Hopp over båndkommandoer
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på
+ for å forstørre,
- for å forminske
eller 0 for å gå tilbake til standard tekststørrelse.
For mobilbrukere: bruk telefonens innebygde zoome-funksjonalitet.
Skip Navigation LinksHovedside > Presserom

Riksrevisjonens presserom

 • Bildekollasje: Sittende, eldre kvinne som lener seg på en stokk, rynkete hånd med tabletter. Foto: Shutterstock og Colourbox

  Staten bør følge bedre opp at kommunene har riktig kapasitet og god kvalitet i eldreomsorgen

  ​Antallet eldre vil øke i årene framover. Både staten og kommunene må forberede seg bedre med analyser, planer og tiltak, konkluderer Riksrevisjonen i en undersøkelse av eldreomsorgen. – Noen kommuner vil merke «eldrebølgen» mer enn andre, særlig mindre distriktskommuner der det er vanskelig å rekruttere helsepersonell, og der andelen eldre allerede er høy, sier riksrevisor Per-Kristian Foss.

 • Rapport om objektsikring oppdatert med mer avgradert informasjon

  ​Riksrevisjonens rapport om oppfølgingen av objektsikring, som ble overlevert Stortinget 5. juni i år, er nå oppdatert med flere kapitler. I samarbeid med Forsvarsdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet er det lagt til 67 sider der deler er avgradert.

 • Flere departementer har svak styring og oppfølging av statlige selskaper

  ​​Riksrevisjonen tar i sin kontroll av departementenes forvaltning av statlige selskaper i 2017 særlig opp sju forhold der det påpekes behov for mer aktiv oppfølging. Merknadene gjelder godtgjørelser til styrer og daglig ledere, håndtering av innsideinformasjon, kostnadsvekst og lønnsomhet i Avinor, utnyttelse av legekapasiteten i sykehusene, Helse Sør-Østs investeringer i ny radiologiløsning og digital fornying, samt styrenes oppfølging av kvalitet og pasientsikkerhet i spesialisthelsetjenesten og prosessen med styrevalg til helseforetakene.

 • Togskinner, tog, vei over fjellet. Fotografier: Scanstockphoto/BF Sandnes, Thor Jorgen Udvang og Andrey Armyagov

  – Planleggingstiden for store samferdselsprosjekter er fortsatt ikke redusert

  ​Nasjonal transportplan (NTP) 2014–2023 satte et mål om å halvere den anslåtte planleggingstiden på ti år for store samferdselsprosjekter. I den følgende planen for 2018–2029 ble målet endret til å effektivisere planprosessene og å redusere planleggingstiden. – Vår undersøkelse gir ingen indikasjoner på at planleggingstiden er redusert for samferdselsprosjekter som gjennomgår alle fasene i planprosessen, sier riksrevisor Per-Kristian Foss.

 • Marineskip, flyvende helikopter, kystvaktpersonell, helikopter på skipsdekk. Fotografier: Forsvaret

  – Anskaffelsen av nye helikoptre til Sjøforsvaret har sviktet på en rekke områder

  ​Leverandøren av nye helikoptre til Forsvarets kystvaktskip og fregatter har en stor del av ansvaret for forsinkelsene, men Forsvarsdepartementet, Forsvarsmateriell og Forsvaret har heller ikke fulgt opp anskaffelsen godt nok. Leveransen av NH90-helikoptrene ser ut til å ta 14 år lenger enn avtalt. – Det har vært mangler i kontrakten, dårlig planlegging og manglende koordinering og styring i lange perioder, sier riksrevisor Per-Kristian Foss.

 • Jente med hettegenser og refleksvest sitter på bryggekant. Foto: Colourbox/Børge Sandnes

  Barnefattigdom krever fortsatt stor oppmerksomhet fra Barne- og likestillingsdepartementet

  ​Riksrevisjonen avslutter ikke sin tidligere undersøkelse av barnefattigdom fra 2014 i årets oppfølging av forvaltningsrevisjoner som er behandlet i Stortinget: Barne- og likestillingsdepartementet har ikke avklart i hvilken form arbeidet mot barnefattigdom skal koordineres videre etter at perioden for strategien mot barnefattigdom utløp i 2017. – Vi ser også at andelen barn som lever i husholdninger med vedvarende lavinntekt har økt i perioden fra 2013 til 2016, sier riksrevisor Per-Kristian Foss.
  Heller ikke undersøkelsen av internkontroll på anskaffelsesområdet i Statens vegvesen fra 2014 avsluttes i årets oppfølging.

 • Stortingsbygget med løvestatuen, grafer, årstall, 2017 uthevet, diagram og grafer. Illustrasjon: Flisa trykkeri

  Mange statlige virksomheter har for dårlig sikring av IKT-systemer og sensitiv informasjon

  ​Digitalisering og stadig mer avanserte dataangrep gjør både viktige samfunnsfunksjoner og personopplysninger mer utsatt. – Våre under-søkelser viser at det er vesentlige mangler i styringen av informasjons-sikkerhet og sikring av IKT-systemer. Dette gir risiko for at opplysninger kommer på avveie eller at funksjoner settes ut av spill, sier riksrevisor Per-Kristian Foss. 

 • Pågående saker

  ​Riksrevisjonen vil overlevere sin rapport om den årlige revisjonen og kontroll for budsjettåret 2017 og oppfølgingen av forvaltningsrevisjoner som er behandlet av Stortinget til Stortinget 18. oktober. Rapporten og oppfølgingen vil offentliggjøres samme dag. Sakene i selskapskontrollen er sendt til departementene for uttalelse.

 • Illustrasjon: Elmaster, helikopter, omriss politi og militære, bygning bak gjerde, kameraovervåking

  Objektsikringen ikke tilstrekkelig bedret siden 2015

  ​Bedre objektsikring var ett av kjernepunktene i oppfølgingen av terrorhendelsen 22. juli 2011. Riksrevisjonens undersøkelse av oppfølging av objektsikring viser at objektsikringen ikke er bedret i tilstrekkelig grad siden Riksrevisjonens forrige undersøkelse fra 2015. – Det er svært alvorlig at manglene ved grunnsikringen av de skjermingsverdige objektene i politiet og Forsvaret fortsatt ikke er i henhold til kravene i sikkerhetsloven, sier riksrevisor Per-Kristian Foss.

 • Symbol for nettverk, håndhilsing, jordkloden med pengesedler rundt, dollar

  Lite kontroll og oppfølging av selskapsinterne transaksjoner over landegrensene

  ​Skatteetaten gjennomfører få kontroller av selskapsinterne transaksjoner over grensene, men selv et lite antall kontroller har ført til at skattepliktig inntekt er økt med i gjennomsnitt cirka 10 milliarder kroner per år. – Dette dreier seg om betydelige beløp.  Mer effektiv kontroll kan føre til riktigere beskatning og økte skatteinntekter, sier riksrevisor Per-Kristian Foss.

 Relatert innhold

Riksrevisjonen, Storgata 16, Postboks 6835 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norway

Telefon: +47 22 24 10 00

Org.nr: 974 760 843