Hopp over båndkommandoer
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på
+ for å forstørre,
- for å forminske
eller 0 for å gå tilbake til standard tekststørrelse.
For mobilbrukere: bruk telefonens innebygde zoome-funksjonalitet.
Skip Navigation LinksHovedside > Presserom > Pressemeldinger > Store svakheter i politiets innsats mot organisert kriminalitet
Globus

Store svakheter i politiets innsats mot organisert kriminalitet

Manglende strategi og få styringsparametre gjør det vanskelig for politiet å prioritere arbeidet mot organisert kriminalitet. I tillegg er utdaterte IKT-systemer til hinder for en effekt innsats. – Flere tiltak er gjennomført for å bedre politiets innsats og politiet har fått økte budsjetter. Likevel er det fortsatt et betydelig potensial for en økt innsats mot organisert kriminalitet, sier riksrevisor Jørgen Kosmo.
Publisert 11.05.2010 12:25

Dokument 3:10 (2009–2010) Riksrevisjonens undersøkelse av politiets innsats mot organisert kriminalitet, ble overlevert Stortinget 11. mai 2010.

Den organiserte kriminaliteten øker i omfang i Norge og stiller stadig større krav til samarbeid om etterforskning og informasjonsutveksling. Undersøkelsen viser at samarbeidet mellom politidistriktene er mangelfullt, og at det er vanskelig å få politidistrikter til å ta ansvar for etterforskning som går på tvers av politidistriktsgrenser. Flere sentrale aktører etterlyser også et sterkere etterretnings- og analysearbeid på nasjonalt og regionalt nivå. – Det er bekymringsfullt at nesten samtlige politidistrikter så klart uttaler at samarbeidet om distriktsovergripende kriminalitet ikke er tilfredsstillende, sier Kosmo.

Videre kommer det fram at det i lang tid har manglet en strategi for hvordan den organiserte kriminaliteten skal bekjempes. Selv om det har vært utarbeidet flere handlingsplaner og dokumenter som omhandler deler av den organiserte kriminaliteten, har disse hatt liten påvirkning på politidistriktenes prioriteringer. Det er i liten grad utarbeidet styringsparametre for politidistriktenes arbeid på området. Dette påvirker politidistriktenes prioritering av innsats og ressurser på denne type kriminalitet.

Politiet har anledning til å bruke en rekke metoder som spaning, hemmelig ransaking og kommunikasjonskontroll i innsatsen mot organisert kriminalitet. Slike metoder er ofte avgjørende for at politiet skal kunne avdekke organisert kriminalitet. Undersøkelsen viser at politidistriktene melder om et økt behov for å ta i bruk slike metoder, men at andelen gjennomførte oppdrag med bruk av metodene er redusert i perioden 2005–2008.

I undersøkelsen kommer det fram at politiets IKT-systemer i liten grad legger til rette for en effektiv kriminalitetsbekjempelse. De samme opplysninger registreres for eksempel manuelt i flere registre, og politidistriktene mangler tilgang til andre politidistrikters registre.  – Departementets oppfølging på dette området må forsterkes i vesentlig grad, avslutter Kosmo.

Justis- og politidepartementet framhever at innsatsen mot organisert kriminalitet har blitt et viktig kriminalpolitisk satsningsområde, men ser behovet for en samlet gjennomgang av innsatsen på dette området. I den sammenheng vil det bli lagt fram en stortingsmelding som blant annet vil skissere hvordan denne kriminaliteten bør bekjempes. Riksrevisjonens undersøkelse vil være et viktig bidrag til den videre innsatsen mot organisert kriminalitet.

Dokumentet kan hentes gjennom lenken til høyre. Offentlige institusjoner kan bestille dokumentet fra Departementenes servicesenter, telefon 22 24 20 00, publikasjonsbestilling@dss.dep.no. Andre kan bestille dokumentet fra Fagbokforlaget, telefon 55 38 66 00, offpub@fagbokforlaget.no

Utsatt offentlighet for dokumenter som er utarbeidet av eller til Riksrevisjonen i tilknytning til Dokument 3:10 (2009–2010), jf. riksrevisjonsloven § 18 annet ledd, oppheves.

 Relatert innhold

 Kontaktperson

Ekspedisjonssjef Kjell Bildøy
Telefon: 22 24 12 09/922 16 345

Riksrevisjonen, Storgata 16, Postboks 6835 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norway

Telefon: +47 22 24 10 00

Org.nr: 974 760 843