Hopp over båndkommandoer
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på
+ for å forstørre,
- for å forminske
eller 0 for å gå tilbake til standard tekststørrelse.
For mobilbrukere: bruk telefonens innebygde zoome-funksjonalitet.
Skip Navigation LinksHovedside > Presserom > Nyheter > Møte i Riksrevisjonens kollegium 31. januar

Møte i Riksrevisjonens kollegium 31. januar

Kollegiet besluttet å overlevere et ugradert sammendrag av undersøkelsen av fregattvåpenets operative evne og undersøkelsen av digitalisering av kulturarven og  til Stortinget, oversende forvaltningsrevisjoner om henholdsvis medisinsk kodepraksis og konsulentbruk i staten til statsråder for uttallelse og å utgi en undersøkelse om poliklinisk bildediagnostikk som administrativ rapport.

Publisert 08.02.2017 14:25

Overlevering til Stortinget

Ugradert sammendrag: Riksrevisjonens undersøkelse av fregattvåpenets operative evne - Dokument 3:13 (2015-2016)

Dokumentet ble overlevert til Stortinget som gradert dokument 14. juni 2016. Stortinget ba Riksrevisjonen om å utarbeide et ugradert sammendrag i samråd med Forsvarsdepartementet. Det ugraderte sammendraget ble overlevert Stortinget 7. februar 2017, les mer gjennom lenke til høyre.

Riksrevisjonens undersøking av digitalisering av kulturarven  – Dokument 3:4 (2016−2017)

Dokumentet ble overlevert til Stortinget 7. februar. Les mer gjennom lenke til høyre.

Oversendelse til departementer

Riksrevisjonens undersøkelse av medisinsk kodepraksis i spesialisthelsetjenesten

Medisinsk koding betyr å omsette tekstlige beskrivelser av diagnoser og prosedyrer i pasientjournalen til koder. Ved å bruke koder i stedet for vanlige diagnoser kan aktører i helsesektoren bruke informasjonen til statistikk, helseovervåkning og forskning. Et viktig formål med medisinsk koding er derfor å få oversikt over sykdommer i befolkningen, og hvordan forekomsten av sykdommer varierer med tid og sted. Videre danner kodene grunnlag for administrasjon, finansiering, styring og kvalitetssikring av spesialisthelsetjenester i hele beslutningskjeden, fra Helse- og omsorgsdepartementet og ned til de ulike avdelingene ved sykehusene. Målet med undersøkelsen har vært å belyse hvordan helseforetakene sikrer at de medisinske kodene kan brukes til styring og finansiering.

Undersøkelsen oversendes til statsråd for uttalelse.

Riksrevisjonens undersøkelse av konsulentbruk i staten

Staten bruker årlig store ressurser på konsulenttjenester. Bruken av konsulenter i statsforvaltningen kan ses i lys av at statlige virksomheter har frihet til å velge virkemidler for å nå sine mål. Det finnes ingen systematisk oversikt over hvilke forhold som påvirker effektiviteten ved bruk av konsulenttjenester i staten. Målet med undersøkelsen har vært å vurdere statens bruk av konsulenter, og å peke på årsaker til at staten eventuelt ikke bruker konsulenter på en målrettet og hensiktsmessig måte.
Undersøkelsen oversendes til statsråd for uttalelse.

Administrativ rapport

Riksrevisjonens undersøkelse av bruken av poliklinisk bildediagnostikk

Radiologiske tjenester er viktige for å oppnå god diagnostikk og for å ta riktig beslutning om type behandling i helsevesenet. Riktig prioritering og bruk av bildediagnostikk kan derfor gi både kostnadsbesparelser og et godt helseutbytte i befolkningen. Hver fjerde person i Norge tar minst én radiologisk undersøkelse i løpet av et år. Krav til kortere ventetider og raskere kreftutredning stiller skjerpede krav til utnyttelsen av det bildediagnostiske tilbudet. Målet med undersøkelsen har vært å vurdere om det polikliniske bildediagnostiske tjenestetilbudet bidrar til likeverdige helsetjenester for hele befolkningen, og i hvilken grad det gjøres unødvendige polikliniske CT- og MR-undersøkelser.

Undersøkelsen vil ikke overleveres Stortinget, men utgis som en administrativ rapport. Enkelte forvaltningsrevisjoner blir ikke sendt til Stortinget som egen sak, men trykket i en administrativ rapportserie og sendt til kontroll- og konstitusjonskomiteen, den aktuelle fagkomiteen og de aktuelle departement til orientering.

Riksrevisjonen, Storgata 16, Postboks 8130 Dep, 0032 Oslo, Norway

Telefon: +47 22 24 10 00

Org.nr: 974 760 843