Hopp over båndkommandoer
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på
+ for å forstørre,
- for å forminske
eller 0 for å gå tilbake til standard tekststørrelse.
For mobilbrukere: bruk telefonens innebygde zoome-funksjonalitet.
Skip Navigation LinksHovedside > Presserom > Pressemeldinger > Justisdepartementet må sørge for bedre elektronisk samhandling i straffesakskjeden
Dokumentets forsideillustrasjon: Politibetjenter og dommer i rettssal

Justisdepartementet må sørge for bedre elektronisk samhandling i straffesakskjeden

En ny revisjon viser at Justis- og beredskapsdepartementet fortsatt ikke har god nok styring av ikt-forvaltningen i straffesakskjeden. – Departementet må styre dette mer aktivt for å oppnå bedre informasjonsflyt og mer effektiv saksbehandling i og mellom politiet, domstolene og kriminalomsorgen, sier riksrevisor Jørgen Kosmo.
Publisert 31.05.2012 12:30

Dokument 3:12 (2011–2012) Riksrevisjonens undersøkelse av ikt-forvaltningen i straffesakskjeden ble overlevert Stortinget 31. mai 2012.

Tidligere revisjoner har vist at politiet har hatt omfattende utfordringer med sine ikt-systemer, og at mangelfull overordnet styring har svekket samhandlingen i straffesakskjeden. Stortinget har forutsatt at arbeidet med å forbedre ikt-systemene må styrkes.

– Denne revisjonen viser at det ikke er gjort mye konkret for å nå målet om elektronisk samhandling. Det er en utilfredsstillende situasjon for både politiet, domstolene og kriminalomsorgen, konstaterer Kosmo.

De tre delsektorene bruker mye av den samme informasjonen, og Riksrevisjonen konstaterer at bedre informasjonsflyt og bedre samhandling på tvers av sektorene vil bidra til mer effektiv saksbehandling.

– Det er for eksempel lite tilfredsstillende at straffeloven av 2005 og politiregisterloven av 2010 ikke har trådt i kraft fordi det først må gjennomføres en omfattende tilpassing av politiets saksbehandlingssystem. I tillegg har delsektorene hatt manglende systematisk oppgradering av teknisk infrastruktur, noe som har skapt problemer for brukerne, påpeker Kosmo.

En undersøkelse av hvor lang tid politiet bruker på å registrere anmeldelser og henleggelser viser at bedre ikt-systemer kan redusere tidsbruken tilsvarende 13–16 årsverk. Nye ikt-systemer forventes å gi en betydelig ressursbesparing i straffesaksprosessen. Riksrevisjonen viser til at en tidsbesparelse på 3–5 minutter i 50 arbeidsprosesser i 150 000 saker kan tilsvare mellom 280 og 460 årsverk.

– Dette er et estimat med stor usikkerhet, men det viser uansett at bedre ikt-systemer kan frigjøre mye tid for politiet. Og det er grunn til å anta at domstolene og kriminalomsorgen også kan ha store gevinster å hente, sier Kosmo.

Riksrevisjonen anbefaler Justis- og beredskapsdepartementet å utvikle felles planer for hvordan elektronisk samhandling skal oppnås, og å ta i bruk insentiver som kan få delsektorene til å prioritere dette høyere.

– Det er positivt at departementet i 2011 har fått en ny ikt-strategi, og at politiets arbeid med å oppgradere sin ikt-infrastruktur – og med å fornye straffesaks-systemene – har startet. Nå bør ikt-fora som departementet har opprettet også gis en tydelig avklaring av oppgaver og ansvar, sier riksrevisor Jørgen Kosmo.

Justisministeren uttaler at hun ser med alvor på de merknader Riksrevisjonen har til ikt-forvaltningen i straffesakskjeden, at hun vil følge opp å få til bedre samhandling, og at det kan være hensiktsmessig å gjøre endringer i styringsmodellen for ikt-arbeid.

Dokumentet kan hentes gjennom lenken til høyre. Offentlige institusjoner kan bestille dokumentet fra Departementenes servicesenter, telefon 22 24 20 00, publikasjonsbestilling@dss.dep.no. Andre kan bestille dokumentet fra Fagbok-forlaget, telefon 55 38 66 00, offpub@fagbokforlaget.no.

Utsatt offentlighet for dokumenter som er utarbeidet av eller til Riksrevisjonen i tilknytning til Dokument 3:12 (2011–2012), jf. riksrevisjonsloven § 18 annet ledd, oppheves.

 Relatert innhold

Riksrevisjonen, Storgata 16, Postboks 6835 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norway

Telefon: +47 22 24 10 00

Org.nr: 974 760 843