Hopp over båndkommandoer
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på
+ for å forstørre,
- for å forminske
eller 0 for å gå tilbake til standard tekststørrelse.
For mobilbrukere: bruk telefonens innebygde zoome-funksjonalitet.
Skip Navigation LinksHovedside > Presserom > Pressemeldinger > Mange sykmeldte følges ikke opp av NAV
Dokumentets forsideillustrasjon: Legeundersøkelse, kontormøte, bygningsarbeider

Mange sykmeldte følges ikke opp av NAV

Arbeidsdepartementet og NAV har i liten grad lykkes med å innfri Stortingets forventninger om aktivitet og tidlig iverksetting av tiltak for sykmeldte. – Tidlig oppfølging fra NAV-kontorene er avgjørende for å hindre varig utstøting fra arbeidslivet, sier riksrevisor Jørgen Kosmo.
Publisert 13.01.2011 12:30

Dokument 3:5 (2010–2011) Riksrevisjonens undersøkelse av arbeids- og velferdsetatens oppfølging av sykmeldte ble overlevert Stortinget 13. januar 2011.

Undersøkelsen viser at NAV i mange tilfeller ikke innhenter tilstrekkelig informasjon fra lege og arbeidsgiver om den sykmeldtes situasjon. Sykmeldte skal være i arbeidsrelatert aktivitet etter åtte uker, med mindre medisinske årsaker er til hinder for dette. Likevel godtar NAV i de fleste tilfellene at den sykmeldte ikke er i aktivitet, selv om legen ikke har dokumentert slike medisinske årsaker. For de fleste som har vært sykmeldt i mer enn tre måneder, innhenter NAV lite eller ingen informasjon om tilrettelegging på arbeidsplassen. Mangelfull informasjon fra lege og arbeidsgiver gjør at NAV ofte ikke har grunnlag for å avklare om den sykmeldte kan være i aktivitet eller har behov for tiltak det første halvåret av sykmeldingsperioden.

Andelen personer som starter opp yrkesrettet attføring i sykmeldingsperioden er lav og har endret seg lite i årene 2004–2009. Andelen med gradert sykmelding har ligget stabilt på rundt 17-18 prosent i samme periode, selv om målet har vært å øke bruken av dette viktige virkemiddelet. Når den sykmeldte ikke er i aktivitet svekker dette muligheten for at den enkelte tidlig skal komme tilbake i arbeid. For å øke andelen graderte sykmeldinger, er NAV avhengig av å bedre samarbeidet med legene.

Undersøkelsen viser at NAV i 2009 ikke gjennomførte dialogmøter for nærmere 2/3 av dem som har vært sykmeldt i mer enn seks måneder. Andelen er lav, siden det som hovedregel skal gjennomføres et slikt møte. Legen skal delta i dialogmøtene hvis det er hensiktsmessig, blant annet for å belyse den enkeltes muligheter til aktivitet. Undersøkelsen viser at legene i langt større grad enn i dag bør delta i disse møtene. Riksrevisjonen mener at det er nødvendig å forbedre NAVs innsats for å sikre at dialogmøtene gjennomføres som forutsatt av Stortinget.

Verken Arbeids- og velferdsdirektoratet eller departementet har lagt vekt på å følge opp sykmeldte uten arbeidsgiver, og NAV har ikke rutiner for å fange opp sykmeldte som mister arbeidsgiver. – Det er uheldig at oppfølgingen har sviktet for dem som mister arbeidsgiver mens de er syke fordi disse har stor risiko for å bli permanent utstøtt fra arbeidslivet, sier riksrevisor Jørgen Kosmo.

Stortinget har i flere år hatt stor oppmerksomhet på oppfølging av sykmeldte. – Siden det ikke er vesentlige forbedringer i NAVs resultater, er det behov for forsterket innsats fra både departement og etat i tiden framover, avslutter Kosmo.

Arbeidsdepartementet gir uttrykk for at Riksrevisjonens undersøkelse vil bli brukt i videreutviklingen av departementets styring og kontroll på området.

Dokumentet kan lastes ned gjennom lenken til høyre.Offentlige institusjoner kan bestille dokumentet fra Departementenes servicesenter, telefon 22 24 20 00, publikasjonsbestilling@dss.dep.no. Andre kan bestille dokumentet fra Fagbok-forlaget, telefon 55 38 66 00, offpub@fagbokforlaget.no.

Utsatt offentlighet for dokumenter som er utarbeidet av eller til Riksrevisjonen i tilknytning til Dokument 3:5 (2010–2011), jf. riksrevisjonsloven § 18 annet ledd, oppheves.

 Kontaktperson

Ekspedisjonssjef Therese Johnsen, tlf. 22 24 11 74/911 52 826

Riksrevisjonen, Storgata 16, Postboks 6835 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norway

Telefon: +47 22 24 10 00

Org.nr: 974 760 843