Hopp over båndkommandoer
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på
+ for å forstørre,
- for å forminske
eller 0 for å gå tilbake til standard tekststørrelse.
For mobilbrukere: bruk telefonens innebygde zoome-funksjonalitet.
Skip Navigation LinksHovedside > Presserom > Pressemeldinger > Økonomistyringen i helseforetakene er ikke tilfredsstillende

Økonomistyringen i helseforetakene er ikke tilfredsstillende

De regionale helseforetakene har samlet overskredet eiers økonomiske styringskrav hvert år i perioden 2002–2008. Til sammen hadde helseforetakene i denne perioden et akkumulert underskudd på ca. 10 milliarder kroner sammenlignet med resultatkravet.  – Det er uakseptabelt at de regionale helseforetakene over mange år ikke tilpasser seg de økonomiske rammene som Stortinget årlig vedtar å bruke til spesialisthelsetjenester, sier ekspedisjonssjef Therese Johnsen i Riksrevisjonen.
Publisert 10.11.2009 12:45
Dokument 3:3 (2009-2010) Riksrevisjonens undersøkelse av økonomistyring i helseforetakene ble overlevert Stortinget 10. november 2009.

I perioden 2006- 2008 skiftet over halvparten av helseforetakene ny direktør og 15 av 19 helseforetak fikk ny økonomidirektør. – Det er uheldig at toppledelsen i helseforetak skiftes ut så ofte. Hvis ledelsen i sykehusene ikke har et langsiktig perspektiv over flere år blir det vanskelig å lykkes med omstillinger og å oppnå god kostnadskontroll, sier Therese Johnsen.

Et kjennetegn ved helseforetak som lykkes med å oppnå god økonomistyring er at de starter budsjettprosessen tidligere sammenlignet med andre helseforetak. Dermed er det tilstrekkelig tid til både å identifisere, planlegge og forankre omstillingstiltakene i de kliniske enhetene. Undersøkelsen viser at det oppnås bedre kostnadskontroll i kliniske enheter hvor det skjer en systematisk involvering av ledere på lavere nivå i prosesser som har betydning for økonomistyringen.

Undersøkelsen viser tydelig sammenheng mellom langsiktig planlegging, realisering av omstillingstiltak og god økonomistyring. – Ved systematisk erfaringsoverføring når det gjelder styring og planlegging vil flere helseforetak få innspill til læring og forbedring, sier Therese Johnsen.

Undersøkelsen viser at det er svært uensartet styring mellom kliniske enheter i samme helseforetak. Etter Riksrevisjonens vurdering vil en mer helhetlig internkontroll bidra til en bedre kostnadskontroll i spesialisthelsetjenesten.– Helse- og omsorgsdepartementet må forvisse seg om at styrene i det videre arbeidet sørger for at disse ledelsesoppgavene blir prioritert, sier Therese Johnsen.

Eier har i perioden 2002 til 2008 håndtert deler av helseforetakenes underskudd med tilleggsbevilgninger i løpet av året. Undersøkelsen viser at forventninger om tilleggsbevilgninger fører til at budsjettprosessen ikke tas tilstrekkelig alvorlig og at nødvendige omstillingstiltak ikke prioriteres i de kliniske enhetene. – Utstrakt bruk av tilleggsbevilgninger bør unngås for å ikke redusere autoriteten til helseforetakets ledelse, sier Therese Johnsen.


Dokumentet kan hentes fra www.riksrevisjonen.no. Offentlige institusjoner kan bestille dokumentet  fra Departementenes servicesenter, telefon 22 24 20 00, publikasjonsbestilling@dss.dep.no. Andre kan bestille dokumentet  fra Fagbokforlaget, telefon 55 38 66 00, offpub@fagbokforlaget.no .
Utsatt offentlighet for dokumenter som er utarbeidet av eller til Riksrevisjonen i tilknytning til Dokument 3:3 (2009-2010), jf. riksrevisjonslovens § 18 annet ledd, oppheves.

 Relatert innhold

 Kontaktperson

Ekspedisjonssjef Therese Johnsen,
telefon: 22 24 11 74,
mobil: 911 52 826

Riksrevisjonen, Storgata 16, Postboks 6835 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norway

Telefon: +47 22 24 10 00

Org.nr: 974 760 843