Hopp over båndkommandoer
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på
+ for å forstørre,
- for å forminske
eller 0 for å gå tilbake til standard tekststørrelse.
For mobilbrukere: bruk telefonens innebygde zoome-funksjonalitet.
Skip Navigation LinksHovedside > Presserom > Pressemeldinger > Styrket forvaltning av felles norsk-russiske fiskeressurser

Styrket forvaltning av felles norsk-russiske fiskeressurser

Forvaltningen av de felles norsk-russiske fiskebestandene i Barentshavet og Norskehavet er styrket siden 2005, og det uregistrerte overfisket av torsk og hyse er redusert betraktelig. – Det gjenstår imidlertid noen utfordringer innen ressurskontroll og sanksjonering. Organisert fiskerikriminalitet blir heller ikke fanget opp i tilstrekkelig grad, sier riksrevisor Jørgen Kosmo.
Publisert 03.05.2011 12:00
Dokument 3:8 (2010–2011) Riksrevisjonens oppfølging av parallellrevisjonen med Den russiske føderasjons riksrevisjon om forvaltningen av fiskeressursene i Barentshavet og Norskehavet ble overlevert Stortinget 3. mai 2011.

Undersøkelsen er gjennomført som en parallell revisjon med Den russiske føderasjons riksrevisjon, og er en oppfølging av Dokument nr. 3:2 (2007–2008). Riksrevisjonen og Den russiske føderasjons riksrevisjon har samarbeidet om oppfølgingsundersøkelsene, men har utarbeidet hver sin revisjonsrapport på selvstendig grunnlag. På bakgrunn av dette har riksrevisor Jørgen Kosmo og den russiske riksrevisoren Sergej Stepasjin undertegnet et memorandum som inneholder felles funn og vurderinger.

De to riksrevisjonenes undersøkelser viser at det ulovlige og uregistrerte overfisket av torsk i Barentshavet er redusert betraktelig, fra anslagsvis 100 000 tonn i 2005 til ingen påviste tilfeller i 2009. Undersøkelsene viser imidlertid at det fremdeles er vesentlige forskjeller mellom de norske og russiske systemene for kontroll med fisket og mellom landenes lov- og regelverk på fiskeriområdet. Det er også forbedringspotensial i begge lands nasjonale forvaltning av de felles fiskeressursene. Til tross for viktige framskritt gjenstår det fortsatt enkelte uløste oppgaver i samarbeidet mellom de to lands myndigheter, blant annet innen informasjonsutveksling. - Problemet med ulovlig, urapportert og uregistrert fiske har neppe funnet sin permanente løsning. De to lands riksrevisjoner understreker derfor at norske og russiske myndigheter må fortsette med en bred innsats mot slik aktivitet, sier riksrevisor Jørgen Kosmo.

Riksrevisjonens undersøkelse av den norske forvaltningen av de felles fiskeressursene viser at Fiskeridirektoratets ressurskontroll er styrket, blant annet ressursmessig og gjennom nye tekniske hjelpemidler. Fiskeridirektoratet gjennomfører imidlertid få kontroller av enkelte typer produksjonsanlegg, fiskesalgslagene har ulik kontrollpraksis utover kvotekontrollen og Kystvaktens tilstedeværelse på havet er redusert.

Undersøkelsen viser videre at det norske systemet for kontroll og håndhevelse i hovedsak sikrer at det blir ilagt sanksjoner mot overtredere av fiskeriregelverket. Tidligere påviste svakheter ved lovverket er utbedret men politiets saksbehandlingstid er relativt lang og samarbeidet mellom politiet og kontrolletatene er ikke tilstrekkelig til å avdekke og etterforske organisert fiskerikriminalitet og å straffe aktører som står bak slik aktivitet.

Fiskeri- og kystdepartementet er enig i at det er behov for å arbeide videre på enkelte områder på norsk side. Departementet viser til at norske myndigheter arbeider bredt med å bekjempe ulovlig, urapportert og uregulert fiske og med å styrke kontrollen med ressursuttaket i Barentshavet og Norskehavet.

Dokumentet kan lastes ned gjennom lenken til høyre. Offentlige institusjoner kan bestille dokumentet fra Departementenes servicesenter, telefon 22 24 20 00, publikasjonsbestilling@dss.dep.no. Andre kan bestille dokumentet fra Fagbok-forlaget, telefon 55 38 66 00, offpub@fagbokforlaget.no.

Utsatt offentlighet for dokumenter som er utarbeidet av eller til Riksrevisjonen i tilknytning til Dokument 3:8 (2010–2011), jf. riksrevisjonsloven § 18 annet ledd, oppheves.

 Relatert innhold

 Kontaktperson

Ekspedisjonssjef Helge Strand Østtveiten
Telefon: 22 24 14 60/958 37 312

Riksrevisjonen, Storgata 16, Postboks 6835 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norway

Telefon: +47 22 24 10 00

Org.nr: 974 760 843