Hopp over båndkommandoer
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på
+ for å forstørre,
- for å forminske
eller 0 for å gå tilbake til standard tekststørrelse.
For mobilbrukere: bruk telefonens innebygde zoome-funksjonalitet.
Skip Navigation LinksHovedside > Presserom > Nyheter > Møte i Riksrevisjonens kollegium 25. april

Møte i Riksrevisjonens kollegium 25. april

I sitt møte 25. april, besluttet kollegiet å overlevere tre dokumenter til Stortinget og å sende to forvaltningsrevisjoner til statsråder for uttalelse. Kollegiet behandlet i tillegg revisjonskriteriene for en planlagt forvaltningsrevisjon og avsluttet en forvaltningsrevisjon etter foranalysen.

Publisert 03.05.2017 09:35

Overlevering til Stortinget 2. mai

  • Riksrevisjonens undersøkelse av Forsvarets salg av F-5 jagerfly  - Dokument 3:7 (2016-2017)
  • Riksrevisjonens oppfølgingsundersøkelse av Justis- og beredskapsdepartementets arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap - Dokument 3:8 (2016-2017)
  • Riksrevisjonens undersøkelse av fiskeriforvaltningen i Nordsjøen og Skagerrak - Dokument 3:9 (2016-2017)

Undersøkelsene ble overlevert til Stortinget 2. mai. Du finner sammendrag og dokumenter gjennom lenke til høyre.

I tillegg besluttet kollegiet å oversende Riksrevisjonens melding om verksemda i 2016 til Stortinget så snart beretningen fra ekstern revisor foreligger .

Oversendelse til departementer

Arkivering og åpenhet i statlig forvaltning

Offentlighet om forvaltningens arbeid er et viktig prinsipp i et åpent og demokratisk samfunn. En åpen forvaltning skal gjøre det mulig for innbyggerne å utøve kontroll med saksbehandlingen og delta i de demokratiske prosessene, og den skal også styrke rettssikkerheten. Målet med undersøkelsen har vært å kartlegge og vurdere statsforvaltningens arkiverings- og journalføringspraksis for offentlige saksdokumenter og vurdere i hvilken grad forvaltningen legger til rette for innsyn og åpenhet. I tillegg er det vurdert hva som er de mest sentrale årsakene til mangelfull arkivering, journalføring og offentlighet.

Effekten store investeringer i jernbanen har på togtilbudet

Økt bruk av jernbanetransport er viktig for å nå målet om et mer effektivt og miljøvennlig transportsystem. For at toget skal benyttes, må togtilbudet være attraktivt sammenlignet med alternative transportformer. Investeringene i ny jernbaneinfrastruktur skal bidra til dette. For å oppnå ønskede virkninger av investeringene må disse ses i sammenheng med endringer i ruteplanen og anskaffelser av nye tog. I perioden 2005–2016 har bevilgningene til investeringer i jernbanen økt betydelig – fra 1,4 milliarder kroner til om lag 10 milliarder kroner årlig. Målet med undersøkelsen har vært å vurdere de store jernbaneinvesteringenes bidrag til et attraktivt togtilbud, særlig i hvilken grad investeringene har bidratt til reduserte reisetider, bedret forutsigbarhet og økt antall avganger for de reisende.

Revisjonskriterier

Kollegiet behandlet revisjonskriterier for forvaltningsrevisjon av myndighetenes arbeid med å redusere planleggingstiden for store samferdselsprosjekter. Behovet for å effektivisere planprosesser i store samferdselsprosjekter er uttrykt i Meld. St. 26 (2012–2013) Nasjonal transportplan 2014–2023, og ambisjonen er videreført av Solberg-regjeringen. Det er tverrpolitisk enighet om å halvere den totale planleggingstiden for store samferdselsprosjekter.

Avslutning av forvaltningsrevisjon etter foranalysen

Kollegiet avsluttet en forvaltningsrevisjon av arbeidet med å styrke elevers grunnleggende ferdigheter etter foranalysen. For virksomhetsåret 2015-2016 skulle Riksrevisjonen gjennomføre en forvaltningsrevisjon om arbeidet med de grunnleggende ferdighetene hos elever i grunnskolen. Å kunne lese, regne, uttrykke seg muntlig og skriftlig, og å kunne bruke digitale verktøy er de grunnleggende ferdighetene slik disse er definert i Kunnskapsløftet.

I mars 2017 kom Meld. St. 21 (2016–2017) Lærelyst – Tidleg innsats og kvalitet i skolen hvor det foreslås endringer i den statlige virkemiddelbruken. Tiltakene i meldingen samsvarer i stor grad med både bakgrunnen for og funnene fra Riksrevisjonens foranalyse, den planlagte innretningen av en forvaltningsrevisjon og mulige anbefalinger fra denne. Med bakgrunn i tiltakene i meldingen og andre tiltak som allerede er iverksatt eller planlegges iverksatt i nær framtid, er det vanskelig å se at en forvaltningsrevisjonen nå vil kunne bidra med relevante anbefalinger om forbedringer i bruken av statlige virkemidler. Lovendringer og andre tiltak bør ha fungert i noen tid før Riksrevisjonen gjennomfører en eventuell hovedanalyse om arbeidet med å styrke elevenes grunnleggende ferdigheter. En undersøkelse på et senere tidspunkt vil kunne bygges på tydelige revisjonskriterier basert på Stortingets behandling av Meld. St. 21 (2016–2017) og et forbedret kunnskapsgrunnlag, samt inkludere undersøkelser av hvordan de nye virkemidlene fungerer.

Riksrevisjonen, Storgata 16, Postboks 8130 Dep, 0032 Oslo, Norway

Telefon: +47 22 24 10 00

Org.nr: 974 760 843