Hopp over båndkommandoer
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på
+ for å forstørre,
- for å forminske
eller 0 for å gå tilbake til standard tekststørrelse.
For mobilbrukere: bruk telefonens innebygde zoome-funksjonalitet.
Skip Navigation LinksHovedside > Presserom > Nyheter > Møte i Riksrevisjonens kollegium 13. februar

Møte i Riksrevisjonens kollegium 13. februar

​Kollegiet besluttet å oversende tre dokumenter til Stortinget, to dokumenter til departementer til uttalelse og satte i gang en undersøkelse av myndighetenes arbeid med å ivareta miljø, fiskeri og næring ved petroleumsvirksomhet i nordområdene.

Publisert 26.02.2018 12:00

Oversendelse til Stortinget

Riksrevisjonens undersøkelse av forvaltning og bruk av arbeidsmarkedstiltak i NAV– Dokument 3:5 (2017–2018)

Riksrevisor Anne Tingelstad Wøien reiste spørsmål om sin habilitet i saken fordi hun er styremedlem i Hapro Jobb og Karriere A/S som blant annet leverer tjenester på området arbeidsrettede tiltak. Kollegiets flertall fant Wøien inhabil etter fvl § 6, 2. ledd. Anne Tingelstad Wøien fratrådte under behandling av saken.

Arbeidsmarkedstiltak er et viktig nasjonalt virkemiddel i arbeidsmarkedspolitikken. De skal styrke tiltaksdeltakernes muligheter til å skaffe seg eller beholde arbeid. Stortingets bevilgninger til arbeidsmarkedstiltak har vært på om lag 7–9 milliarder kroner per år i perioden 2010–2017. Stortinget har presisert at arbeidsmarkedstiltakene skal tildeles ut fra den enkeltes individuelle behov for arbeidsrettet bistand, uavhengig av hvilke ytelser personen mottar.

Målet med undersøkelsen har vært å vurdere i hvilken grad arbeids- og velferdsetaten forvalter arbeidsmarkedstiltakene på en målrettet måte, og i tråd med Stortingets vedtak og forutsetninger.

Riksrevisjonens undersøking av korleis verjemålsreforma er sett i verk – Dokument 3:6 (2017–2018)

At ein person blir sett under verjemål, vil seie at det blir oppnemnt ei verje som har kompetanse til å handle på vegner av personen, ut frå eit mandat om personlege og økonomiske forhold. Verja skal ta omsyn til respekten for menneskeverdet og integriteten til den enkelte når han eller ho utfører oppdraget. Verjemålet skal ikkje gjerast meir omfattande enn nødvendig. Fylkesmannen er lokal styresmakt for verjemål og behandlar saker etter lova i første instans. Statens sivilrettsforvaltning har det sentrale ansvaret for verjemålsinstituttet og skal føre tilsyn med korleis fylkesmannen utøver oppdraget som lokal styresmakt for verjemål.

Målet med undersøkinga har vore å vurdere innføringa av verjemålsreforma ut frå måla frå Stortinget om auka rettslikskap og rettstryggleik for menneske som ikkje er i stand til å sørgje for sine eigne interesser, og årsaker til eventuelle manglar på verjemålsområdet.

Riksrevisjonens undersøkelse av overføring av godstransport fra vei til sjø og bane – Dokument 3:7 (2017–2018)

Det har helt siden 1990-tallet vært et uttalt transportpolitisk mål at godstransport over lange avstander i størst mulig grad skal overføres fra vei til sjø og bane. Dette skal bidra til å nå det overordnede målet i transportpolitikken om å tilby et effektivt, tilgjengelig, sikkert og miljøvennlig transportsystem som dekker samfunnets behov for transport og fremmer regional utvikling.

Målet med undersøkelsen har vært å vurdere utviklingen for godstransport på vei, sjø og bane på strekninger der det er konkurranse mellom transportformene, og hva som er årsakene til at det har vært en eventuell manglende overføring av gods fra vei til sjø og bane.

Oversendelse til departement

Følgende undersøkelser sendes til departementer for uttalelse:

Klima- og miljødepartementet, Landbruks- og matdepartementet og Olje- og energidepartementet: Myndighetenes satsing på bioenergi for å redusere utslipp av klimagasser

Stortinget sluttet seg i 2008 til regjeringens mål om å sikre økt utbygging av bioenergi med inntil 14 terawattimer (TWh) innen 2020. Dette tilsvarer cirka 10 prosent av norsk elproduksjon i 2016. Satsingen på bioenergi inngår i norske myndigheters arbeid med å legge om energibruken fra fossil til fornybar energi. Bruk av bioenergi istedenfor fossil energi kan bidra direkte til å redusere utslipp av klimagasser og dempe global oppvarming fordi forbrenning av biomasse ikke tilfører atmosfæren mer CO2 enn det biomassen har tatt opp i vekstperioden.

Målet med undersøkelsen har vært å vurdere myndighetenes bidrag til økt produksjon og bruk av bioenergi i lys av behovet for å redusere utslippene av klimagasser mot 2020.

Barne- og likestillingsdepartementet: Barne-, ungdoms- og familieetatens bistandsplikt ved akuttplasseringer i barnevernet

Barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, skal få nødvendig hjelp og omsorg til rett tid. Et godt barnevern er viktig, både for enkeltindividet og for samfunnet. Dersom et barn er i en utsatt situasjon og trenger umiddelbar hjelp, har barneverntjenesten rett og plikt til å gripe inn. Det er den kommunale barneverntjenesten som avgjør om et barn skal akuttplasseres. Barne-, ungdoms og familieetaten (Bufetat) har ifølge lov om barneverntjenester (barnevernloven) plikt til å bistå den kommunale barneverntjenesten ved plassering av barn utenfor hjemmet. Bistandsplikten inntrer når kommunen har forespurt om slik bistand, etter å ha undersøkt muligheter for plassering i barnets slekt eller nettverk.

Målet med undersøkelsen har vært å vurdere i hvilken grad Bufetat overholder bistandsplikten overfor kommunene i akuttsaker i samsvar med barnas beste og Stortingets vedtak og forutsetninger.

Igangsatt undersøkelse

Kollegiet besluttet å sette i gang en undersøkelse av myndighetenes arbeid med å ivareta miljø, fiskeri og næring ved petroleumsvirksomhet i nordområdene. Målet med undersøkelsen er å vurdere i hvilken grad forvaltningen bidrar til å ivareta hensynet til miljø, fiskeri og næring ved petroleumsvirksomhet i nordområdene og årsakene til eventuelle svakheter.

Riksrevisjonen, Storgata 16, Postboks 6835 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norway

Telefon: +47 22 24 10 00

Org.nr: 974 760 843