Hopp over båndkommandoer
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på
+ for å forstørre,
- for å forminske
eller 0 for å gå tilbake til standard tekststørrelse.
For mobilbrukere: bruk telefonens innebygde zoome-funksjonalitet.
Skip Navigation LinksHovedside > Presserom > Pressemeldinger > Mangelfull intern kontroll i Forsvaret
Dokumentets forsideillustrasjon: Kikkertsikte som viser uniformdetalj, arkivskap, soldat, hyller

Mangelfull intern kontroll i Forsvaret

Det er vesentlige svakheter i Forsvarets interne kontroll. Dette er alvorlig sett i lys av at Forsvaret har en betydelig anskaffelsesvirksomhet og forvalter store mengder materiell. – De påviste svakhetene skaper risiko for at misligheter ikke forebygges og avdekkes, sier riksrevisor Jørgen Kosmo.
Publisert 07.06.2011 12:30

Dokument 3:9 (2010–2011) Riksrevisjonens undersøkelse av intern kontroll i forsvarssektoren ble overlevert Stortinget 7. juni 2011.

En god intern kontroll er vesentlig for at Forsvaret skal kunne forebygge og avdekke misligheter og feil. Riksrevisjonens undersøkelse viser vesentlige svakheter ved den interne kontrollen i Forsvaret. Selv om Forsvarsdepartementet og Forsvaret – gjennom regelverk og retningslinjer – har etablert et godt formelt rammeverk, er implementeringen av dette mangelfull.

Undersøkelsen viser at de fleste avdelingene i Forsvaret foretar en månedlig gjennomgang av avdelingens interne kontroll, med utgangspunkt i en sjekkliste. Kvaliteten på kontrollen er imidlertid mangelfull, blant annet når det gjelder kontroll med om regelverk og rutiner for anskaffelser følges. Undersøkelsen viser også at kontrollen i liten grad tar utgangspunkt i risikovurderinger. – Risikovurderinger er nødvendig for å sikre effektive kontrolltiltak, poengterer Kosmo.

I anskaffelsene som er gjennomgått i forbindelse med undersøkelsen, er det avdekket flere regelbrudd. For eksempel mangler anskaffelsesprotokoll, og det er foretatt anskaffelser med unntak fra kravet om konkurranse, uten at dette er nærmere begrunnet. Videre er det innenfor kjøreskoleopplæringen i Forsvaret avdekket svak fakturakontroll. Det er fakturert for arbeidsdager på opptil 19 timer uten at det er stilt spørsmål ved dette fra Forsvarets side.

Undersøkelsen viser også svakheter ved systemene for intern kontroll på anskaffelsesområdet. Blant annet gjennomføres ikke regelmessige habilitetsvurderinger ved et stort antall av Forsvarets avdelinger. På grunn av at mange ikke bruker prosedyren for anskaffelser som er fastsatt i Forsvarets regnskapssystem, er det dessuten risiko for at personell uten rett myndighet foretar anskaffelser.

Undersøkelsen viser også svakheter knyttet til forvaltning av rammeavtaler. – Selv om Forsvaret erkjenner at lojalitet til rammeavtaler er en utfordring, er kontrollen på området mangelfull, sier Kosmo. Kontroll av at rammeavtaleleverandører fakturerer riktig pris, er heller ikke tilfredsstillende. Svak kontroll innebærer risiko for at rammeavtaleleverandører kan komme til å overfakturere Forsvaret.

Riksrevisjonen har både tidligere og gjennom denne undersøkelsen påvist svakheter ved materiellforvaltningen i Forsvaret. Materiell er ikke registrert på en tilfredsstillende måte i forvaltningssystemet SAP, og det er også svakheter ved avdelingenes egenkontroll. Riksrevisjonen vil følge opp at det blir etablert et sentralt materiellregnskap i Forsvaret.

Forsvarsdepartementet bekrefter at Forsvaret har betydelige utfordringer når det gjelder den praktiske implementeringen av intern kontroll, og sier at departementet vil følge opp utviklingen i etatsstyringen.

Dokumentet finner du gjennom lenken til høyre. Offentlige institusjoner kan bestille dokumentet fra Departementenes servicesenter, telefon 22 24 20 00, publikasjonsbestilling@dss.dep.no. Andre kan bestille dokumentet fra Fagbok-forlaget, telefon 55 38 66 00, offpub@fagbokforlaget.no.

Utsatt offentlighet for dokumenter som er utarbeidet av eller til Riksrevisjonen i tilknytning til Dokument 3:9 (2010–2011), jf. riksrevisjonsloven § 18 annet ledd, oppheves.

Riksrevisjonen, Storgata 16, Postboks 6835 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norway

Telefon: +47 22 24 10 00

Org.nr: 974 760 843