Hopp over båndkommandoer
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på
+ for å forstørre,
- for å forminske
eller 0 for å gå tilbake til standard tekststørrelse.
For mobilbrukere: bruk telefonens innebygde zoome-funksjonalitet.
Skip Navigation LinksHovedside > Presserom > Pressemeldinger > Det er ikke mulig å dokumentere at målet om økt kapasitet innen rehabilitering er nådd

Det er ikke mulig å dokumentere at målet om økt kapasitet innen rehabilitering er nådd

Rehabilitering innen helsetjenesten skal ifølge Helse- og omsorgsdepartementet styrkes, men den foreliggende rapporteringen viser ingen økt kapasitet fra 2005 til 2010. - Det er viktig at departementet får på plass indikatorer som viser om rehabilitering blir styrket i tråd med Stortingets vedtak, sier riksrevisor Jørgen Kosmo.
Publisert 06.03.2012 12:30

Dokument 3:11 (2011 – 2012) Riksrevisjonens undersøkelse om rehabilitering innen helsetjenesten ble overlevert Stortinget 6. mars 2012.

Helse- og omsorgsdepartementet har gjennom budsjettproposisjoner og Nasjonal strategi for habilitering og rehabilitering 2008 – 2011 varslet at fagfeltet rehabilitering skal styrkes.

Samtidig viser den foreliggende rapporteringen en reduksjon i aktiviteten for rehabilitering. Aktivitet målt i DRG-poeng (mål for behandling innen spesialisthelsetjenesten som er underlagt innsatsstyrt finansiering) viser en reduksjon i alle fire helseregioner. I perioden 2008 til 2010 ble andelen pasienter med rett til nødvendig helsehjelp innen rehabilitering redusert i tre av fire regioner.

Det har skjedd vesentlige endringer i organiseringen og innretningen av rehabiliteringstjenester de siste årene. Det er imidlertid ikke mulig å måle om disse endringene har ført til en styrking av rehabiliteringsfeltet i perioden 2005 til 2010.

Ventetiden for pasienter innen fysikalsk medisin og rehabilitering varierte i 2010 fra 44 dager i Helse Sør-Øst til 75 dager i Helse Midt-Norge. Én prosent av pasientene innen fysikalsk medisin og rehabilitering fikk rett til nødvendig helsehjelp ved Sykehuset Telemark, mens andelen var 90 prosent ved Helse Førde.

- Dette viser store forskjeller i prioritering av rehabiliteringspasienter og medfører risiko for at pasienter som har rett til nødvendig helsehjelp ikke blir prioritert, sier riksrevisoren.

Rehabiliteringsavdelingene i helseforetakene og de private rehabiliteringsinstitusjonene mener at mer enn halvparten av pasientene som skrives ut har behov for oppfølging av kommunehelsetjenesten. Samtidig mener 80 prosent av kommunene at spesialisthelsetjenesten mangler kunnskap om hvilke tjenester kommunene kan tilby. Flere rehabiliteringsavdelinger i helseforetakene erfarer at kommunene i liten grad har kompetanse eller kapasitet til å følge opp de tiltak som spesialist¬helsetjenesten anbefaler. Dette rammer særlig yngre pasienter som ofte har behov for mer tilrettelagte rehabiliterings-tjenester.

- Det er behov for bedre kompetanse i kommunene og økt samarbeid mellom helseforetakene og kommunene, slik at den enkelte pasient kan få god rehabilitering, sier Kosmo.

Alle aktører i helsetjenesten opplever at individuell plan er et godt verktøy for å gi gode rehabiliteringstjenester. Pasienter som har individuell plan erfarer at dette verktøyet har gjort dem mer bevisst på hvordan de selv kan bidra i egen rehabiliteringsprosess. Likevel er det bare 17 prosent av pasientene som har individuell plan. Mer aktiv bruk av individuell plan vil kunne gi flere pasienter bedre rehabiliteringsprosesser. Kommunene har siden 2001 gjennom forskrift vært pålagt å ha en koordinerende enhet. Den skal bidra til at de som har sammensatte og langvarige behov for tjenester opplever en sammenhengende behandlingskjede. En femtedel av kommunene har fremdeles ikke opprettet en slik enhet.

Helse- og omsorgsdepartementet mener at det er iverksatt en rekke tiltak for å styrke innsatsen innen rehabilitering.

Dokumentet kan lastes ned gjennom lenken til høyre. Offentlige institusjoner kan bestille dokumentet fra Departementenes servicesenter, telefon 22 24 20 00, publikasjonsbestilling@dss.dep.no. Andre kan bestille dokumentet fra Fagbok-forlaget, telefon 55 38 66 00, offpub@fagbokforlaget.no.

Utsatt offentlighet for dokumenter som er utarbeidet av eller til Riksrevisjonen i tilknytning til Dokument 3:11 (2011–2012), jf. riksrevisjonsloven § 18 annet ledd, oppheves.

 Relatert innhold

 Kontaktperson

Ekspedisjonssjef Therese Johnsen, tlf: 22 24 11 74/911 52 826

Riksrevisjonen, Storgata 16, Postboks 6835 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norway

Telefon: +47 22 24 10 00

Org.nr: 974 760 843