Hopp over båndkommandoer
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på
+ for å forstørre,
- for å forminske
eller 0 for å gå tilbake til standard tekststørrelse.
For mobilbrukere: bruk telefonens innebygde zoome-funksjonalitet.
Skip Navigation LinksHovedside > Presserom > Pressemeldinger > Mangelfull etterlevelse av regelverket om spesialundervisning i grunnskolen
Dokumentets forsideillustrasjon: Barn i skolesituasjon, puslespill

Mangelfull etterlevelse av regelverket om spesialundervisning i grunnskolen

Det er betydelige svakheter i etterlevelsen av saksbehandlingsreglene for spesialundervisningen i grunnskolen. Dette medfører en risiko for at retten til et likeverdig opplæringstilbud for elever med særskilte behov ikke oppfylles. – Selv om Kunnskapsdepartementet har styrket tilsyns- og veiledningsaktiviteten på opplæringsområdet, har ikke dette i tilstrekkelig grad bidratt til økt regelverksetterlevelse i kommunene, sier riksrevisor Jørgen Kosmo.
Publisert 10.03.2011 12:00
Dokument 3:7 (2010–2011) Riksrevisjonens undersøkelse av spesialundervisningen i grunnskolen ble overlevert Stortinget 10. mars 2011.

Undersøkelsen viser at det er svakheter i kommunenes saksbehandling ved vurderingen av behovet for spesialundervisning og ved tildeling, planlegging og oppfølging av spesialundervisningen. Blant annet er saksbehandlingstiden i PP-tjenesten for lang. Utdanningsmyndighetene forventer maksimalt tre måneders saksbehandlingstid for utarbeidelse av sakkyndige vurderinger. 70 prosent av PP-tjenestene har en saksbehandlingstid på over tre måneder, 25 prosent på over seks måneder.

Enkeltvedtakene om spesialundervisning beskriver i liten grad innholdet, organiseringen eller omfanget på det undervisningstilbudet skolen forplikter seg til å gi. De individuelle opplæringsplanene for elever som har fått tildelt spesialundervisning mangler i mange tilfeller konkrete opplæringsmål. Dette gjør det vanskelig for skolene å vurdere resultater av undervisningen i halvårsrapportene og gjøre nødvendige justeringer i opplæringstilbudet. – Lang saksbehandlingstid og mangelfull konkretisering av opplæringsmål svekker elevenes rettssikkerhet, sier Kosmo.

Riksrevisjonens undersøkelse viser at mange kommuner ikke oppfyller opplæringslovas bestemmelse om et forsvarlig system for internkontroll. Kravet til et eget system for internkontroll på opplæringsområdet er forutsatt å skulle bidra både til økt regelverksetterlevelse i kommunene og til å styrke statlig tilsyn som virkemiddel. Undersøkelsen viser at kommunene opplever bestemmelsen som lite konkret og vanskelig å forstå. Den viser også at fylkesmennene opplever det som krevende å føre tilsyn med utgangspunkt i bestemmelsen. – Den betydning bestemmelsen har for etterlevelse av regelverket tilsier at sentrale myndigheter følger opp kravet til en forsvarlig internkontroll i kommunene, avslutter Kosmo.

Kunnskapsdepartementet sier seg enig i at det er et betydelig potensial for bedre regelverksetterlevelse i sektoren. Departementet vil videreføre og videreutvikle det igangsatte arbeidet på tilsyns- og veiledningssiden og vurderer også om lovverket bør presiseres når det gjelder kravene til forsvarlig internkontroll.

Dokumentet kan lastes ned gjennom lenken til høyre. Offentlige institusjoner kan bestille dokumentet fra Departementenes servicesenter, telefon 22 24 20 00, publikasjonsbestilling@dss.dep.no. Andre kan bestille dokumentet fra Fagbok-forlaget, telefon 55 38 66 00, offpub@fagbokforlaget.no.

Utsatt offentlighet for dokumenter som er utarbeidet av eller til Riksrevisjonen i tilknytning til Dokument 3:7 (2010–2011), jf. riksrevisjonsloven § 18 annet ledd, oppheves.

 Relatert innhold

 Kontaktperson

Ekspedisjonssjef Helge Strand Østtveiten
Telefon: 22 24 14 60/958 37 312

Riksrevisjonen, Storgata 16, Postboks 6835 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norway

Telefon: +47 22 24 10 00

Org.nr: 974 760 843