Hopp over båndkommandoer
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på
+ for å forstørre,
- for å forminske
eller 0 for å gå tilbake til standard tekststørrelse.
For mobilbrukere: bruk telefonens innebygde zoome-funksjonalitet.
Skip Navigation LinksHovedside > Presserom > Nyheter > Riksrevisjonen kan ikke uttale seg om årsregnskapene til Forsvaret og Forsvarsmateriell for 2016

Riksrevisjonen kan ikke uttale seg om årsregnskapene til Forsvaret og Forsvarsmateriell for 2016

​Riksrevisjonen finner det kritikkverdig at Forsvarsdepartementet ikke har lagt til rette for at Forsvaret og Forsvarsmateriell er i stand til å avlegge separate og korrekte virksomhetsregnskaper for 2016.

Publisert 16.11.2017 14:10

​Det er videre kritikkverdig at Forsvarsdepartementet ved opprettelsen av Forsvarsmateriell ikke har sørget for at grunnleggende forutsetninger i det statlige økonomireglementet er etterlevd, slik Stortinget forventer i Innst. 144 S (2016–2017).

Bakgrunn 

Regjeringen vedtok i 2015 en omorganisering av Forsvaret ved å skille ut og etablere Forsvarsmateriell som en egen virksomhet fra 1. januar 2016. Fra samme tid ble Forsvarets regnskapssystem i det nye felles integrerte forvaltningssystemet (FIF 3.0) tatt i bruk. Parallelt med dette vedtok Forsvarsdepartementet at virksomheter i forsvarssektoren fra og med 2016 skulle ta i bruk de statlige regnskapsstandardene (SRS) i virksomhetsregnskapene. Dette innebar blant annet oppsett av separate inngående balanser for Forsvarsmateriell og Forsvaret per 1. januar 2016.

Omfattende unntak 

Forsvarsdepartementet har søkt Direktoratet for økonomistyring (DFØ) om en rekke unntak fra sentrale bestemmelser i det statlige økonomiregelverket og de statlige regnskapsstandardene (SRS). Riksrevisjonen mener at de omfattende unntakene er svært vanskelige å forene med kravet om avleggelse av rettvisende årsregnskaper for Forsvaret og Forsvarsmateriell. Unntakene medfører også at det ikke foreligger grunnlag for revisjon av betydelige deler av regnskapene.

Departementsansvar 

Departementene har ved etablering av nye virksomheter et ansvar for å sikre at virksomhetene kan avlegge regnskap i henhold til økonomiregelverket i staten. Ved opprettelsen av Forsvarsmateriell besluttet Forsvarsdepartementet at Forsvarsmateriells regnskap skulle føres som en del av Forsvarets regnskap i 2016 og 2017.

Funn i revisjonen for 2016 

Både Forsvaret og Forsvarsmateriell er virksomheter av stor økonomisk vesentlighet. Samlet bevilgning til de to virksomhetene i 2016 var 43,1 milliarder kroner.

Riksrevisjonen kan imidlertid ikke ta stilling til om Forsvarets og Forsvarsmateriells regnskaper faktisk gir et rettvisende bilde av hva som er den økonomiske situasjonen i 2016. På grunn av usikkerhet og mangler ved regnskapene har Riksrevisjonen ikke vært i stand til å hente inn tilstrekkelig og hensiktsmessig revisjonsbevis, og Riksrevisjonen har dermed ikke vært i stand til å gi uttrykk for en mening om regnskapene.

Eiendeler 

Riksrevisjonen viser til at Forsvarsdepartementet ikke har etablert et system for hvordan overlevering av eiendeler (anleggsmidler og varer) skal gjennomføres mellom Forsvaret og Forsvarsmateriell. Forsvaret har blant annet mottatt anleggsmidler vederlagsfritt fra Forsvarsmateriell i 2016. Anleggsmidlene er aktivert til 5,1 milliarder kroner i Forsvarets balanse, men er ikke synliggjort i Forsvarets bevilgning.

Merverdiavgift 

Forsvarsmateriell er ikke registrert i merverdiavgiftsregisteret og har ikke bokført merverdiavgift per 31. desember 2016. Dette er ikke i henhold til lov om merverdiavgift § 2-1 (1). Det er avdekket flere feil i Forsvarets behandling av merverdiavgift. Forsvaret har blant annet feilaktig fakturert Justis- og beredskapsdepartementet uten merverdiavgift i forbindelse med redningshelikoptertjenesten. Ifølge Forsvaret utgjør manglende fakturert merverdiavgift om lag 170 millioner kroner. På grunn av manglende egnet underlagsdokumentasjon, har det ikke vært mulig å bekrefte dette beløpet.

F-35 kampflyene

Forsvarsmateriell har ansvaret for anskaffelsene av F-35 kampflyene. Det har på grunn av manglende internkontroll ikke vært mulig å bekrefte anskaffelseskostnaden for F-35 i Forsvarsmateriells virksomhetsregnskap. Videre er det avdekket feil ved verdsettelsen av F-35 i både Forsvarsmateriells og Forsvarets årsregnskaper. På grunn av anskaffelsenes betydelige økonomiske og samfunnsmessige betydning, er det etter Riksrevisjonens syn viktig å etablere god internkontroll i Forsvarsmateriell for kjøp av F-35 kampflyene.

Oppsummert 

Riksrevisjonen kan på denne bakgrunn ikke uttale seg om Forsvarets og Forsvarsmateriells årsregnskaper for 2016.

Riksrevisjonen anbefaler at Forsvarsdepartementet sørger for at grunnleggende forutsetninger ved å være en egen virksomhet i henhold til bevilgningsreglementet og økonomiregelverket i staten kommer på plass for Forsvarsmateriell.

Riksrevisjonen merker seg at statsråden vurderer at årsregnskapene til Forsvaret og Forsvarsmateriell, til tross for påviste feil og innvilgede unntak, likevel gir et rettvisende bilde. Vi vil understreke at det etter lov og instruks tilligger Riksrevisjonen å vurdere hva som gir et riktig bilde av den økonomiske virksomheten.

Riksrevisjonen konstaterer at heller ikke i 2017 vil Forsvaret og Forsvarsmateriell være i stand til å avlegge selvstendige reviderbare regnskaper, uten behov for unntak fra økonomiregelverket i staten. Det er sterkt kritikkverdig at Forsvaret og Forsvarsmateriell ikke fremlegger reviderbare regnskaper i 2016 og 2017.

Riksrevisjonen, Storgata 16, Postboks 6835 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norway

Telefon: +47 22 24 10 00

Org.nr: 974 760 843