Hopp over båndkommandoer
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på
+ for å forstørre,
- for å forminske
eller 0 for å gå tilbake til standard tekststørrelse.
For mobilbrukere: bruk telefonens innebygde zoome-funksjonalitet.
Skip Navigation LinksHovedside > Presserom > Pressemeldinger > Redusert risiko, men fortsatt store utfordringer i Nordvest-Russland
Dokumentets forsideillustrasjon: Hav, sjøkart, ubåt

Redusert risiko, men fortsatt store utfordringer i Nordvest-Russland

Norskfinaniserte tiltak til sikring og opprydding av radioaktive kilder og avfall i Nordvest-Russland har bidratt til å redusere risikoen for ulykker, radioaktiv forurensning og at radioaktive kilder kommer på avveie. Samtidig gjenstår det flere oppgaver og utfordringer. – Det er fortsatt mye uavklart, blant annet om opprydding av Andrejevbukta og langtidslagring av radioaktivt avfall, sier riksrevisor Jørgen Kosmo.
Publisert 11.05.2010 12:25

Dokument 3:9 (2009–2010) Riksrevisjonens undersøkelse om strålingssikkerhet og beskyttelse av miljøet mot forurensning fra radioaktive kilder i Nordvest-Russland ble oversendt Stortinget 11. mai 2010. Revisjonen er en parallellrevisjon mellom norsk og russisk riksrevisjon, og samarbeidet har vært nyttig og gitt gode resultater.

I perioden 1995–2009 bevilget Stortinget i overkant av 1,4 mrd. kroner til atomsikkerhetsarbeid i Nordvest-Russland. Riksrevisjonens undersøkelse viser at tiltak finansiert med norske midler, i all hovedsak er gjennomført som planlagt. Dette gjelder tiltak for å styrke sikkerheten ved Kola kjernekraftverk, opphugging av utrangerte reaktordrevne ubåter, fjerning av radioaktive batterier fra fyrlykter langs Kolakysten, samt opprydding av brukt kjernebrensel og radioaktivt avfall i den nedlagte marinebasen i Andrejevbukta. Imidlertid gjenstår det en del viktige uløste oppgaver. Arbeidet i Andrejevbukta med å flytte det brukte kjernebrenselet som er lagret under svært dårlige forhold, er fortsatt ikke påbegynt. Opphuggingen av de reaktordrevne ubåtene har ført med seg både et behov for å lagre store mengder radioaktivt avfall og et behov for å håndtere annet miljøfarlig avfall.  Det er fortsatt uklarheter knyttet til kapasiteten for langtidslagring og håndteringen av annet miljøfarlig avfall. Dette er bekymringsverdig, sier Kosmo.

Videre kommer det fram at Utenriksdepartementet mangler systematiske analyser av risikoen for korrupsjon eller misligheter knyttet til de ulike tiltakene. Dette til tross for at korrupsjon er et stort problem i Russland. Utenriksdepartementet følger i liten grad opp økonomistyringen underveis i prosjektforløpet, utover prosjektledernes inspeksjoner og at utbetalinger skjer når avtalte resultater er oppnådd. Dette gjelder også i tilfeller hvor det er påpekt feil og mangler i regnskapene fra de undersøkte prosjektene.

Norske myndigheter har ikke tilstrekkelig informasjon om radioaktivitetsnivået i områder ved sentrale radioaktive kilder, som for eksempel hav- og fjordområdet utenfor Andrejevbukta. Videre tas det ikke prøver jevnlig ved viktige kjente kilder. Når det gjelder varsling av atomulykker, har ikke norske og russiske myndigheter kommet fram til en avtale om hvilke typer hendelser som skal varsles eller nivået på terskelen for varsling. – Ulykker og forurensning på dette området vil ha alvorlige konsekvenser for befolkningens helse og sikkerhet, miljø og næringsinteresser i Norge, avslutter Jørgen Kosmo.

Utenriksdepartementet sier seg enig i at det fortsatt er betydelig risiko for radioaktiv forurensning fra kilder i Nordvest-Russland. Samtidig påpeker departementet at det er oppnådd mange konkrete resultater på atomsikkerhetsområdet gjennom det norsk-russiske samarbeidet.

Dokumentet kan lastes ned gjennom lenken til høyre. Offentlige institusjoner kan bestille dokumentet fra Departementenes servicesenter, telefon 22 24 20 00, publikasjonsbestilling@dss.dep.no. Andre kan bestille dokumentet fra Fagbokforlaget, telefon 55 38 66 00, offpub@fagbokforlaget.no

Utsatt offentlighet for dokumenter som er utarbeidet av eller til Riksrevisjonen i tilknytning til Dokument 3:9 (2009–2010), jf. riksrevisjonsloven § 18 annet ledd, oppheves.

Riksrevisjonen, Storgata 16, Postboks 6835 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norway

Telefon: +47 22 24 10 00

Org.nr: 974 760 843