det er kritikkverdig at Samferdselsdepartementet ikke har fulgt opp Avinors manglende utslippstillatelser, sier ekspedisjonssjef Therese Johnsen.

Den kommersielle virksomheten i NRK

Den kommersielle virksomheten i NRK, som er organisert i datterselskapet NRK Aktivum, har i de siste årene ikke oppnådd et økonomisk resultat som bidrar til å styrke allmennkringkastingen. Etter Riksrevisjonens vurdering er det økonomisk lite tilfredsstillende at NRK ikke har hatt bedre avkastning på de verdiene som ligger i sekundærutnyttelse av NRKs produksjon. Videre mener Riksrevisjonen at svak avkastning over tid kan innebære at den gjennomførte kapitalutvidelsen i 2006 kan oppfattes som en form for subsidiering av NRK Aktivum.

SIVAs innovasjonsprogrammer – bidrag til næringsutvikling og vekstkraft i distriktene

Undersøkelsen viser at de programmene og tiltakene som først og fremst skal ha virkning i distriktene, i liten grad har bidratt til nye arbeidsplasser i distriktene. Det er viktig at staten har virkemidler som legger til rette for vekst og utvikling i distriktsområder. Riksrevisjonen understreker derfor behovet for at de aktuelle programmene i større grad blir innrettet slik at de kan bidra til nyetableringer og nye arbeidsplasser i de delene av landet hvor dette er mest krevende.

Dokumentet finner du gjennom lenken til høyre.

Offentlige institusjoner kan bestille dokumentet  fra Departementenes servicesenter, telefon 22 24 20 00, publikasjonsbestilling@dss.dep.no. Andre kan bestille dokumentet  fra Fagbokforlaget, telefon 55 38 66 00, offpub@fagbokforlaget.no .

Utsatt offentlighet for dokumenter som er utarbeidet av eller til Riksrevisjonen i tilknytning til Dokument 3:2 (2009-2010), jf. riksrevisjonslovens § 18 annet ledd, oppheves.

 Relatert innhold

 Kontaktperson

Ekspedisjonssjef Therese Johnsen,
telefon: 22 24 11 74,
mobil: 911 52 826.

Riksrevisjonen, Storgata 16, Postboks 6835 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norway

Telefon: +47 22 24 10 00

Org.nr: 974 760 843