Hopp over båndkommandoer
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på
+ for å forstørre,
- for å forminske
eller 0 for å gå tilbake til standard tekststørrelse.
For mobilbrukere: bruk telefonens innebygde zoome-funksjonalitet.
Skip Navigation LinksHovedside > Presserom > Nyheter > Møte i Riksrevisjonens kollegium 13. desember

Møte i Riksrevisjonens kollegium 13. desember

Kollegiet besluttet å overlevere undersøkelsen om forvaltning av forsvarssektorens eiendommer til Stortinget, oversende forvaltningsrevisjon om digitalisering av kulturarven til statsråd for uttalelse, behandlet revisjonskriteriene for tre forvaltningsrevisjoner og tok stilling til avgradering av to revisjoner.

Publisert 20.12.2016 09:45

Forvaltningsrevisjon

Overlevering til Stortinget

Riksrevisjonens undersøkelse av forvaltningen av forsvarssektorens eiendommer, bygg og anlegg

Forsvarsbygg forvaltet i 2015 en eiendomsmasse på i underkant av 4,1 mill. kvadratmeter, fordelt på 12 407 bygg og anlegg over hele landet. Samlet verdi er anslått til om lag 39 mrd. kroner. Målet med undersøkelsen har vært å vurdere om forvaltningen av forsvarssektorens eiendommer, bygg og anlegg er god og effektiv, og i tråd med Stortingets vedtak og forutsetninger. Kollegiet vedtok å overlevere Dokument 3:3 (2016-2017) til Stortinget.

Oversendelse til statsråd

Riksrevisjonens undersøking av digitalisering av kulturarven

Stortinget har lagt til grunn at fellesskapen har eit ansvar for å sikre samlingane i arkiv, bibliotek og museum for kommande generasjonar, og å gi folket tilgang til dei. Målet med undersøkinga har vore å vurdere om styringa og verkemidla i arbeidet med digitalisering av kulturarven fremjar ei god måloppnåing. Kollegiet vedtok å sende utkast til dokument til statsråden til utsegn.

Revisjonskriterier

Kollegiet behandlet revisjonskriterier for tre forvaltningsrevisjoner:

Bufetats bistandsplikt ved akuttplassering i barnevernet

Barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, skal få nødvendig hjelp og omsorg til rett tid. 53 440 barn og unge (0-22 år1) fikk hjelp fra barnevernet i 2015. Målet med revisjonen er å vurdere i hvilken grad Bufetat overholder bistandsplikten overfor kommunene ved akuttplasseringer og årsaker til at praksis eventuelt ikke er til barnets beste.

Skatteetatens kontroll med prising av transaksjoner i interessefellesskap på tvers av landegrensene

Prisfastsettelsen ved transaksjoner mellom skattytere som er knyttet til hverandre gjennom forskjellige former for interessefellesskap omtales som internprising. Fordi den fastsatte prisen påvirker den skattepliktige inntekten til den enkelte skattyter, har fastsettelsen av internpriser stor betydning ved beskatningen. For eksempel kan multinasjonale selskaper flytte overskudd fra høyskatteland som Norge, til lavskatteland som f.eks. Cayman Islands, ved å fastsette prisene i selskapsinterne transaksjoner slik at de ikke reflekterer markedspriser, dvs. ved å øke eller redusere prisen på en vare eller tjeneste som selges eller en tjeneste som ytes mellom selskapene. Målet med undersøkelsen er å vurdere resultatene av og effektiviteten i skatteetatens kontroll med prising av transaksjoner i interessefellesskap på tvers av landegrenser, ut fra Stortingets vedtak og forutsetninger på området.

Undersøkelse av vergemålsområdet

Ansvaret for vergemål ble i 2013 overført fra det kommunale overformynderiet til fylkesmannen. Økt rettsikkerhet og rettslikhet for vergetrengende er det overordnede målet for vergemålsreformen og å sikre at interessene til mindreårige og voksne som ikke er i stand til å ivareta egne interesser, blir ivaretatt på en god måte uavhengig av bosted.  Målet med undersøkelsen er å vurdere myndighetenes iverksettelse av vergemålsreformen ut fra Stortingets mål om økt rettslikhet og rettssikkerhet for mennesker som ikke er i stand til å ivareta sine interesser, og årsaker til eventuelle mangler på vergemålsområdet.

Avgradering

Avgradering av Dokument 3:13 (2015-2016) Riksrevisjonens undersøkelse av fregattvåpenets operative evne og tillegg nr. 1 til Dokument 1 (2016-2017) Riksrevisjonens rapport om revisjon av politiets og Forsvarets objektsikring

Stortinget har bedt Riksrevisjonen vurdere å avgradere rapportene om fregattvåpenets operative evne og rapport om objektsikring, etter å ha konsultert Justis- og beredskapsdepartementet og Forsvarsdepartementet om mulige skadevirkninger av en slik nedgradering.

Med utgangspunkt i departementenes svar, har Riksrevisjonen iverksatt et arbeid med å utarbeide et nytt ugradert sammendrag av Dokument 3 om fregattvåpenets operative evne der de vesentligste funn omtales på et overordnet nivå, men der detaljer om operativ evne er utelatt. Det er avtalt med Forsvarsdepartementet at dette sammendraget skal bli forelagt departementet for uttalelse.

I saken om objektsikkerhet har Riksrevisjonen tatt utgangspunkt i gradert Dokument 1 og iverksatt en prosess med sikte på at denne kan avgraderes, ut fra vår oppfatning at disse opplysningene må anses som kjent. Det graderte tillegget til Dokument 1 (2016-2017), vil ikke bli forsøkt avgradert av hensyn til sikkerhetsloven §§ 11 og 12, jf. offentleghetslova § 13.

Stortinget har i brev gitt sin tilslutning til Riksrevisjonens foreslåtte fremgangsmåte.

Riksrevisjonen, Storgata 16, Postboks 8130 Dep, 0032 Oslo, Norway

Telefon: +47 22 24 10 00

Org.nr: 974 760 843